جستجو زبان    
 

انگلیسی : facture
فارسی : برگ خرید، صورت‌حساب

انگلیسی : fantaisie
فارسی : تفننی

انگلیسی : fax 1, facsimile
فارسی : دورنگار 1

انگلیسی : fax 2
فارسی : دورنگاری

انگلیسی : fax 3
فارسی : دورنگار 2

انگلیسی : receipt 1
فارسی : برگه 1

انگلیسی : fiche 2
فارسی : برگه 3

انگلیسی : fichier
فارسی : برگه‌دان

انگلیسی : file
فارسی : پرونجا

انگلیسی : filtre
فارسی : پالایه

انگلیسی : flash/flashlight
فارسی : درخش

انگلیسی : flask
فارسی : دمابان

انگلیسی : flower box
فارسی : گلشته

انگلیسی : folklore
فارسی : فرهنگ مردم

انگلیسی : folklorique
فارسی : مردمی

انگلیسی : food processor
فارسی : چندكاره

انگلیسی : forme
فارسی : برگه 2

انگلیسی : forum
فارسی : نظرآزمایی

انگلیسی : four
فارسی : تاون

انگلیسی : franchise
فارسی : خودپرداخت

انگلیسی : freeze
فارسی : منجمد كردن

انگلیسی : freezer
فارسی : یخ‌زن

انگلیسی : garantie
فارسی : تضمین، ضمانت

انگلیسی : garde
فارسی : پاسگان

انگلیسی : hall
فارسی : سرسرا

انگلیسی : handbook, manuel
فارسی : دستینه

انگلیسی : harmonie
فارسی : هماهنگی

انگلیسی : harmonique
فارسی : هماهنگ

انگلیسی : headphone, headphones
فارسی : دوگوشی

انگلیسی : heater 1
فارسی : اجاقك

انگلیسی : heater 2
فارسی : بخاری برقی

انگلیسی : hood
فارسی : هوابر

انگلیسی : index
فارسی : نمایه

انگلیسی : indicateur
فارسی : نامه‌نما

انگلیسی : informatics
فارسی : داده‌ورزی

انگلیسی : institut
فارسی : مؤسسه

انگلیسی : solation 1
فارسی : بامْ‌پوش (فقط برای بام)i

انگلیسی : isolation 2
فارسی : عایق‌كاری، عایق‌بندی

انگلیسی : jacuzzi
فارسی : آبزن

انگلیسی : jeton
فارسی : بهامهر

انگلیسی : lens
فارسی : عدسی

انگلیسی : liste, list
فارسی : فهرست 2، سیاهه، صورت

انگلیسی : loge
فارسی : جایگاه

انگلیسی : lustre
فارسی : نورافشان

انگلیسی : luxe
فارسی : تجملی

انگلیسی : manifeste
فارسی : بیانیه

انگلیسی : maquette
فارسی : نمونك

انگلیسی : margarine
فارسی : كره نباتی

انگلیسی : mechanically
فارسی : ماشینی

انگلیسی : microfiche
فارسی : ریزبرگه


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی