جستجو زبان    
 

انگلیسی : code segment
فارسی : قطعه کد

انگلیسی : segmentation
فارسی : قطعه‌بندی

انگلیسی : Disconnect
فارسی : قطعِ ارتباط

انگلیسی : Shift key
فارسی : كلید تبدیل

انگلیسی : User
فارسی : كاربر

انگلیسی : user-friendly
فارسی : كاربرپسند

انگلیسی : Wallpaper
فارسی : كاغذ دیواری

انگلیسی : abonné
فارسی : مشترك

انگلیسی : abonnement
فارسی : حق اشتراك

انگلیسی : académie
فارسی : فرهنگستان

انگلیسی : académique 1
فارسی : دانشگاهی

انگلیسی : académique 2
فارسی : علمی، عالمانه

انگلیسی : album
فارسی : جُنگ

انگلیسی : aluminium foil
فارسی : پوشْ‌برگ

انگلیسی : amateur
فارسی : غیرحرفه‌ای

انگلیسی : animation
فارسی : پویانمایی

انگلیسی : animator
فارسی : پویانما

انگلیسی : answering machine
فارسی : پیام‌گیر

انگلیسی : antique
فارسی : عتیقه

انگلیسی : appartement
فارسی : كاشانه

انگلیسی : application form
فارسی : درخواست‌نامه

انگلیسی : aquarium
فارسی : آبزی‌دان

انگلیسی : archives
فارسی : بایگانی

انگلیسی : armes
فارسی : نشانه

انگلیسی : ascenseur 1
فارسی : آسان‌بر

انگلیسی : ascenseur 2
فارسی : بالابر

انگلیسی : assistant
فارسی : دستیار

انگلیسی : atelier
فارسی : كارگاه

انگلیسی : autobahn
فارسی : بزرگراه

انگلیسی : autobiographie
فارسی : سرگذشت خود، سرگذشت من، شرح حال خود، شرح حال من، زندگی‌نامه خود، زندگی‌نامه من، زندگی‌نامه خودنوشت

انگلیسی : automatique
فارسی : خودكار، خودبه‌خود

انگلیسی : balcon 1
فارسی : ایوانك

انگلیسی : balcon 2
فارسی : ایوانگاه

انگلیسی : bandage
فارسی : باندپیچی، نوارپیچی

انگلیسی : bande
فارسی : باند، نوار 1

انگلیسی : banderole
فارسی : سرچسب

انگلیسی : bar code
فارسی : رمزینه

انگلیسی : barème
فارسی : شمارك

انگلیسی : biennal
فارسی : دوسالانه

انگلیسی : bilan
فارسی : ترازنامه

انگلیسی : biographie
فارسی : سرگذشت، شرح حال، زندگی‌نامه

انگلیسی : blender
فارسی : مخلوط‌كن

انگلیسی : bodyguard
فارسی : جانْ‌پاس

انگلیسی : bon
فارسی : بهابرگ

انگلیسی : boulevard
فارسی : چارباغ

انگلیسی : bourse 1
فارسی : بهابازار

انگلیسی : bourse 2
فارسی : راتبه

انگلیسی : boursier
فارسی : راتبه‌گیر

انگلیسی : boxe
فارسی : مشت‌زنی

انگلیسی : brochure
فارسی : دفترك


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی