عنوان : بررسي سوگندهاي قرآن ومقايسه آن باسوگندهاي عصرجاهلي درآيينه جواب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پژوهشگراين تحقيق به بررسي سوگندهاي قران پرداخته وآن را باسوگندهاي عصرجاهلي که دراشعار آنان آمده است را مقايسه کرده است.دراين پژوهش پس ازبيان کليات تحقيق،به بررسي آن دسته ازسوگندها يادشده است که يادکننده سوگند(مقسم)خداونداست که محوربحث دراين سوگندها جواب سوگندمي باشد .اين سوگندها به ترتيب تعدد (مقسم به) آورده شده اند که از سوگندهاي يازده گانه شروع وبه سوگندهاي يگانه ختم مي شوند.

عنوان : بررسي اشعار واقع گرايي عبدالوهاب البياتي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : دراين پايان نامه به بررسي اشعار عبدالوهاب البياتي پرداخته شده است.که فصل اول به کليات اختصاص داده شده در فصل دوم درباره شرح حال زندگي شاعر وي،در فصل سوم به نوگرايي و بدعت جويي در شعر امروز عرب وتاثير وي درنوگرايي،در فصل چهارم به رئاليسم و شناخت مولفه هاي آن پرداخته شده است.درفصل پنجم به بررسي اشعار واقع گراي وي مي پردازد

عنوان : تحليل و بررسي سروده هاي ملي- ميهني ابراهيم طوقان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابراهيم طوقان شاعر نامدار و معاصر عرب از پيشگامان ادبيات مقاومت به شمار مي آيد. وطن مهمترين مظمون شعري اوست. روش پژوهش در اين پايان نامه به صورت کتابخانه اي بوده و در پنج فصل نگارش شده است. فصل اول کليات، فصل دوم به وضعيت جغرافيايي،تاريخي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي سرزمين فلسطين پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسي زندگينامه ابراهيم طوقان پرداخته شده است. در فصل چهارم مکتب و موضوعات و اغراض شعري و آثار منظوم و منثور ابراهيم و ديدگاه ناقدان در باره وي مورد بررسي قرار گرفته است. و در فصل پنجم سروده هاي ملي و ميهني، اشعار مقاومت، انتقادي تهکمي و اقتباس هاي قرآني ابراهيم طوقاني مورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان : بررسي ميزان مطابقت صد خطبه اول نهج البلاغه با مقتضاي حال
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه سعي شده به صنايع بلاغي گوناگون که مطابقت کلام امام علي با مقتضاي حال باعث تجلي آنها شده اشاره شود. همچنين صنايع بلاغي تجلي يافته در خطبه ها مورد تحليل و استخراج قرار گرفته است. تا از اين رهگذر به ميزان پويايي و تحرک کلام علوي و به تبع آن به شرايط و احوال روحي وفکري و اجتماعي امام علي (ع) شناختي اندک حاصل گردد. معاني بلند تفکر علوي مانند توحيد، عبادت... و نيز بنا بر نياز و اقتضاي شرايط در خطبه ها تجلي يافته اند. به عبارتي اين معاني ريشه در حوادث و واقعيات حيات امام دارد و اين امر موجب تعدد تصاوير و گوناگوني محتواي خطبه ها شده است.

عنوان : بررسي و مقايسه اشعار حافظ ابراهيم و معروف الرصافي پيرامون مسائل زنان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه موضوع زن معاصر از ديدگاه دو شاعر عرب، حافظ ابراهيم و معروف الرصافي که به زبان شعري در ابعاد مختلف حجاب، تعليم و تربيت، فعاليتهاي اجتماعي و مباحث مربوط به ازدواج و طلاق بيان شده مورد مقايسه و تحليل قرار گرفته است. سعي شده قصليد مربوط به مسائل زنان از ديوان هاي اين دو شاعر استخراج شده در چهار موضوع جداگانه دسته بندي شود. سپس هر کدام از موضوعات از ديدگاه هر دو شاعر مطرح شده و مورد مقايسه قرار گيرند

عنوان : بشار بن برد و بازتاب شعوبيگري وي در اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بشار بن برد شاعر نابينا و بلندآوازه عراقي قرن دوم هجري است. در اين پايان نامه سعي بر آن است به بررسي علل به وجود آمدن نهضت شعوبيه پرداخه شود. همچنين در اين بحث شخصيت، افکار و اقدامات بشار مورد بررسي قرار گرفته شده است. پايان نامه مشتمل بر ‎۵ فصل است. اول کليات، دوم عصر بشار، سوم زندگينامه بشار، چهارم بررسي نهضت شعوبيه و قش بشار در آن و پنجم ويژگيهاي شعر بشار و هجاي شعوبي اوست.

عنوان : سيماي زن در ديدگاه باحثه الباديه و پروين اعتصامي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : مقايسه و بيان همانندي ها و تفاوتهاي شخصيتها موضوعات و آثار ادبي ملل مختلف در حوزه ادبيات تطبيقي مي گنجد. در اين پژوهش دو شاعر يعني باحثه الباديه و پروين اعتصامي موضوع تحقيق هستند. اين دو شخصيت مربوط به جغرافياي اسلامي هستند. در اين پژوهش به صورت مفصل به بررسي سيماي زن در شعر و زندگي اين دو شاعر و اديب پرداخته شده و آراي اين دو در خصوص مراحل مختلف زندگي زنان و چگونگي تربيت آنان همراه با شواهد مربوط و يافته هاي تحقيق به گستردگي بيان شده است.

عنوان : بررسي وجوه بلاغي (بيان و بديع) در جز ‎۳۰ قرآن کريم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه به تحقيق و پژوهش وجوه بلاغي در جز ‎۳۰ قرآن کريم پرداخته، پس از ايراد مقدمه به کليات موضوع در فصل اول مي پردازد. در فصل دوم به صورت کلي و جزئي همراه با مثالهاي عيني از آيات ارائه داده. سپس به بيان وجوه بلاغي موجود در تک تک سوره ها در اين جز پرداخته و به صورت جدولهايي در فصل سوم ارائه داده است. ضمنا تمام موارد بياني و بديعي جز ‎۳۰ را به صورت ابتکاري و جدول بندي شده در يک صفحه گردآوري نموده است

عنوان : بررسي وطن پرستي و ملي گرايي در شعار معروف الرصافي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پيان نامه پژوهشي ات درباره بررسي وطن پرستي و ملي گرايي در اشعار معروف الرصافي . با توجه به اينکه بيشتر اشعار اين شاعر معاصر در زمينه سياست و اجتماع مي باشد لذا سعي برآن است که مضامين سياسي اجتماعي در آيينه اشعارش مورد نقد و يررسي قرار گيرد. رساله متشکل از پنج فصل است. کليات، مروري بر تاريخ امپراطوري عثماني و سرزمين عراق و شعر عربي، احوال و آثار رصافي ، بررسي مقوله وطن پرستي و ملي گرايي در اشعار رصافي و مبارزه وي با ظلم حاکمان عثماني و عبدالحميد دومو دعوت مردم عراق به اتحاد.

عنوان : تصوير زن در اشعار رمانتيک الياس ابوشبکه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : زن به عنوان يکي از ستونهاي اساسي زندگي اجتماعي هر انساني مي تواند در سوق دادن افراد به رستگاري و سعادت نقش قابل توجهي را ايفا کند و در ادبيات عرب نيز از اين امر مستثني نبوده و شاعراني چون نزار قباني- جبران خليل جبران- الياس شبکه تصوير زن را در شعر خود انعکاس داده اند. در اين رساله سعي بر آن است تصوير زن از ديدگاه ابوشبکه مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. ابو شبکه ديوان خود را در خصوص احوال زناني سروده که در پرتگاههاي فساد در مي غلطند اما تاکيد وي بر پاکي زنان و قداست ايشان و پرهيز از ابتذال است.

عنوان : بررسي تطبيقي مضمون فقر در اشعار معروف رصافي و پروين اعتصامي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : نوشتار حاضر تطبيق است پيرامون مقايسه مضمون فقر در اشعار دو شاعر عراقي و ايراني (رصافي و پروين اعتصامي) و شامل پنج فصل است. فصل اول: کليات، فصل دوم ادبيات تطبيقي، فصل سوم: درآمدي بر شعر معاصر عرب و مکتبهاي ادبي آن دوره در ادبيات عرب و اوضاع سياسي اجتماعي عراق و نيز مراحل پيدايش شعر معاصر عراق، فصل چهارم: زندگي و آثار معروف رصافي وسپس نظر ناقدان در باب اين دو شاعر.

عنوان : بررسي و مقايسه ديدگاه هاي نقدي جاحظ و ابن قتيبه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ادب عربي از ديرباز با نوعي نقدادبي آميخته بوده و در اين ميان تاريخ ادب قديم عرب سرشار از معلومات و دانستني هاي ادبي و انتقادي است. جاحظ و ابن قتيبه نيز از شخصيتهاي بارز در نقد ادبي عربي هستند که اين پژوهش به بررسي ديدگاههاي اين دو مي پردازد. پايان نامه مشتمل بر پنج فصل است.کليات، شرح و بسط آرا جاحظ، شرح احوال و آرا ابن قتيبه؛ تعاريفي از نقد ادبي و فوائد آن و ويژگيهاي منتقد؛ مقايسه ديدگاههاي نقدي جاحظ و ابن قتيبه.

عنوان : بررسي و مقايسه استعارات ‎۱۵ جز آخر قرآن کريم با استعارات مشهور عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه نگارنده ابتدا مقدماتي راجع به استعاره نوشته شده، بعد استعارات ‎۱۵ جز قرآن کريم استخراج و کلمه اي را که براي موضوع مورد نظر استعاره شده است آورده و به دنبال آن آيه و آدرس سوره را ذکر نموده است. و با يک تحليل ساده نوشته و به دنبال آن برخي از اشعار شاعران دوره جاهلي را ذکر کرده پس از آن استعاراتي را که هم در آيات قران و هم در عصر جاهلي آمده مقايسه نموده که براي اين کار از تفاسير معتبر و منابع فراواني استفاده نموده است. و در پايان جدولي تهيه نموده که مباحث استعاره و تشبيه و کنايه و مشتقات آن ها را در برمي گيرد.

عنوان : بررسي محتوي و مضامين سه نمايشنامه (الست هدي، عنتره، کليوباترا) احمد شوقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : احمد شوقي شاعر پرآوازه اي است که که عنوان اميرالشعرايي را به خوداختصاص داده است.او با سرودن شش نمايشنامه شعري (کليوباترا-الست هدي-انتره-قمبيز-ليلي مجنون- علي بک کبير) نمايشنامه نويسي را تبديل به کار هنري کرد و جايگاه نمايشنامه هاي مصر رار در رديف نمايشنامه هاي جهاني قرار داد. اين پايان نامه ابتدا به بررسي پيدايش نمايشنامه در مصر و به چگونگي روي اوردن شوقي به اين هنر والا مي پردازد. در اين راستا اين پايان نامه در چهار فصل تدوين شد.فصل اول: کليات، فصل دوم: زندگينامه و اثار شوقي، فصل سوم: بررسي هنر نمايشنامه و آغاز ديني و وظيفه نمايشنامه مي پردازد.فصل چهارم به بررسي محتوا و مضامين سه نمايشنامه مذکور و اثبات اينکه ايا اين نمايشنامه ها تاريخي، عاشقانه يا اجتماعي هستند مي پردازد.

عنوان : معاني حقيقي و مجازي استفهام در‎۱۵ جزءاول قرآن کريم و مقايسه آن با استفهام هاي اشعار عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : قرآن کريم داراي جنبه هاي بلاغي و هنري فراواني مي باشد. که يک از آنها اسلوب انشايي استفهام است. استاد الميداني در کتابش البلاغه العربيه به بيش از سي مورد از معاني مجازي استفهام اشاره کرده اند. ابتدا پس از ذکر کليات تحقيق اقسام جملات بلاغي و مبحث استفهام و ادوات و ويژگي هاي انها برخي معاني استفهام شرح داده شده اند. در فصل سوم شواهد آياتي استفهام در ‎۱۵ جزئ اول قرآن از تفاسير و کتب مرجع گردآوري شده اند. در فصل پنجم استفهامات قرآني با پاره اي استفهامات عصر جاهلي مورد مقايسه قرار گرفتند.

عنوان : مقايسه قواعد نحوي ميان ابن هشام و ابن حاجب در دو کتاب قطرالندي و کافيه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابن حاجب و ابن هشام در علم نحو ابتکاراتي به خرج داده اند و کشفياتي در علوم ادبي کرده اند که بي نظير است. در اين پايان نامه از منابع و تاليفاتي چون الکتاب سيبويه، و مغني البيب ابن هشام و کافيه و شافيه ابن حاجب و الفيه ابن مالک استفاده شده استاين پايان نامه در پنج فصل تاليف شده است. ‎۱- کليات‎۲-علم نحو و سي تاريخي آن‎۳- زندگينامه ابن حاجب و کتاب کافيه‎۴- زندگينامه ابن هشام و کتاب قطري الندي‎۵- مقايسه قواعد نحوي ميان ابن هشام و ابن حاجب

عنوان : سبک شناسي شعر سياسي نزار قباني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اشعار سياسي نزار قباني در ديواني با عنوان الاعمال السياسيه الکامله گردآوري و منتشر شده است و اين ديوان منبع اصلي اين پژوهش مي باشد که سعي بر آن شده با تحليل و بررسي سبک شناختي او مهمترين ويژگيها و نشانه هاي سبکب را که شاعر بر استفاده از آنها اصرار نموده است‌آشکار شود. اهميت اين پژوهش به آن سبب است که تمرکز و تکيه آن بر مهمترين نشانه هاي سبکي است که اسلوب شاعر را متمايز و ميزان ارتباط آن با شرايط زندگي و شخصيت وي نورد بررسي قرار مي دهد.

عنوان : سيماي ادبي رذايل اخلاقي در قرآن کريم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : يکي از عرصه هاي بي نظير داراي شواهد بلاغي مقوله رذايل اخلاقي در قرآن کريم است. بررسي و تحليل اين مقوله مبين ابتکارات و نوآوريهاي بيشماري در خلق تصاوير مبتني بر مظاهر طبيعي و حيات و استفاده از افعال پرجوش و بکارگيري صنايع تشخيص و تمثيل در آيات قرآن کريم است که اثر بخشي آنها در روح و جان مخاطبين را به بالاترين حد مي رساند. اين پايان نامه شامل چهار فصل است. ‎۱.کليات‎۲. تعريف زيبايي، مباحث تشبيه، استعاره، امثال، کنايه، تشخيص،مجاز، پارادوکس و...‎۳. تعريف اخلاق و فلسفه اخلاق‎۴. سيماي ادبي رذايل اخلاقي در قرآن کريم و جايگاه آنها در قرآن و بررسي نکات بلاغي هر قسمت

عنوان : بررسي سبک نويسندگي مصطفي لطفي منفلوطي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : مصطفي لطفي منفلوطي از بزرگترين نويسندگان معاصر مصر است. در نثر منفلوطي دو ويژگي هست. يکي رهايي او از سنت قدما و ديگر پيوستن به وضع اجتماعي زمان خود. در اين پژوهش سعي شده دوستداران و دانشجويان اين رشته با روش او در داستان نويسي و مقالات او آشنا شوند. اين پايان نامه در چهار فصل تنظيم شده است. ‎۱. کليات‎۲. عصر نويسنده و شرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي.‎۳. بررسي زندگينامه و آثار او و نيز نظر ناقدان ‎۴. پرداختن به سبک خاص نويسندگي منفلوطي و نثر فني که به کار برده است.

عنوان : تحليل ديدگاههاي نقدي مصطفي صادق الرافعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پژوهش سعي دارد تا از افکار و آرا ناقدانه بزرگ اديب معاصر ارافعي آنگونه سخن گويد که مخاطب را از ابهامات فراواني برهاند. اين پژوهش در ‎۵ فصل به شکل منظم بهبحث درباره اين موضوع پرداخته است که مخاطب را در آشنايي، تفکر و نهايتا کسب شناختي صحيح از آرا او و تحليلهاي نقدي او در باب قديم و جديد ياري مي بخشد. فصل اول: کليات، فصل دوم، بررسي نقد و ناقد در عصر حاضر ، فصل سوم: بحث درباره آرا، افکار، وضعيت سياسي اجتماعي حاکم بر زمان رافعي و نيز عقايد او درباره ادب و ادبيات، فصل چهارم: تاکيد بر زواياي تفکر ناقدانه و دلايل انتساب او به قديم

عنوان : بررسي ديدگاههاي نقدي قدامه بن جعفر و ابن طباطبا علوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در پژوهش حاضر ديدگاههاي دو چهره برجسته ادبي ادبيات عرب مقايسه و سنجيده مي شود. ابن طبا طبا و قدامه بن جعفر هر دو از اديبان دوره دوم عباسي هستند. روش پژوهش به صورت کتابخانه اي بوده و بر شش فصل است: ‎۱. کليات، ‎۲. زندگينامه ابن طباطبا و قدامه بن جعفر، ‎۳. معناي لغوي و اصطلاحي نقد و مسائل آن قبل از اين دو اديب، ‎۴. بررسي آرا و نظريات نقدي قدامه و مسائل و مباحث آن و ‎۵.توضيح انديشه هاي انان، ‎۶. مقايسه ديدگاههاي نقدي قدامه و ابن طباطبا

عنوان : بررسي نشانه هاي رمانتيک در شعر محمدمهدي جواهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : رساله حاضر نشانه هاي رمانتيکي يکي از مهمترين شاعران عراق را مورد بررسي قرار داده است. جواهري از شاعراني است که شعرش داراي صورتي صادقانه استاو شاعري ملي است که تلاشهاي او فقط به دردهاي ملتش منحصر نمي شودبلکه داراي زباني گويا و انساني است که از مظلومين دفاع مي کند. اين پايان نامه در چهار فصل تنظيم شده است. ‎۱.کليات، ‎۲. چگونگي شکل گيري مکتب رمانتيک در جهان و مخصوصا جهان عرب، ‎۳. اوضاع سياسي اجتماعي و ادبي عراق و زندگي احوال و آثار و سبک شعر جواهري و ‎۴. نشانه هاي رمانتيک در شعر جواهري

عنوان : بررسي شخصيت و فضايل حضرت علي (ع) با تکيه بر ملحمه عبدالمسيح انطاکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه شاعر مسيحي انطاکي که شروع به نوشتن و تدوين ملحمه در مدح علي (ع) پرداخت سعي بر اين داشت بيشتر زندگي فضايل و بزرگيهاي آن حضرت را در زبان شعر به تصوير بکشد. اين ملحمه پرمحتوا شامل ‎۵۵۹۵بيت است که در اين رساله به قسمت فضايل و مناقب حضرت پرداخته شده است. همچنين سعي شده تصويري از ملحمه سرايي که سبک جديد در ادبيات عرب است و محققان کمتر به آن نظر داشته اند را در آيينه اشعار اين شاعر مورد بررسي قرار گيرد. ضمن بيان اشعار به زبان عربي ترجمه آنها نيز به فارسي آمده است.

عنوان : بررسي احتجاجات و اثبات امامت حضرت علي(ع) با تکيه بر ملحمه عبدالمنعم الفرطوسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه به چگونگي غصب امامت از حضرت علي (ع) و بيان دلايل اثبات امامت ايشان از دريچه عبدالمنعم فرطوسي پرداخته شده است. اين پايان نامه در چهارفصل تنظيم شده است: ‎۱. کليات‎۲. ملحمه و سير تحول آن در ادبيات جهاني‎۳. به دو بخش تقسيم شده است. که در بخش اول نگاهي گذرا به زندگي حضرت و بخش دوم به شرح حال شاعر و معرفي وي و ملحمه اهل بيتش پرداخته شده است.‎۴. به دو بخش تقسيم شده است. که در بخش اول نگاهي گذرا به زندگاني حضرت و بخش دوم به بررسي احتجاجات و دلايا اثبات امامت اميرالمومنين پرداخته شده است.

عنوان : بررسي فن شکوي در عصر مملوکي با تکيه بر اشعار ابن نباته
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شعر شکوي خصيصه بارز عصر مملوکي به حساب مي آيد. ابن نباته نيز چهره شاخص در شعر شکوي مي باشد. پايان نامه حاضر در ضمن بررسي فن شکوي در عصر مملوکي به اشعاري که ابن نباته در قالب اين فن سروده است پرداخته و ويژگيها و مضامين آنها را بررسي نموده است. اين پايان نامه از پنج فصل تشکيل شده از آنجا که شاعر تحت تاثير عصر خود مي باشد لازم بود تا به اختصار اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي و ادبي توضيح داده شود. لذا فصل دوم به اين امر اختصاص داده شد. در فصل سوم ابن نباته و اثار او به اختصار معرفي شده است. در فصل چهارم به نفصيل شعر شکوي مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل پنجم مضامين عتاب و شکوي در اشعار ابن نباته پرداخته شده است.

عنوان : تاثير سياست بر شعر بلند الحيدري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بلند الحيدري شاعر معاصر عرب به عنوان يکي از پيشگامان شعر نو عربي به حساب مي آيد. در اين پژوهش سعي شده تا حدودي اشعار سياسي او گردآوري بررسي و تحليل شود. روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي بوده است. نتايج نشان داد که الحيدري در ديوان خود به تکرار واژگاني، رمز و واژگان مربوط به حوزه سياست و مسائل مربوط به ان به وفور پرداخته است.

عنوان : عناصر داستان نويسي در آثار حسان عبدالقدوس با تکيه بر دو داستان انا حره و اين عمري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : احسان عبدالقدوس به عنوان يکي از داستان پردازان مکتب رمانتيسم در ادبيات نوين عربي نگاه ويژه اي به بانوان داشته است. اين پايان نامه با نگاهي کلي در داستان هاي عبدالقدوس به بررسي ساختاري و مضموني دو رمان مذکور با نقد و بررسي و تحليل دغدغه ها و چالش هاي ايشان در ارتباط با خانواده و جامعه و نيز چگونگي برخورد اين بخش با انديشه سنتي و مردمسالارانه حاکم بر جامعه مصر بپردازد. در کنار اين به بررسي عناصر رمان در اين دو داستان پرداخته است.

عنوان : سيماي مرگ و زندگاني در اشعار بدر شاکر السياب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بدر شاکر السياب نامي ترين بنيانگذار شعر نو عرب و آغازگر جنبش شعر آزاد است. اين پايان نامه به روش کتابخانه اي تدوين شده و موضوع آن حول محور مرگ و زندگي است. در بين شاهکارهاي ادبي سياب "انشوده المطر" بيشترين نمادهاي مرگ و زندگي را در خود جاي داده است. او توانست ميان بحران دورني و بيروني خود تلفيق ايجاد کند و تجربه هايش را بي تناقض جلوه دهد.

عنوان : بررسي اسطوره مرگ و رستاخيز در شعر بدر شاکر السياب، آدونيس و خليل الحاوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پژوهش به بررسي اسطوره مرگ و رستاخيز در شعر معاصر عربي خصوصا در اشعار السياب، خليل الحاوي و آدونيس پرداخته شده است. تموز، مسيح، لعاذر و امام حسين در شعر معاصر تجلي بارزي دارد و شاعران مذکور در اشعار خويش به اشکال مختلف و براي مقاصد خاص از اين اسطوره ها استفاده کرده اند. اين شاعران هرکدام به نوعي اسطوره هاي رستاخيز را بکار مي برند. تمدن عربي که در طي سالها از حالت احتضار رنج برده ناگزير بايد رستاخيز کند. در نتيجه شاعر معاصر عرب اميد به اين رستاخيز تمدني را در اشعارش با بهره از اسطوره بيان مي کند

عنوان : وطن پرستي و استعمار ستيزي در ديوان عبدالمحسن کاظمي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عبدالمحسن کاظمي ملقب به شاعر العرب از شعراي کلاسيک عراق در عصر اخير است. مندرجات کلي اين پژوهش در پنج فصل است. و اهداف کلي آن عبارتند از: کليات، مروري بر تاريخ امپراطوري عثماني و سرزمين هاي تحت سلطه آن، زندگي شاعر و جايگاه شعري او در ميان شعرا، بحث وطن، ملي گرايي، شعر سياسي و ...، وطن، جنبه هاي مختلف وطنيات و استعمارستيزي در ديوان شاعر.

عنوان : بررسي و مقايسه تصوير شهر در اشعار عبدالوهاب البياتي و بدر الشاکر السياب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : از جمله اهداف اين پايان نامه بررسي جوانب تاثيرگذار در تصوير شهر از جمله از نظر عاطفي، اجتماعي، سياسي و غيره در اشعار بدر شاکر السياب و عبدالوهاب البياتي است. آنچه در اين پژوهش مهم است فهم انعکاس تصوير شهر در اشعار اين دو شاعر است. البياتي يکي از بارزترين شاعران معاصر و او را از ارکان اصلي شعر حر خوانده اند. السياب نيز همپاي با البياتي است. در تمام اشعار او رنگ و بويي از نماد، رمز و اسطوره ديده مي شود.

عنوان : بررسي و تحليل رواني-اجتماعي اشعار متنبي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : متنبي شاعر بزرگ و نامدار عرب در قرن چهارم هجري است. او در زمان ظهور خود اديبان و شاعران زيادي را به خود مشغول کرده است. در اين پايان نامه ابتدا کليات تحقيق آمده، در فصل دوم زندگينامه شاعر به طور مختصر آورده شده است. سپس به منظور تسهيل کار اغراض و فنون شعري به هشت قسمت تقسيم گرديده و در هر قسمت علل و انگيزه هاي رواني و اجتماعي که بر شعر متنبي تاثير گذاشته مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم فخر و وصف گنجانده شده و در فصل چهارم به بررسي حماسه، هجا و رسا پرداخته شده و در فصل پنجم فنون غزل و حکمت ذکر شده است.

عنوان : بازتاب اجتماعيات ايليا ابوماضي در آينه اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ادبيات عرب در دوره معاصر دگرگونيهاي بسياري داشته و به مسائل موجد مي پرداخت. ادبيات معاصر خود دوره هاي مهم و بسياري داشته که يکي از مهمترين آنها دوره مهجر است. ابوماضي نيز بي شک يکي از آنها به حساب مي آيد. فصل اول پايان نامه به مبحث کليات پرداخته شده و فصل دوم به زندگينامه شاعر و چگونگي آن، فصل سوم موضوع رمانتيسم و نشات اين مکتب پرداخته شده، فصل چهارم مسئله مهجر و چگونگي هجرت لبناني و سوري ها به غرب و دلايل آن بيان شده است. در فصل پنجم به مسائل اجتماعي و سياسي مربوط مي شود که ابوماضي به آنها پرداخته است.

عنوان : بررسي تطبيقي و مقايسه مضامين اجتماعي در ديوان نازک الملائکه و پروين اعتصامي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : موضوع اين رساله دو شاعره روشنفکر وآگاه به مسائل اجتماعي نازک الملائکه و پروين اعتصامي و مقايسه اشعار آنها در زمينه مضامين اجتماعي مي باشد. تشابهات مسلکي و عقيدتي و موقعيت هاي همسان اجتماعي و تاريخي دو کشور سبب مقايسه آنها شده است پژوهشگر بعد از مطالعه وسيع به اين نتايج رسيده، که همدوره بودن اين دو بانو و تاثير پذيري آنها از مسائل و مشکلات جوامع آن روز، و تربيت خانوادگي به سبب جو ادبي حاکم بر هردو خانواده، رويکردهاي اجتماعي مشابه در اشعار آنها بوجود آورده است آنها به زبانهاي غير از زبان مادري آشنا بوده و اين عامل سبب شده از آرائ و افکار ادبا و شعراي ديگر و حتي مغرب زمين تاثير بپذيرند

عنوان : بررسي مرگ و زندگي از دريچه اشعار نازک الملائکه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : نازک الملائکه به عنوان بنيانگذار مسلم شعر امروز عرب مي باشد. شعر او دريايي از اندوه و تشويش و پريشاني مکتب رمانتيسم است.اين پايان نامه در ‎۶ فصل به اين موضوع مي پردازد. فصل اول به کليات اختصاص دارد، فصل دوم به بررسي اوضاع سياسي اجتماعي اقتصادي و ادبي عراق در عصر شاعر پرداخته مي شود. فصل سوم به زندگينامه نازک، اصل و نسب اثار و مضامين شعري او پرداخته مي شود. فصل چهارم به بررسي اشعار نازک در زمينه زندگي و ديدگاه وي نسبت به آن پرداخته مي شود. فصل ششم نيز به بررسي ديدگاه وي در زمينه سعادت زندگي پرداخته مي شود.

عنوان : بازتاب شخصيت حلاج در شعر معاصر عرب ( صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب حياتي، ادونيس، بدرشاکر السياب)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در قرن نوزدهم ميلادي ظاهر شعر عرب دستخوش تغييرات شگرفي شدو به ترويج شعر به آيينه اي تمام نما از اوضاع جامعه و وضعيت انسان در اين جامعه تبديل شد. و در اين راه شاعران ابزارهاي مختلفي به کار بردندکه يکي از آنها استفاده از ميراث است آدونيس حلاج را با شخصيتهايي چون ققنوس و مسيح قرين مي سازد. پايان نامه حاضر متشکل از چهار فصل است. کليات، توضيحاتي درباره ميراث و رويکرد شاعراندر تعامل با آن، تاريخچه تصوف و زندگينامه حلاج، تجزيه و تحليل شخصيت حلاج در شعر معاصر و نتيجه گيري

عنوان : بررسي جلوه هاي مدرنيسم در اشعار عباس محمود العقاد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عباس محمود عقاد يکي از مشهورترين اديبان مصر است که در سال ‎۱۸۸۹ م در شهر اسوان در جنوب مصر به دنيا آمد. پدرش مصري الاصل و مادرش از نژاد کرد بود، وي در سال ‎۱۹۶۴ در سن ‎۷۵ سالگي ديده از دنيا فرو بست.مدرنيسم عقاد را مي توان در محتوا به سه بخش اصلي تقسيم کرد:‎۱-انديشه هاي سياسي و اجتماعي ‎۲-مضمون پردازي با عناصر تکنولوژي ‎۳-مضمون پردازي با عناصر کوچه و بازار. وي يکي از شاعراني است که در تحولات ادبي سهم بسزايي داشته و با نوگرايي در ساختار شعر و مضامين آن به تسريع اين روند کمک نموده است، وي يکي از پرچمداران مکتب نوگرايي و از بانيان جماعت ديوان است.

عنوان : بررسي و مقايسه سمبوليسم در اشعار صوفيانه ابن فارض و ابن عربي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابيات شعر صوفي نيز به طور کل آکنده از اشارات و تحويلات و کنايات است که همه اينها به توليد معاني نمادين در قصيده کمک مي کند. در اين پايان نامه به بررسي اشعار صوفيانه دو شاعر بزرگ صوفي( ابن فارض و ابن عربي) سمبوليسم را در اشعار صوفيانه اين دو شاعر مورد بررسي قرار دهيم. اين پايان نامه در ‎۵ فصل به اين موضوع مي پردازد که به اختصار به آنها اشاره مي گردد: فصل اول: به کليات اختصاص دارد. فصل دوم: شرح حال ابن فارض و ابن عربي. فصل سوم: بررسي شعر صوفي و شعر سمبوليسم. فصل چهارم: به بررسي سمبوليسم در اشعار صوفيانه ابن فارض و ابن عربي پرداخته است. فصل پنجم: در اين فصل به بررسي تشابهات سبکي شعر ابن فارض و ابن عربي پرداخته شده است.

عنوان : بررسي مضامين اشعار قصصي در ديوان ايليا ابوماضي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پايان نامه شامل چهار فصل ميباشد:فصل اول شامل کليات تحقيق است.فصل دوم به بررسي اوضاع سياسي- اجتماعي و ادبي لبنان و مصر و مهجر آمريکايي، ارائه گزارشي از زندگي شخصي و ادبي ابوماضي و ويژگي هاي شعري آن پرداخته است. فصل سوم به سير قصه در ادبيات عربي از جمله احکام و قواعد قصه، وجوه تشابه و تفاوت قصه و شعر، سير شعر قصصي در ادبيات عربي قديم و ديدگاه ناقدان مخالف و موافق درباره آن مي پردازد. فصل چهارم در بردارنده شرح و تحليل اشعار قصصي از انواع واقعي، رمزي و خيالي است، پيام هاي ارزشمند انساني- اخلاقي اين اشعار بيان شده است.

عنوان : ساختار شکني در شعر نو با توجه به اشعار عبدوالوهاب البياتي و نيما يوشيج
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه براساس پنج فصل مبتني است. که هر فصل از مباحثي متفاوت براي بيان اهداف تحقيق تشکيل شده است که عبارتند از: در فصل اول اين رساله، کليات درج شده و در فصل دوم به بررسي اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ادبي عراق و سپس ايران پرداخته شده است،در فصل سوم شرح زندگينامه بياتي و سپس نيما يوشيج مورد بحث واقع شده است،در فصل چهارم به بررسي و تجزيه و تحليل شعر نو پرداخته شده است و در فصل پنجم ساختار شکني در شعر نو ذکر شده است.

عنوان : بررسي مرگ وزندگي در اشعار صلاح عبدالصبور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه داراي ‎۵ فصل مي باشد: فصل اول به کليات اختصاص دارد و در آن به بيان مساله، اهداف تحقيق، روش هاي تحقيق و فرضيه ها مي پردازيم.فصل دوم به بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي مصر در عصر شاعر مي پردازيم.در فصل سوم اين تحقيق به زندگي نامه صلاح عبدالصبور،اصل ونسب شاعر، آثار و مضامين شعري و جايگاه وي در شعر معاصر عرب اختصاص يافته است.در فصل چهارم به بررسي اشعار صلاح عبدالصبور در زمينه ي زندگي و ديدگاه وي نسبت به آن پرداخته است. فصل پنجم به بررسي اشعار عبدالصبور در زمينه مرگ و ديدگاه وي نسبت به آن پرداخته شده است.

عنوان : جايگاه زن در شعر خليل مطران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه پس از ارائه کليات پژوهش در گام نخست، در فصل دوم به بررسي اين اوضاع در کشور مصر پرداخته شده است. فصل سوم به معرفي خليل مطران و شخصيت و ويژگي هاي شعر او اختصاص يافته است. در فصل چهارم ابتدا مسائل زنان و تاثير آن بر ادبيات معاصر بررسي گرديده و در ادامه اشعار مطران در باب زن مورد توصيف و تحليل قرار گرفته است.

عنوان : بينامتني( تناص) متون ديني و تاريخي در اشعار عبدالوهاب بياتي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : روش بکار گرفته شده در اين پژوهش، روش توصيفي_ تحليلي بوده که فصل اول شامل کليات تحقيق بوده که مواردي از قبيل:بيان مساله، اهداف تحقيق، سوالات و فرضيه هاي تحقيق، سابقه ي تحقيق وروش کار و تحقيق را در بر مي گيرد.در فصل دوم يعني نظريه بينامتني، ابتدا به پيدايش نظريه بينامتني و شکل گيري آن و سپس به تعاريف اين نظريه و به انواع آن و در نهايت به جايگاه و ماهيت آن در ادبيات عربي پرداخته شده است. در فصل سوم ابتدا مقدمه اي در باره زندگي عبدالوهاب بياتي و جايگاه شعري او آورده شده است. در ادامه که به بررسي اين نظريه در قصايد عبدالوهاب بياتي اختصاص دارد؛ شکل تحليلي نظريه ي بينامتني در اشعار عبدالوهاب بياتي تحت عنوان عمليات بينامتني ذکر شده است که تعامل قصايد وي با متون ديني را نشان ميدهد. در فصل چهارم نيز که به بينامتني متون تاريخي با قصايد شاعر مربوط مي شود، به تناص حوادث و شخصيت ها و اماکن تاريخي با اشعار بياتي پرداخته شده است. بعد از تحليل قصايد شاعر در پرتو عمليات بينامتني، به نتايجي که از نظريه ي بينامتني و بررسي آن در اشعار بياتي با متون ديني و تاريخي آمده، اشاره شده است.

عنوان : مقايسه مضامين اشعار فخرالدين عراقي و ابن فارض مصري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه در ‎۵ فصل تنظيم شده است:فصل اول:کليات و روش تحقيق فصل دوم: بحث وبيان ديدگاه هايي در مورد ادبيات تطبيقي فصل سوم: معرفي احوال و آثار فخرالدين عراقي و مضامين اشعار وي فصل چهارم: معرفي ابن فارض مصري و شعر او و گزارشي از قصايد معروف و مضامين اشعار او فصل پنجم: مضامين شعري اين دو شاعر مورد بررسي و مقايسه ي تطبيقي قرار گرفته است.در پايان نتيجه گيري وپيشنهاداتي در اين زمينه ارائه شده است.

عنوان : بررسي اشعار عاشقانه و عارفانه در اشعار محمد الفيتوري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : تحقيق حاضر در شش فصل تنظيم گرديده است: فصل اول به کليات تحقيق اختصاص يافته که بيان مسئله، اهداف تحقيق و فرضيه ها، پيشينه تحقيق، اهداف و ضرورت تحقيق و روش کار تحقيق را بيان مي دارد. فصل دوم به شرح اوضاع سياسي و ادبي عصر محمد الفيتوري را مورد بررسي قرار ميدهد. فصل سوم شرح حال محمد الفيتوري و آثار وي اختصاص يافته است. فصل چهارم به بررسي مضامين شعري محمد الفيتوري مي پردازد. فصل پنجم اشعار عاشقانه و فصل ششم اشعار عارفانه محمد الفيتوري مورد تحقيق قرار گرفته است.

عنوان : بررسي جايگاه غم و اندوه در شعر محمد ماغوط
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شعر معاصر در ادبيات عربي سر آغاز تحولي شگرف به شمار مي آيد زيرا همانطور که مي دانيم اين شعر زبان مردم زمانه است و بر خلاف شعر گذشته که در بسياري از موارد داراي سستي در تعبير است شعر معاصر با زباني شفاف و روشن از جامعه ايي که مردمان امروز در آن زندگي مي کنند سخن مي گويد در اين مجال از ميان شعراي معاصر به بررسي شرح حال زندگي و سبک محمد ماغوط به عنوان يکي از شعراي برجسته ي عرب پرداخته ايم.

عنوان : بررسي و تحليل شعر حسيني در مراثي سيد حيدر حلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بيشترين سخن حيدر حلي شاعر اهل بيت و مرثيه سراي عراقي را رثا تشکيل مي دهد. شاعر از دريچه قيام عشورا به افقهاي دور نگريسته و انتظار ثمرچيني افزودن آن را در مسير تاريخ دارد. يکي از علتهاي مهم رويکرد شاعرانمعاصر از جمله سيد حيدر به اين پديده استعمار غرب و تلاش او براي تسلط بر منابع مالي و معنوي سرزمينهاي اسلامي است. در نتيجه شاعر براي بازگشت به هويت خويش و ايستادگي در برابر ظلم از امام حسين و انقلاب بزرگ او مدد مي جويد. در اين رساله سعي بر اسن است به بررسي شخصيت حيدر حلي و اوضاع اجتماعي زمان او و نيز بررسي اشعار رثاي موجود در ديوان او پرداخته شده است.

عنوان : بررسي التزام سياسي و اجتماعي در اشعار بدر شاکر سياب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بدر شاکر سياب ساعر معاصر عراقي که جزئ اولين پيشگامان شعر نو به شمار مي رود، در روستاي جيکور عراق متولد شد. بدر در سال ‎۱۹۴۵م به عضويت حزب کمونيست درآمد که يکي از دلايل پيوستن وي به اين حزب همين اوضاع نابسامان معيشتي و فقر وي بود.در واقع تعهد اجتماعي سياب يک تعهد حقيقي و بشري است که به واقعيت هاي تلخي که همان فقر و محروميت هستند اشاره دارد.

عنوان : بررسي سير رومانتيک در اشعار احمد زکي ابو شادي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابو شادي از جمله شاعران مکتب آپولو است، اما آنچه که بيش از همه مورد توجه است اشعار رومانتيک اوست. نکته مهم در مورد ابو شادي اين است که نگاه او به شعر رومانتيک نگاه کورکورانه نيست بلکه از او يک رمانتيست حرفه اي بوجود آورده است، هر چند که او مبدا اصلي شعر رومانتيک نيست ولي او جز پيشگامان رومانتيک به شمار مي آيد. علاوه بر اين او زاييده ي عصري است که تلاش براي رهايي از استعمار به صورت تمام عيار ادامه دارد و او نيز از جمله ي اين تلاش گران است.

عنوان : بررسي تطبيقي عشق و جمال در اشعار ابن فارض و مولوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابن فارض و مولوي از عرفاي قرن هفتم، از جمله کساني بودند که عشق و جمال را محور اشعار خود قرار دادند و در بکارگيري واژه هاي عشق و جمال و يا مترادف آنها و يا معاني که به نحوي مرتبط به عشق و جمال مي شود، چنان جديت و اشتياق به خرج دادند که مي توان روح اشعار آنها را عشق و جمال دانست.بدون شک مولوي از اشعار ابن فارض که با اندکي تاخير هم عصر است، بي اطلاع و بي تاثير نبوده است و به همين خاطر علي رغم دو تجربه متفاوت از عشق و جمال، داراي مشترکاتي هستند که عمدتا حول وحدت،فنا،مبارزه با نفس،خلوص و سختي،در راه عشق و جمال،و از حيثيت و تفاوت،حول نحوه بين معاني و رونمايي از عشق و جمال و نمادها مي گردد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29