جستجو زبان    
 

انگلیسی : bound
فارسی : کران

انگلیسی : boundary
فارسی : کرانه

انگلیسی : kerberos
فارسی : کربروس

انگلیسی : Kill
فارسی : کشتن

انگلیسی : Kill app
فارسی : کشتن کاربرد

انگلیسی : drag
فارسی : کشیدن

انگلیسی : Fraction
فارسی : کسر

انگلیسی : strain
فارسی : کشش

انگلیسی : quantum
فارسی : کوانتوم

انگلیسی : controller
فارسی : کنترل‌کننده

انگلیسی : action
فارسی : کنش

انگلیسی : Actor
فارسی : کنشگر

انگلیسی : cookie
فارسی : کوکی

انگلیسی : pile
فارسی : کپه

انگلیسی : patch
فارسی : کژنه

انگلیسی : drum
فارسی : طبله

انگلیسی : natural
فارسی : طبیعی

انگلیسی : design
فارسی : طرح

انگلیسی : Layout
فارسی : طرح بندی

انگلیسی : Outline
فارسی : طرحِ کلی

انگلیسی : schema
فارسی : طرح‌واره

انگلیسی : Length
فارسی : طول

انگلیسی : pen
فارسی : قلم

انگلیسی : Font
فارسی : قلم

انگلیسی : Proportional font
فارسی : قلم متناسب

انگلیسی : Fixed Font
فارسی : قلم ثابت

انگلیسی : HTTP
فارسی : قام(قرارداد انتقال ابرمتن)

انگلیسی : Format
فارسی : قالب

انگلیسی : Template
فارسی : قالب

انگلیسی : Time format
فارسی : قالب زمان

انگلیسی : Interchange File Format
فارسی : قالب پرونده تبادل پذیر

انگلیسی : formatted
فارسی : قالب‌بندی شده

انگلیسی : formating
فارسی : قالب‌دار

انگلیسی : usable
فارسی : قابل استفاده

انگلیسی : Frame
فارسی : قابک

انگلیسی : Child frame
فارسی : قابک فرزند

انگلیسی : rule
فارسی : قاعده

انگلیسی : rulebased
فارسی : قاعده‌مند

انگلیسی : FTP
فارسی : قاپ(قرارداد انتقال پرونده)

انگلیسی : predecessor
فارسی : قبلی

انگلیسی : analogy
فارسی : قیاس

انگلیسی : Analog
فارسی : قیاسی

انگلیسی : Constraint
فارسی : قید

انگلیسی : Protocol
فارسی : قرارداد

انگلیسی : pop
فارسی : قرارداد دفترپست

انگلیسی : Lock
فارسی : قفل

انگلیسی : cabinet
فارسی : قفسه

انگلیسی : polar
فارسی : قطبی

انگلیسی : Diagonal
فارسی : قطری

انگلیسی : Segment
فارسی : قطعه


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی