عنوان : بررسي اثر تنش خشکي بر روي صفات زراعي و برخي از صفات فيزيولوژيک لاينهاي آفتابگردان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : تنش نتيجه روند غير عادي و فرايندهاي فيزيولوژيک است که از تاثير و ترکيب يک يا چند عامل زيستي و محيطي حاصل مي شود. به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي لاين هاي آفتابگردان، تعيين بهترين شاخص هاي کمي مقاومت به خشکي آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۸-‎۸۹ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم سرارود انجام شد. در اين تحقيق ‎۳۶ لاين آفتابگردان در قالب طرح لاتيس ساده با دو تکرار در دو شرايط رطوبتي متفاوت مورد آزمايش قرار گرفتند. تجزيه واريانس بر روي تمامي صفات مورد بررسي در شرايط با و بدون آبياري بر اساس طرح لاتيس ساده انجام شد. درصد تغييرات صفات بر اثر تنش خشکي محاسبه شد. نتايج نشان داد که اثر تنش خشکي بر اکثر صفات مورد بررسي معني دار بوده به طوريکه تنش خشکي ميانگين اکثر صفات را با نوسان قابل توجهي مواجه ساخت. در اين ميان تنش بيشترين تاثير را بر صفات فيزيولوژيکي شامل نشت يوني و پايداري غشا گذاشت.

عنوان : تجزيه پايداري ‎۳۶ ژنوتيپ Festuca arundianacea‎ با استفاده از روش AMMI‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : جنس Festuca‎ داراي حدود ‎۳۰۰ گونه از علفهاي خوشه ايچند ساله متعلق به خانواده Poaceae‎ مي باشد که موضوع تحقيقات وسيعي در زمينه ژنتيکي سيتو ژنتيکي و بيوسيستماتيک بوده است. در اين تحقيق ‎36‎ زنوتيپ از گونه Festuca arundinacreae‎ در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در مدت دو سال آزمايش در دو محيط آبي و ديم با سه تکرار به منظور بررسي، عملکرد علوفه، ارزيابي پايدار مقاومت به خشکي و سازگاري مورد بررسي قرار گرفت.با توجه به تجزيه AMMI‎ و ساير روش هاي تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي ۸- ۱۸-۱۹-۲۱-۲۴-‎۳۴و ‎۳۶ پايدارترين ژنوتيپ ها بودند.

عنوان : ارزيابي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دو روم بر اساس شاخص هاي آگروفيزيولوژيک و پارامترهاي پايداري و سازگاري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور ارزيابي صفات آگروفيزيولوژيک و پرامتري پايداري و سازگاري ‎۱۴ ژنوتيپ پيشرفته گندم دوروم آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۷-‎۸۸ در ايستگاه سرارود در دو سايت ديم و آبياري به صورت بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار ايجاد گرديد. شاخص هاي مقاومت به خشکي بر اساس صفت عملکرد در شرايط ديم و آبياري محاسبه گرديد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس تيمارها در شرايط آبياري نشان دهنده اختلاف معنادار بين ژنوتيپ ها بر اساس کليه صفات به جز وزن ‎۵ سنبله و عملکرد تک سنبله مي باشد. در شرايط ديم نيز همه صفات معنادار بودند. در هر دو شرايط ژنوتيپ هاي با عملکرد بالا داراي محتواي نسبي با آب برگ، تعداد دانه در سنبله، وزن بيوماس و عملکرد کاه بال مي باشدکه نشان دهنده همبستگي بالاي عملکرد با اين صفات در اين شرايط است. در نهايت واريته ‎۱۲ که به تازگي آزاد شده داراي ترکيب مناسبي از صفات آگروفيزولوژيک عملکرد و سازگاري، تحمل به خشکي و توانايي انتقال آسميلات ها مي باشد

عنوان : ارزيابي مقاومت به خشکي ارقام گندم نان در شرايط ديم و آبياري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور شناسايي و انتخاب ارقام مقاوم به خشکي تعداد ‎۱۵ رقم گندم نان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و در دو شرايط ديم و آبي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين هاي صفات نشان دهنده وجود تنوع بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي براي اکثر صفات و تفاوت بسيار معنادار عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش بود. تجزيه واريانس مرکب شان داد که تنش خشکي تاثير معني داري بر روي اکثر صفات مورد بررسي داشته است. نتايج حاصل از تجزيه عاملي نشان داد که در شرايط تنش پنج شاخص برداشت و در درجه دوم مربوط به عملکرد بيولوژيک بود. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها بر اساس صفات آنها را در شش گروه در شرايط تنش و چهار گروه در شرايط بدون تنش و بر اساس چهار شاخص برتر نيز در چهار گروه قرار داد. به طور کلي از نظر تمام شاخص هاي مقاومت به خشکي وصفات مورد بررسي ژنوتيپ هاي ‎۱ و ‎۱۲ و از نظر صفات مرتبط با انتقال مجدد ساقه و سنبله ژنوتيپ هاي ‎۵و‎۷ به عنوان ژنوتيپ هاي مطلوب و ژنوتيپ هاي ‎۶ و ‎۱۴ به عنوان ژنوتيپهاي نا مطلوب در اين تحقيق شناخته شدند

عنوان : بررسي پتانسيل و پايداري لاين هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در شرايط تنش رطوبتي آخر فصل رشد در استان آذربايجان غربي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي خصوصيات مورفولوژيک ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان در شرايط تنش خشکي آخر فصل و آبياري نرمال تعداد ‎۱۷ ژنوتيپ گندم نان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو محيط نرمال و تنش خشکي در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه مياندوآب اجرا گرديد. در دوره رشد از صفات مهم زراعي يادداشت برداري به عمل آمد. تجزيه واريانس ساده و مرکب صفات مورد بررسي نشان داد بين ژنوتيپ ها تنوع ژنتيکي براي تمام صفات موثر در تحمل به تنش خشکي وجود داشت. اثر متقابل محيط در ژنوتيپ براي تعدادي از صفات معني دار شد که اين نشان دهندهعکس العمل عاي متفاوت ژنوتيپ ها از نظر برخي صفات در دو شرايط مختلف محيطي بود. تجزيه کلاستر ژنوتيپ ها بر مبناي شاخص هاي گزينشي مناسب و عملکرد دانه نيز توانست ژنوتيپ هاي با عملکرد بالا و متحمل به تنش خشکي را در يک کلاستر نمايان سازد.

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي ارقام بومي، اصلاح شده و تجاري گندم ايران براي مقاومت به سن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور شناسايي ارقام متحمل به سن در گندم و تعيين رابطه خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گندم با ميزان جذب سن،‎۷۶ لاين اميدبخش، رقم تجاري اصلاح شده و بومي گندم و يولاف، چاودار و تريتيکاله در قالب طرح کاملا تصادفي به مدت دو سال در کرج کشت و مقاومت آنها نسبت به سن مادر و پوره هاي سن مورد بررسي قرار گرفت.تجزيه واريانس داده ها نشان داد که بين ژنوتيب ها از نظر تراکم سن مادر،خسارت سن به بوته، تراکم سن در نسل جديدو درصد دانه هاي سن زده تفاوت بسيار معني داري وجود دارد.از طرفي با بررسي جدول همبستگي بين صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گندم با ميزان جذب سن مي توان گفت که سن گندم روي ميزان جذب آب توسط آرد حاصل از گندم تاثير منفي و معني داري داشته و از اين کيفيت و کميت نان حاصل از آن را تحت تاثير قرار ميدهد.بنابراين در اصلاح ارقام اگر به اين صفات توجه شودو انتخاب در جهت ارتفاع بيشتر تاجايي که منجر به خوابيدگي ساقه نشود و ديررس تر انجام گيرد به کاهش خسارت سن کمک خواهد نمود.

عنوان : ارزيابي پايداري فنوتيپي و شاخص هاي مقاومت به خشکي در لاين هاي نخود
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي پايداري در ميان‎۲۰ لاين نخود، مشتمل بر‎۱۷ ژنوتيپ وارداتي و‎۳ رقم تجاري، تهيه شده از معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم، آزمايشي در دو شرايط آبي و ديمي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار، طي سه سال زراعي۸۹-‎۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشکاه رازي کرمانشاه ومجتمع آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه انجام گرفت. ژنوتيپ ها از نظر‎۷ صفت آگرونوميک، شامل عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، و‎۷ صفت فيزيولوژيک شامل محتوي آب نسبي برگ، ميزان آب نسبي از دست رفته، محتواي کلروفيل، کلروفيلA‎ ،کلروفيلB‎، کلروفيل کل و ميزان پرولين که مجموعا ‎۱۴ صفت را شامل مي شود مورد ارزيابي قرار گرفت.با توجه به شاخص هاي عنوان شده و عملکرد هاي شرايط تنش و عدم تنش، و همچنين بر اساس تفسير نمودارهاي باي پلات و تجزيه خوشه اي مناسب ترين لاين هاي مقاوم به خشکي لاين هاي ‎۴،۱۷و ‎۱۸ ودر نقطه مقابل، حساس ترين لاين ها نسبت به تنش خشکي، لاين هاي ‎۱۹،۸و‎۱۴ بودند

عنوان : ارزيابي پتانسيل عملکرد، خصوصيات کمي و فيزيوژيکي، شاخص هاي مقاومت به خشکي ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط ديم و آبياري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : اين پژوهش در سال زراعي۱۳۹۸-‎۱۳۸۸ در مرکز تحقيقات کشاورزي ديم مرکز تحقيقات کشاورزي ايلام، ايستگاه شيروان چرداول واقع در ‎۳۵ کيلومتري ايلام اجرا گرديد.آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در دو سطح تنش و بدون تنش بر روي ‎۱۹ ژنوتيپ گندم نان به منظور ارزيابي پتانسيل عملکرد، خصوصيات کمي و فيزيولوژيک و شاخص هاي مقاومت به خشکي ژنوتبپ ها انجام شد. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان دهنده وجود تنوع براي اکثر صفات مورد مطالعه و امکان انتخاب ژنوتبپ ها براي صفات مورد نظر مي باشد. به طور کلي بر اساس شاخص هاي مقاومت به خشکي مبتني بر عملکرد دانه ژنوتيپ هاي شماره ۹-۸-۲-‎۶و‎۱۹ به عنوان ژنوتيپ هاي محتمل به خشکي شناسايي گرديدند.

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي صفات مورفولوژيک، فيزيولوژيک و فنولوژيک ارقام و لاين هاي نخود زراعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات بر عملکرد دانه و نيز شناسايي اجزا عملکرد در نخود زراعي آزمايش در قالب طرح لاتيس ساده۶*‎۶ در ‎۲تکرار با استفاده ‎۳۵ ژنوتيپ مختلف نخود دريافت شده از برنامه هاي اصلاحي مرکز بين المللي ايکاردا به همراه يک رقم داخلي به نام جم در ايستگاه تحقيقات کشاورزي سارال انجام گرفت،که در اين راستا صفات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و همچنين فنولوژيکي اجزا عملکرد ارزيابي شد.نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ژنوتيپ ها نشان داد که ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسي اختلاف معني داري با يکديگر داشتند

عنوان : تجزيه پايداري عملکرد علوفه Agropyron intermedium‎ با روش AMIMI‎ و ساير روش هاي تجزيه پايداري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : عملکرد علوفه خشک ‎۱۱ اکسشن در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو محيط آبياري نرمال( بدون تنش) و ديم( تنش) در ايستگاه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمانشاه واقع در شهرستان اسلام آباد غرب به مدت دو سال مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج تجزيه واريانس تنوع معني داري در بين اکسشن هاي مورد بررسي و همچنين محيط هاي مورد مطالعه مشاهده شد.با توجه به نتايج بدست آمده اکسشن هاي ۵-‎۸۹۰ و ۶-‎۸۹۰ از نظر ميانگين عملکرد علوفه خشک و پايداري عملکرد مطلوب بودند و قابل معرفي جهت برنامه هاي اصلاحي براي شرايط آب و هوايي استان کرمانشاه مي باشند.

عنوان : مطالعه تنوع ژنتيکي Agropyron trichophorum‎ با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي، سيتوژنتيکي، شيميايي، بيوشيميايي و مولکولي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين تحقيق تنوع ژنتيکي ‎۲۴ اکسشن از گونه مرتعي با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي، سيتوژنتيکي، شيميايي، بيوشيميايي و مولکولي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به تجزيه واريانس تفاوت معناداري بين تمامي اکسشن هاي مورد بررسي براي صفات مورفولوژيک وجود داشت. نتيجه حاصل از تجزيه کلاستر نيز اين اکسشن ها را در چهار گروه قرار دادکه اکسشن هاي موجود در گروه چهارم از نظر عملکرد علوفه با ساير گروهها تفاوت معناداري داشتند. تعداد باندهاي پلي مورف براي پرامرها از ‎۲ تا ‎۱۴ باند تغيير داشت، متوسط تعداد باند در هر پرايمر برابر ۹۲/‎۶تعيين گرديد.

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي بومي نخود ايراني با استفاده از نشانگرهاي ملکولي و مورفولوژيک
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين مطالعه تنوع ژنتيکي ‎۳۹ ژنوتيپ بومي نخود جمع آوري شده از استان کردستان و ‎۵ رقم زراعي به وسيله مارکرهاي مورفولوژيکي و URP, ISSR, SCOT‎ مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه واريانس براي صفات مورفولوژيکي نشان داد که ژنوتيپ ها در همه صفات تفاوت معناداري با يکديگر داشتند. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد که صفات بيوماس تعداد غلاف در بوته تعداد شاخه ثانويه تعداد دانه در بوته داراي همبستگي مثبت و معناداري با صفت عملکرد در بوته داشتند. همچنين اين نوع از مارکرهاي ملکولي ژنوتيپ ها را بر اساس مکانهاي جغرافيايي جمع آوري آنها تفکيک نمودند که اين نشانه قدرت و کارايي اين مارکرها در مطالعات ژرم پلاستي نخود بود

عنوان : ارزيابي ويژگي هاي فيزيوموفولوژيک و تجزيه سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش گندم نان در شرايط ديم و آبياري تکميلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور شناسايي ارقام مقاوم به خشکي و ارزيابي صفات فيزيومورفولوژيک ‎۲۰ ژنوتيپ گندم نان به همراه ‎۳ رقم سرداري، آذر ‎۲ و ريژاو به عنوان شاهد، آزمايشي در سال زراعي۸۹-‎۸۸ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ‎۳ تکرار در دو شرايط ديم و آبياري تکميلي در معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم سرارود اجرا گرديد. مطابق نتايج تجزيه واريانس قابليت فتوسنتز سنبله، بين ژنوتيپ ها از لحاظ صفات اندازه گيري شده اختلاف معني داري در سطح %‎۱ مشاهده شد و بر اساس مقايسه ميانگين مرکب نيز ژنوتيپ شماره ‎۱۳ در هر دو شرايط فويل پيچي شده و شاهد به عنوان برترين ژنوتيپ شناخته شد.

عنوان : ارزيابي تحمل تنش هاي محيطي و برخي صفات کمي در ژنوتيپ هاي جو تحت شرايط ديم مراغه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در ديمزارهاي مناطق کوهستاني علاوه برخشکي تنش سرما از عوامل عمده محدودکننده بوده که مانع از پراکنش، افزايش سطح زير کشت بقا و توليد اپتيمم مي گردد. از اينرو به منظور مطالعه ميزان تنوع ژنتيکي براي تجمع کربوهيدراتهاي محلول در آب آزمايشاتي در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي اجرا شد. در شرايط آزمايشگاهي نتايج نشان داد که بين ژنوتيپهاي مورد مطالعه تنوع ژنتيکي وجود داشته همچنين همبستگي مثبتي بين صفات تيپ رشد، ميزان کربوهيدراتها و روز تا خوشه دهي و نيز همبستگي منفي با طول دوره پر شدن دانه با تحمل سرما مشاهده شد.

عنوان : ارزيابي ژرم پلاسم گلرنگ از لحاظ صفات موثر در عملکرد دانه در کشت انتظاري درشرايط ديم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي تنوع ژنتيکي براي عملکرد و اجزاي آن و برخي از صفات فنولوژيکي، ارزش غذايي و نيز برخي صفات کيفي در ژرم پلاسم گلرنگ ايران، آزمايشي با ‎۸۹ ژنوتيپ در سال زراعي ۸۸-‎۸۹ در قالب طرح کاملا تصادفي با ‎۳ تکرار در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات کشاورزي ديم مراغه اجرا شد. تجزيه واريانس داده ها حاکي از وجود اختلاف معني دار بين تيمارها در سطح احتمال %‎۱ از نظر صفات کمي تکرار دار بود.

عنوان : بررسي درون شيشه اي تحمل به خشکي چندين توده مختلف ايراني گياه دارويي کاسني Cichorium intybus. L‎ با استفاده از فشار اسمزي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : گياه کاسني يک گياه دارويي ارزشمند است که در مواجهه با تنش خشکي خسارت مي بيندبه منظور بهينه سازي کشت بافت و شناسايي توده هاي مقاوم به خشکي گياه کاسني و ارزيابي ارتباط بين صفات فيزيولوژيکي و بيوشيميايي با مقاومت به خشکي مطالعه اي بر روي ‎۴ توده بومي اين گياه انجام گرفت. با توجه به مقايسه ميانگين صورت گرفته ترکيبات تيماري مربوط به اثر متقابل بين توده ‎۱ و ترکيب ‎۲ ميکرو مولار BAP‎ و ‎۵ ميکرومولار NAA‎، يک ميکرو مولا BAP‎ و ۵/‎۲ ميکرومولار NAA‎ به ترتيب به عنوان بهترين ترکيب هورموني جهت کالزايي ريز نمونه برگ و ريشه انتخاب شدند. از نظر قند محلول تفاوت معناداري بين توده ها مشاهده نشد. با افزايش شدت تنش از ميزان تجمع قندهاي نامحلول کاسته شد و توده مقاوم ميزان قند نامحلول بيشتري را داراست

عنوان : مطالعه واکنش برخي هيبريدهاي ذرت دانه اي به تنش خشکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور ارزيابي تحمل خشکي تعدادي از هيبريد هاي ذرت، پژوهشي در مزرعه پژوهشي مرکز آموزش جهاد کشاورزي ماهيدشت و آزمايشگاه مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي کرمانشاه انجام شد.در آزمايش مزرعه اي، ‎۸ هيبريد ذرت در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سه شرايط بدن تنش، تنش در مرحله ي رشد رويشي و تنش در مرحله ي رشد زايشي ارزيابي شدند. در اين تحقيق بين صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه با STI‎ رابطه هيبريدهايي که قادر به تحمل خشکي در شرايط مزرعه باشند مناسب نبودند

عنوان : بررسي محيط هاي کشت و کندکننده هاي رشد بر ريز ازديادي ارقام مختلف سيب زميني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور مطالعه باززايي، ريز ازديادي نگهداري کوتاه مدت و و کاربرد عصاره ورمي کمپوست در محيط هاي کشت آزمايشگاهي چهار آزمايش جداگانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. نتايج تچزيه واريانس نشان داد که اختلاف معناداري بين محيط هاي کشت از نظر صفات تعداد برگ ساقه جانبي طول ريشه تعداد گره و تعداد ريشه وجود داشت. محيط کشت MSD‎ از نظر اکثر صفات به استثناي طول ريشه نسبت به ساير محيط هاي کشت برتر بود.همچنانکه مارفونا نيز از نظر همه صفات مورد ارزيابي داراي مقادير بالاتري بود. در آزمايش دوم تاثير محيط کشت هاي مختلف بر نگهداري کوتاه مدت گياهچه هاي سيب زميني در شرايط in vitro‎ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تمام صفات مورد ارزيابي در محيطهاي کشت داراي تفاوت معناداري در سطح احتمال يک درصد بودند

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان از نظر انتقال کربوهيدرات هاي ذخيره شده در ساقه به دانه در شرايط تنش خشکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين تحقيق ‎۱۵ ژنوتيپ پيشرفته و دو شاهد گندم نان و يک لاين پيشرفته اصلاحي جمعا ‎۱۸ ژنوتيپ در دو شرايط آبياري تکميلي و ديم در قالب طرح بلوکهاي تصادفي با سه تکرار به هدف ارزيابي انتقال مجدد مواد ذخيره اي به دانه در دوره پر شدن دانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که در شرايط ديم بر اساس تجزيه واريانس ژنوتيپ ها از نظر وزن هزاردانه و وزن سنبله در شرايط محلول پاشي و بدون محلول پاشي در سطح احتمال ‎۵ درصد و براي صفات ارتفاع بوته اختلاف معناداري داشتند.مطالعه انتقال مجدد در شرايط ابي نيز نشان داد ژنوتيپ ها در دو شرايط تيمار محلول پاشي و شاهد براي صفات وزن سنبله عملکرد و وزن هزاردانه اختلاف معناداري نشان دادند. تجزيه همبستگي ساده بين صفات اندازه گيري شده در شرايط ديم نشان داد که عملکرد دانه در هکتار با ارتفاع بوته در هر دو شرايط تيمار محلول پاشي و شاهد رابطه مثبت و معناداري داشته و با زمان گلدهي رابطه منفي و معناداري نشان داد.

عنوان : بررسي صفات زراعي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي ژنوتيپ هاي نخود در شرايط تنش و بدون تنش خشکي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين پژوهش آزمايشي در ايستگاه تحقيقاتي سرارود در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار بر روي ‎۱۵ ژنوتيپ در دو محيط بدون تنش آبي و تنش آبي اجرا گرديد. در طول فصل رشد و بعد از صفات فنولوژي مورفولوژي و فيزيولوژي يادداشت برداري به عمل آمد. نتايج تجزيه واريانس در شرايط بدون تنش و تنش اختلاف معناداري را براي عملکرد دانه و ساير صفات تحت بررسي نشان داد. اين بيانگر وجود تنوع ژنتيکي براي صفات فوق در بين ارقام بود که مي توان از اين تنوع در پيشبرد اهداف اصلاحي بهره جست. در نهايت با توجه به تنايج به دست آمده رقم محلي بيونيج در هر دو شرايط بدون تنش و تنش قابل کشت مي باشد و عملکرد اقتصادي مي دهد.

عنوان : ارزيابي تنوع ژنتيکي لاين هاي بومي گندم نان در شرايط ديم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و خصوصيات مورفوفيزيولوژيکي ژنوتيپ هاي گندم ديم و نيز تعيين ارتباط اين خصوصيات با عملکرد دانه تعداد ‎۲۱۶ لاين گندم نان موجود در موسسه تحقيقات ديم به همراه دو شاهد آذر ‎۲ و سرداري در قالب طرح آگمنت با ده بلوک در ايستگاه کشاورزي ديم مراغه مطالعه شدند. نتايج تجزيه عليت صفات مرتبط با عملکرد دانه بر روي اين صفت نشان داد که صفت تعداد دانه در سنبله و پس از آن بيوماس بيشترين تاثير مثبت و مستقيم را بر روي عملکرد دانه دارند. تجزيه کلاستر بر اساس صفات طول سنبله طول پدانکل طول غلاف برگ پرچم تعداد دانه در سنبله و... ژنوتيپ ها را در شش کلاستر گروه بندي کرد.

عنوان : انتخاب براي مقاومت به خشکي در ‎۲۰ لاين مختلف گندم با استفاده از کشت جنين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين پژوهش ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ ها از طريق معيارهاي مختلف سرعت رشد کالوس و شاخص تحمل به خشکي انجام شد و همچنين بررسي اثر پتانسيل آبي در مرحله جوانه زني از معيارهاي مختلف استفاده شد. نتايج نشان داد که در مرحله القاي کالوس از نظر اکثر صفات مورد بررسي ژنوتيپ هاي ۵-‎۶و ‎۷ بهترين بودندو در آزمون جوانه زني بهترين ژنوتيپها ۱۲-۱۹-۱۸-۲-۹-۷-‎۱۵ و ‎۵ بود. جهت بررسي نتايج از نرم افزارهاي spss‎ و MSTATC‎ استفاده شد.

عنوان : ارزيابي عملکرد ژنوتيب هاي اميد بخش گندم نان از نظر تحمل تنش خشکي و ويژگي هاي فيزيومور فولوژيک آنها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : يکي از دلايل اصلي کاهش محصول گندم ديم در مناطق سرد و معتدل ايران تنش خشکي در اواخر فصل رشد مي باشد به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشکي و ارزيابي برخي از صفات مهم مرتبط با تحمل تنش خشکي در ارقام گندم و نان آزمايشي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم سرارود واقع در استان کرمانشاه در سال ۸۹-‎۹۰ اجرا شد در اين تحقيق ‎۱۵ ژنوتيپ پيشرفته و ‎۵ رقم شاهد گندم نان از نظر تحمل تنش خشکي و ويژگي هاي فيزيومورفولوژيک آنها در شرايط آبياري تکميلي و ديم بررسي مي شود

عنوان : ارزيابي تحمل به تنش خشکي در ژنوتيپ هاي گندم دوروم بر اساس شاخص هاي مقاومت
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور ارزيابي تاثير تنش خشکي بر ژنوتيپ گندم دوروم و همچنين بررسي تنوع ژنوتيپ ها تحقيقي در سال زراعي ۱۳۸۹-‎۱۳۸۹ در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي کرمانشاه انجام شد آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و دو شرايط آبي و ديم انجام گرديد ژنوتيپ ها از نظر صفات موفولوژيک فيزيولوژيک فنولوژيک و بيوشيميايي مورد ارزيابي قرار گرفتند

عنوان : ارزيابي مقاومت به خشکي در چند واريته سويا در مراحل کشت مريستم کشت کالوس و گياه کامل در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه اي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : رشد نمو و عملکرد سويا در شرايط بروز تنش خشکي کاهش مي يابد و بررسي نحوه واکنش ارقام به اين شرايط مي تواند ما را در افزايش عملکرد ياري دهد به همين منظور جهت بررسي اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد تجمع ماده خشک و برخي صفات مورفولوژيکي ارقام مختلف سويا در دو شرايط آزمايشگاهي و مزرعه ايي آزمايشي در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار در محل مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه به اجرا درآمد

عنوان : بررسي وضعيت جنين زايي رويشي حاصل از ريز نمونه اندامهاي مختلف ارقام نخود
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : نخود گياهي ديپلوئيد و خودگشن از خانواده بقولات و زير خانواده پروانه آسا است که از طريق بذر تکثير مي شود جنين زايي سوماتيکي توليد جنين از بافت سوماتيک از قبيل جنين برگ و ساير اندامهاي رويشي است هدف از انجام اين مطالعه بررسي و قابليت جنين زايي رويشي اندامهاي دو رقم نخود پيروز و کاکا در محيط کشت پايه MS‎ حاوي تنظيم کننده هاي رشد مختلف مي باشد

عنوان : ارزيابي عملکرد و سازگاري ژنوتيپهاي غلات ديم با مشارکت کشاورزي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظمر شناسايي ژنوتيپهاي برتر گندم نان از نظر عملکرد دانه در مقايسه با ژنوتيپهاي شاهد در مناطق هدف و استفاده از تجربه و دانش بومي کشاورزان در انتخاب ژنوتيپهاي برتر و مشارکت آنها در برنامه هاي به نژادي اين پروژه در مزرعه کشاورزان ديمکار در سه منطقه استان کرمانشاه شامل روانسر سرفيروزآباد و دالاهو اجرا گرديد.‎۲۰ژنوتيپ گندم نان با ارقام زراعي آذر-‎۲ واحدي(GB-14‎) و ‎۴ لاين اميد بخش مقايسه شدند

عنوان : بررسي روابط ژنتيکي زيرگونه هاي گندم نياي وحشي aegilops tauschii‎ باساير گندم هاي داراي ژنوم d‎با اسنفاده از نشانگرهايssr‎وIssr‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : تعيين سطح تنوع ژنتيکي و روابط بين گونه و ژنوتيپ هااساس شناسايي والدين مناسب براي اهداف اصلاحي مختلف به شمار مي رود. دراين راستا نشانگرهاي مولکولي به طور موفقيت آميزدر ارزيابي تنوع ژنتيکي انواع گياهان مورد استفاده قرارگرفته اند

عنوان : بررسي تحمل ژنوتيب هاي مختلف (brassica napusl‎) به تنش خشکي در مراحل جوانه زني، کشت مريستم وگياهان کامل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : پاسخ ژنوتيب هاي مختلف کلزا به تنش خشکي در مراحل جوانه زني،کشت مريستم وگياه کامل، طي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به ترتيب با سه،پنج وسه تکرار براي سه مرحله مذکور مورد بررسي قرارگرفت

عنوان : بررسي الگوي پروتئيني بذور گندم تحت تنش خشکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : تنش خشکي يکي از فاکتورهاي مهم محدود کننده عملکرد گندم بخصوص در طول مرحله پر شدن دانه مي باشد پروتئوميکس مطالعه کامل پلي پيتيدهاي بيان شده بوسيله ژنهاي يک سلول در يک اندام يا بافت ويژه در يک مرحله خاص از نمو و تحت شرايط رشدي خاص است

عنوان : بررسي کشت بافت و کشت همجواري ريز نمونه هاي مختلف در گياه هميشه بهار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي اثرات محيط کشت و نوع ريز نمونه بر کالزايي و بازرايي گياه دارويي هميشه بهار دو آزمايش بصورت جداگانه انجام گرفت براي تهيه ريز نمونه از گياهچه هاي ‎۶ روزه حاصل از کشت بذرها در محيط کشت MS‎ در شرايط استيل استفاده گرديد

عنوان : ارزيابي اثرمتقابل ژنوتيپ ومحيط در اصلاح نخود زراعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور ارزيابي عملکرد و پايداري ‎۲۰ ژنوتيپ نخود زراعي،آزمايشي در چهار سال متوالي (۱۳۹۰-‎۱۳۸۷)در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه در دو سايت ديم و آبي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي (RCBD‎)در سه تکرار اجرا گرديد

عنوان : ارزيابي تنوع ژنتيکي ‎۱۸ ژنتيپ يونجه چند ساله (Medicago Sativa L‎)با استفاده از نشانگرهاي سيتوژنتيکي بيوشيميايي ومولکولي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : يونجه گياهي علوفه اي است که به علت پروتئين بالا و سازگار به شرايط مختلف محيطي و خاکي به ملکه گياهان علوفه اي لقب گرفته است در اين تحقيق ارزيابي تنوع ‎۱۸ژنوتيپ يونجه(Medicago Sativa L‎) بااستفاده از نشانگرهاي سيتوژنتيکي بيوشيميايي مولکولي مورد بررسي قرار گرفت.

عنوان : ارزيابي واکنش تعدادي از ارقام سويا به تنش خشکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين مطالعه تحمل به خشکي ‎۱۱ ژنوتيپ سويا از نظر صفات اگرومرفولوژيک و صفات مرتبط با جوانه زني مورد ارزيابي قرار گرفت.تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي مذکور از نظر مارکر مولکولي ISSR‎نيز مورد بررسي قرارگرفت.

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي ماشک با استفاده از صفات مورفوفيزيولوژيک،زراعي و نشانگر هاي مولکولي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتبپ هاي ماشک آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۹-‎۹۰برروي ‎۱۵ ژنوتيپ ماشک پانونيکا به همراه شاهد مراغه (داسي کارپا) در مزرعه معاونت موسسه تحقيقاتي کشاورزي ديم سرارود انجام گرفت. ‎۱۰ ژنوتيپ برتر از اين تعداد به همراه شاهد مراغه در مناطق هرسين و روانسر کشت گرديد.

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي ارقام توت فرنگي با استفاده از مارکر مولکولي SSR‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين تحقيق تنوع ژنتيکي ‎۳۰ رقم توت فرنگي با استفاده از ‎۲۰ نشانگر ريز ماهواره مورد بررسي قرار گرفت تعداد‎۱۱۸ آلل با ميانگين ‎۶آلل در هر نشانگر تکثير گرديد تعدادآلل موثر دامنه اي بين۲۲/‎۱ تا ۹۸/‎۶ با ميانگين ۰۳/‎۳را نشان داد

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گندم دوروم با استفاده از صفات مورفولوژيک فيزيولوژيک و نشانگرهاي مولکولي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : اين تحقيق به منظور ارزيابي ‎۲۵ژنوتيپ گندم دو روم به همراه دو رقم شاهد(يک رقم بومي گندم دو روم (زردک) ويک رقم بومي گندم نان (سرداري)) ازنظر مقاومت به خشکي با استفاده از صفات مورفولوژيک،فيزيولوژيک،شاخص هاي مقاومت به خشکي آزمون جوانه زني و نشانگر مولکولي ISSR‎اجراگرديد

عنوان : ارزيابي مقاومت به خشکي در لاين هاي گندم نان در شرايط آبي و ديم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور ارزيابي مقاومت به خشکي تعدادي از ارقام و لاين هاي گنم نان،آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي باسه تکرار درمزرعه و آزمايشگاه در شرايط تنش و بدون تنش با استفاده از ‎۲۰ژنوتيپ گندم نان در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي در سال زارعي ۱۳۸۹/‎۱۳۹۰انجام شد

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي،ژنوتيپ هاي مختلف نعناع براساس مارکرهاي مولکولي،بيوشيميايي و مورفولوژيکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : نعناع از مهمترين گياهان داروئي دنياست که در اکثر نقاط داراي پراکنش است.بررسي تنوع ژنتيکي اين گياه داراي اهميت خاص است در اين تحقيق تنوع ژنتيکي ‎۱۵ژنوتيپ از گياه دارويي نعناع با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي،بيوشيميايي و مولکولي قرارگرفت.نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تفاوت معني داري بين تمامي ژنوتيپ هاي مورد بررسي در سطح احتمال ۱۰/‎۰ براي صفات مورفولوژيک وجود دارد

عنوان : بررسي مقاومت به شوري لاين هاي پيشرفته گندم با استفاده از کشت جنين در شرايط کشت درون شيشه اي و مطالعه اثرات تنش شوري برپروتئين هاي محلول در برگ با استفاده از الکتروفورزژل يک بعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور بررسي واکنش لاين هاي مختلف گندم به تنش شوري با استفاده از (کشت جنين بالغ،آزمون جوانه زني و الگوي باندي پروتئين هاي محلول در برگ به روشSDS-pSGE0‎) آزمايشي با ‎۱۲ لاين گندم پيشرفته نان اجرا شد.بدين ترتيب که جنين هاي بالغ لاين هاي مورد مطالعه تحت شاريط استريل جدا و تحت تاثير سه سطح شوري صفر ‎۴ و ‎۸ ميلي گرم در ليتر کلريد سديم و ۵/‎۲ ميلي گرم در ليتر هورمون توفوردي قرار داده شدند

عنوان : بررسي انقال مجددمواد ذخيره اي ساقه به دانه و ميزان فتوسنتز خوشه در ژنوتيپهاي گندم نان و دو روم در برنامه اصلاح مشارکتي تحت شرايط ديم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : افزايش تنوع ژنتيکي در مزارع گندم ديم و توجه بيشتر به سازگاري خصوصي به منظور افزايش بهره وري از ريزاقليمها در مناطق ديمخيز ايران از روشهاي موثرجهت مقابله با تنشهاي محيطي و زيستي غالب مي باشد

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي agropyron intermedium‎ با استفاده از نشانگر هاي مورفولوژيکي،شيميايي و سيتو ژنتيکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين تحقيق تنوع ژنتيکي ‎۱۱ اکسشن از گونه مرتعي agropyron intermedium‎با استفاده از نشانگر هاي مورفولوژيکي سيتوژنيکي و شيميايي مورد بررسي قرار گرفت با توجه به نتايج تجزيه واريانس تفاوت معنا داري بين اکسشن هاي مورد بررسي در سطح احتمال يک درصد براي صفات مورفولوژيک وجود داشت

عنوان : ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم دو روم Triticum turgidum var.durum‎بر اساس صفات آگروفيزيولوژيک،تکنيک کشت بافت و مارکرهاي مولکولي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : در اين تحقيق ‎۲۱لاين اصلاحي گندم دو روم به همراه چهار رقم شاهد(يک رقم اصلاح شده گندم دو روم(ساجي)،دو رقم بومي گندم دو روم(زردک وگرديش)و يک رقم بومي گندم نان(سرداري) )براساس صفات آگرو-فيزيولوژيک در شرايط ديم در معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم (ايستگاه سرارود) در سال زراعي۹۰-‎۱۳۸۹ارزيابي شدند

عنوان : انتخاب براي شاخص هاي مقاومت به خشکي در لاين هاي گندم نان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : به منظور ارزيابي صفات فيزيو لوژيک و مورفولوژيک در ‎۲۰ ژنوتيپ گندم تحقيقي در سال زراعي ۹۰-‎۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با تکرار در دو شرايط ديم و آبي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي انجام گرفت

عنوان : بررسي تاثير ريز نمونه و غلظت هاي مختلف هورموني در کشت درون شيشه اي گياه دارويي رازيانه و ارزيابي تنوع مولکولي اکسشن هاي مختلف آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : گياه رازيانه به عنوان يک گياه دارويي و منبع طبيعي برخي از ترکيبات فنولي که داراي اثرات متفاوتي نظير ضد اسپاسم و ضد درد مي باشد شناخته شده است تحقيق حاضر جهت بهينه سازي بهترين محيط جهت کالزايي و ارزيابي تنوع ژنتيکي در ‎۱۵ اکسشن ايراني گياه دارويي رازيانه با استفاده از نشانگر هاي ISSR‎ انجام گرديده است

عنوان : تاثير سطوح مختلف تنش خشکي بر الگوي پروتئني بذور گندم نان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : گندم اولين غله و مهمترين گياه زراعي دنياست خشکي يک استرس غير زنده است که اثر زيادي در کاهش رشد توسعه و توليد گياه دارد و يک عامل محيطي مهم محدود کننده توليد کندم و ساير محصولات در دنيا مي باشد در اين تحقيق از پروتئوميکس به منظور بررسي تغييرات الگوي پروتئيني بذور گندم نان در اثر اعمال تنش خشکي استفاده شده است

عنوان : ارزيابي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو-فيزيولوژيک و مارکرهاي مولکولي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : اين تحقيق به منظور ارزيابي ‎۲۱ لاين اصلاحي گندم دوروم به همراه چهار رقم شاهد يک رقم اصلاح شده گندم دوروم ساجي دو رقم بومي گندم دوروم و يک رقم بومي گندم نان بر اساس صفات آگرو فيزيولوژيک و شاخص هاي مقاومت به خشکي در دو شرايط ديم و آبياري تکميلي در معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم در سال ۱۳۹۰-‎۱۳۸۹ انجام گرديد

عنوان : ارزيابي مقاومت به خشکي در لاينهاي گندم با استفاده از کشت جنين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : بررسي واکنش به خشکي ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان با استفاده از کشت جنين بالغ و نابالغ در آزمايشي با ‎۲۰ ژنوتيپ گندم نان و در ‎۶ سطح خشکي (صفر،‎۲،۴،۶،۸،۱۰) که با استفاده از PEG‎ اعمال شده بود بصورت فاکتوريل ‎۲۰در‎۶ در قالب طرح کاملا تصادفي در ‎۳ تکرار و با ‎۵ نمونه در هر تکرار اجرا گردبد

عنوان : ارزيابي اثر ژنوتيپ X‎ محيط و پايداري عملکرد دانه لاين هاي اينبرد آفتابگردان (Helianthus annus L‎) با استفاده از آمارهاي مختلف پايداري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : اين آزمايش به منظور بررسي پايداري عملکرد دانه ‎۱۵ لاين اينبرد آفتابگردان زراعي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در پنج محيط در طي سه سال زراعي متوالي۱۳۸۷-‎۹۰ در معاومنت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم واقع در منطقه سرارود استان کرمانشاه انجام گرديد

عنوان : بررسي تنوع ژنتيکي ‎۱۷ رقم يونجه چند ساله[.Medicago satival‎] با استفاده از نشانگرهاي مولکولي، سيتوژنتيکي و بيوشيميايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : کشاورزی

مختصر : يونجه يکي از مهمترين گياهان علوفه اي است، که پروتئين آن نسبت به ساير گياهان علوفه اي بيشتر است. در اين تحقيق تنوع ژنتيکي ‎۱۷ ژنوتيپ يونجه دائمي با استفاده از نشانگرهاي سيتوژنتيکي، بيوشيميايي و ملکولي مورد ارزيابي قرار گرفت.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29