عنوان : تحليل ريسک فازي بر اساس رتبه بندي جديد بين اعداد فازي تعميم يافته
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين تحقيق روشي جديد براي تحليل ريسک فازي بر اساس رتبه بندي جديد بين اعداد فازي تعميم يافته ارائه گرديده است. ابتدا روش جديد رتبه بندي، بر اساس مساحت هاي کناري چپ و راست اعداد فازي تعميم يافته ارائه شده است. سپس براي هر عدد فازي تعميم يافته يک نمره رتبه بندي بدست آمده است. روش ارائه شده معايب روش هاي موجود را پوشش مي دهد سپس روش ارائه شده براي تحليل ريسک فازي مورد استفاده قرار گرفته است.

عنوان : اندازه تشابه بين اعداد فازي مقدار بازه اي براي فرآيند مشخصه اي فازي بر اساس عملکرد ميانگين مربع
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : اعداد فازي مقدار بازه اي در تصميم گيري برآوردهاي يک فروشگاه و پارامترها يا متغيرهاي وابسته در حل مسائل واقعي مي تواند بسيار مفيد باشد. در اين تحقيق روشي جديد براي اندازه تشابه بين اعداد فازي مقدار بازه اي بر اساس عملگر ميانگين مربع ارائه گرديده است. در اين تحقيق براي مقايسه بين روش هاي موجود فائق آيد. در پايان روش ارائه شده براي حل مسائل پروسه فازي بکار برده شده است.

عنوان : يک روش جديد براي حل عددي معادلات انتگرال ولترا با استفاده از چند جمله ايهاي برنشتاين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه، يک روش عددي براي حل معادلات انتگرال ولترا، معرفي مي شود. در اين روش با تقريب زدن تابع مجهول با استفاده از چند جمله ايهاي برنشتاين، معادله انتگرال به يک دستگاه معادلات تبديل مي شود. اين روش را مي توان براي حل انواع معادلات انتگرال ولتراي نوع اول و دوم و معادلات با هسته منفرد به کار گرفت و محاسبات آن بسيار ساده است و در عين حال تقريب قابل قبولي براي جواب انواع معادلات انتگرال ولترا ارائه مي دهد و ميزان خطاي آن ناچيز است، کران خطايي که براي اين روش ارائه شده و مثالهاي متنوعي که حل شده است کارايي روش را نشان مي دهند.

عنوان : مسئله مقدار مرزي براي معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه دوم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : مسائل مقدار مرزي نقش بسيار اساسي در زمينه هاي مختلفي همچون رياضيات، فيزيک، آمار و مهندسي دارند. از آنجا که بيان بسياري از مسائل به صورت دقيق در قالب جملات و عبارات مشکل مي باشد، به اين معني که برخي از پارامترها و اندازه هاي مسائل مقدار مرزي مبهم مي باشند، لذا اعداد فازي بر اعداد غير فازي ترجيح داده مي شوند. هدف اصلي در اين پايان نامه يافتن جواب جديدي براي مسائل مقدار مرزي دو نقطه اي براي معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه دوم با استفاده از مشتق پذيري تعميم يافته مي باشد. و نيز بيان شده است که يک دسته بزرگ از مسائل مقدار مرزي دو نقطه اي فازي نمي توانند تحت مشتق پذيري هاکوارا جواب داشته باشند

عنوان : جواب هاي جديد از دستگاه هاي خطي فازي LR‎ با استفاده از توابع رتبه بندي و الگوريتم هاي ABS‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه ديدگاهي براي محاسبه جواب اصلاح شده از يک دستگاه خطي فازي LR‎ با استفاده از تابع رتبه بندي، موقعي که ماتريس غير فازيm*n‎ است، مطرح شده است. جواب به گونه اي است که مقادير ميانه از جواب اصلاح شده در دستگاه خطي غير فازي متناظر صدق مي کند و ثابت مي شود که اگر دستگاه غير فازي متناظر ناسازگار است آنگاه دستگاه خطي فازي فاقد جواب است. در غير اين صورت مساله کمترين مربعات محدود شده با محاسبه جواب اصلاح شده،، حل مي شود.

عنوان : تبديلات لاپلاس براي حل معادلات ديفرانسيل فازي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه هدف يک تبديل لاپلاس فازي با استفاده از مفهوم مشتق پذيري تعميم يافته است که از آن به عنوان تجزيه و تحليلي براي روش هاي حل تعدادي از معادلات ديفرانسيل فازي مورد استفاده قرار مي دهيم. همچنين قضاياي مربوط با اين روش را اثبات مي کنيم و خواص و ويژگي هاي اساسي آنها را با جزئيات مورد بررسي قرار مي دهيم اين روش در قالب تعدادي از مثال هاي حل شده توضيح داده مي شود.

عنوان : روش رتبه بندي جديد براي تحليل پوششي داده هاي فازي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : تحليل پوششي داده ها متناسب با حوزه مربوط به مسائلي است، که در عمل رخ مي دهند. واحد تصميم گيرنده DMU‎ ها واحدي تحت بررسي است که براي دامنه وسيعي از مسائل بکار گرفته مي شود. يک تناسب در حوزه واحد تصميم گيري، رتبه بندي بيان شده است. در بيشتر روش هاي رتبه بندي، فرض شده که همه داده هاي ورودي و خروجي DMU‎ ها کاملا شناخته شده و معلوم اند. اما در واقعيت داده ها به طور دقيق نمي توانند اندازه گيري و سنجيده شوند.

عنوان : تقريب ذوذنقه اي وزن دار با حفظ هسته يک عدد فازي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : کاربردهاي منطق فازي و رياضيات فازي در سراسر جهان رو به افزايش است طوري که کار با اعداد فازي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.در بسياري از کاربردهاي رياضيات فازي بهتر است از يک نوع از اعداد فازي استفاده شود.در اين تحقيق روش تقريب ذوذنقه اي وزن دار براي يک عدد فازي دلخواه پيشنهاد مي شود که هسته عدد فازي را نيز حفظ مي کند.همچنين ثابت ميشود که تقريب ذوذنقه اي وزن دار با حفظ هسته يک عدد فازي غالبا يک عدد فازي خواهد شد

عنوان : روش تکراري فوق تخفيف متقارن اصلاح شده براي حل دستگاه هاي افزوده
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در روش SOR-Like‎ همگرايي و انتخاب پارامترهاي بهينه براي الگوريتم ها مورد مطالعه قرار گرفته اند. نواحي همگرايي و واگرايي براي تعدادي از الگوريتم ها ارائه شده اند و همچنين مثال هاي عددي براي اين الگوريتم ها ارائه شده اند. در روش SSOR‎ فقط ناحيه ي همگرايي را براي روش ارائه داده اند.اما با توجه به اينکه به دست آوردن پارامتر بهينه و شعاع طيفي بهينه براي روش SSOR‎ کاري مشکل و طاقت فرسا مي باشد. بنابراين اين روش را اصلاح کرده و روش جديدي تحت عنوان روش تکراري MSSOR‎ براي حل دستگاه هاي افزوده بکار برده است.

عنوان : شيوه اي جديد براي حل مسائل نقطه ثابت و کاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل تاخيري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : مثالي ازکاربرد روش تقريبي براي حل مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل تاخيري مي باشد که نتيجه عمومي اين روش نيز ميباشد. براي توضيح بيشتر چند مثال عددي از مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل تاخيري مرتبه دوم ارائه مي شود،هدف از اين کار اين است که نشان داه شود که حل مسائل عددي با روش پيشنهادي عملکرد بهتري نسبت به روش هاي ديگر محققين دارد.

عنوان : جواب معادلات انتگرال فردهلم- ولترا با استفاده از توابع مثلثي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه روش عددي براساس m‎ مجموعه متداول توابع مثلثي متعامد براي تقريب زدن جواب معادلات انتگرال غير خطي فردهلم- ولترا پيشنهاد مي شود. توابع مثلثي متعامد به عنوان پايه براي تبديل جواب معادلات انتگرال غير خطي فردهلم- ولترا به جواب معادلات جبري مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين يک قضيه براي آناليز همگرايي اثبات مي شود.

عنوان : حل معادلات چندجمله اي فازي به روش تجزيه آدوميان اصلاح شده
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه، الگوريتمي براي حل معادلات چند جمله اي فازي بر اساس روش نيوتن ارائه داده مي شود که با استفاده از روش آدوميان اصلاح شد، همگرايي اين روش را بالا مي بريم همچنين مقايسه اي صورت خواهد گرفت که نشان مي دهد که هر چه M‎ بزرگ شوند خطاي محاسبات کوچکتر مي شود و نشان داده مي شود که سرعت همگرايي اين روش نسبت به ساير روش هاي حل معادلات بالاتر است.

عنوان : آموزش عالي و روش هاي ارزيابي موسسات آموزش عالي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : نظام آموزش عالي هر کشور يکي از عوامل موثر در تحقق سياست هاي توسعه ي يک کشور به شمار مي رود. لذا ارزيابي کارايي و رشد بهره وري واحدهاي متولي اين امر از جمله مسائل مهم در بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي است. در پايان به مقايسه روش رتبه بندي UFL‎ در ارزيابي دانشگاه ها و روشي که بر پايه تحليل پوششي داده ها مي باشد پرداخته مي شود و با مقايسه دو روش نتيجه گرفته مي شود که تحليل پوششي داده ها ابزار مناسبي براي رتبه بندي است.

عنوان : جواب کمترين مربعات معادلات ماتريسي عمومي با نرم حداقل از طريق تکرار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه دو روش تکراري براي حل با مينيمال نرم جواب کمترين مربعات معادلات ماتريسي خطي عمومي از جمله معادله ماتريسي معروف سيلوستر و معادله ماتريسي لياپونوف در حالتهاي خاص ارائه شده است. الگوريتم اول بر اساس اصل جستجوي وابسته به گراديان است و الگوريتم دوم فرم دوگان الگوريتم اول مي باشد. ميان اين دو روش، روش اول مينيمم کردن شعاع طيفي ماتريس تکرار است و بيان روشني براي اندازه گام بهينه حاصل شده است. روش دوم مينيمم کردن مجموع مربعات F‎ نرم ماتريسهاي خطاي ايجاد شده توسط الگوريتم است.

عنوان : حل کننده عددي ODE‎ که نقاط ثابت و پايداري آنها را حفظ مي کنند
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين تحقيق يک روش پيشگو- اصلاح گر يک گامي براي حل مسائل ديفرانسيل مقدار اوليه مرتبه اول با دو نقطه ثابت ارئه شده اين روش پايداري نقاط ثابت را حفظ مي کند که نتيجه آن يک انتگرال گير کارامد براي اين نوع از مسائل است. چندين مثال عددي براي نشان دادن اجراي خوب اين روش ارائه شده است.

عنوان : معادلات خطي فازي ناپايدار و جواب هاي کمترين مربعات آنها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : يکي از کاريردهاي مهم حساب فازي بررسي دستگاههاي فازي خطي است. در اين پايان نامه پس از معرفي مجموعه ها و اعداد فازي و اعمال آنها به بحث درباره چگونگي محاسبه وارونهاي تعميم يافته براي ماتريسهاي غير مربعي پرداخته شده است. در ادامه پس از حل دستگاه معادلات خطي فازي جواب مينيمال از دستگاه خطي فازي را با رويکرد به تئوري وارون تعميم يافته ماتريس ارائه مي شود.

عنوان : روش آناليز هموتوپي براي حل معادلات ديفرانسل با مشتقات جزيي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : اين پايان نامه روند لايه مرزي پايدار و انتقال حرارت به وسيله هدايت سيال الکتريکي تراک ناپير مورد بررسي قرار مي دهد.علت ضربه زدن به سطح کششي در دو راستاي جانبي اش و افزايش ناگهاني درجه حرارت سطح به وسيله عبور سيال از دو طرف آن به طور تحليلي مورد مطالعه قرار گرفته است. پس با استفاده از يک روش جديد و پيشرفته به نام روش آناليز هموتوپي معادلات ديفرانسيل غير خطي را به طور تحليلي حل و سري جواب هاي دقيق آن را محاسبه مي کند.

عنوان : روش آناليز هموتوپي براي حل معادلات ديفرانسيل ظاهر شده در هيدروديناميک مغناطيسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : هدف مقاله جاري بدست آوردن جوابهاي تحليلي براي سه نوع جريان درون شاره مي باشد. نوع اول وقتي شاره روي يک نوار در حال حرکت است. نوع دوم وقتي که شاره روي يک سطح شيب دار روي به پايين در حال حرکت است. و نوع سوم وقتي شاره روي يک استوانه قائم رو به پايين در حال حرکت است. به وضوح در اين پژوهش بيان شده که براي حل مسائل مربوط به اين جريانها از روش آناليز هموتوپي استفاده شده است. نتايج يا استفاده از روشHAM‎ و نتايج به دست آمده با استفاده از روش HPM‎ با هم مقايسه شده اند.

عنوان : برآورد کارايي هزينه با داده هاي نا دقيق در تحليل پوششي داده ها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه مدلهاي کارايي هزينه CE‎ کلاسيک را به حالت داده هاي نادقيق تعميم مي دهيم. و يک روش براي برآورد کرانهاي بالا و پايين اندازه کارايي هزينه در حالتي که داده ها بازه اي باشند ارائه مي شود. همچنين يک نظريه اندازه گيري کارايي به عنوان اصلاح اطلاعات هزينه نادقيق توسط کرانهاي بالا و پايين براي اندازه کارايي هزينه ارائه مي شود.

عنوان : حل عددي دستگاه معادلات ديفرانسيل به روش تبديل ديفرانسيل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه ابتدا تعريف و عملکرد تبديل ديفرانسيل يک بعدي براي توابع يک متغيره ارائه و به کمک آن سه دستگاه از معادلات ديفرانسيل معمولي حل شده است. نتايج عددي اين روش با جوابهاي دقيقي که از روش تبديل لاپلاس به دست آمده اند مقايسه مي گردند. سپس روش تبديل ديفرانسيل دو بعدي براي توابع دومتغيره براي حل مسائل مقدار اوليه دستگاه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي مورد مطالعه قرار گرفته است. قضاياي جديد اضافه شده اند و چند مسئله خطي و غير خطي از معادلات ديفرانسيل جزئي و نيز چند دستگاه به اين روش حل و جوابهاب به دست آمده با جوابهاي روش آدومين مقايسه شده اند.

عنوان : جوابهاي عددي مسائل حساب تغييرات
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : دراين پايان نامه يک مسئله حساب تغييرات را با استفاده از معادله اويلر-لاگرانژ تبديل به مسئله مقدار مرزي مي شود وسپس اين مسئله مقدار مرزي را را با استفاده از اسپلاين مثلثاتي حل مي شود و يک روش عددي از مرتبه هاي دو و چهار بدست مي آيدوهمگرايي روش نيز بحث شده است ومثال هاي عددي ارائه گرديده است

عنوان : کاربرد روش آناليز هوموتوپي در حل معادلات ديفرانسيل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : باتوجه به کاربرد فراوان معادلات تابعي در علوم مختلف ،نياز به حل آنها از اهميت بسزايي برخوردار است.روشهاي تحليلي موجود محدود بوده ،وغالبا در حل معادلات خاصي کاربرد دارند؛بطوريکه در بسياري از مسائل واقعي نمي توان از آن استفاده کرد.در سالهاي اخير روش هاي تجزيه آدمين تکراري وردشي پريشندگي هوموتوپي و آناليز هوموتوپي براي حل معادلات تابعي مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است

عنوان : الگوريتم تيلور سه نقطه اي براي مسائل مقدار مرزي سه نقطه اي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : يک قضيه استاندارد براي وجود ويکتايي جواب مسائل مقدار مرزي بامعادله ديفرانسيل مرتبه دو برپايه اطلاعاتي است که فضاي خطي دو بعدي جواب معادله همگن مي دهد.وقتي h,g,f,q‎ توابع ثابتي باشند يادر برخي شرايط خاص مي توان جواب عمومي براي معادله پيدا کرد.

عنوان : بررسي مدل هاي DEA‎ بدون ورودي صريح وارجحيت ‎,توليد وعملکرد در مدل هاي DEA‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : اين مقاله مي کوشد تا يک رويکرد سيستماتيک براي ساخت مدل DEA‎ (تحليل پوششي داده ها )ارائه دهد.براي اين منظور سعي مي شود که برخي ازجنبه هاي اساسي در مدل سازي DEA‎ شناسايي شوند.سه بلوک اساسي وکليدي در مدل هايDEA‎ شناسايي خواهندشد:عبارتنداز:ارجحيت‎, مجموعه امکان توليد واندازه عملکرد

عنوان : نتايج اساسي بر روي معادلات ديفرانسيل هيبريدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : به جهت اهميت حل معادلات ديفرانسيل هيبريدي ونامعادلات مرتبط با آن در اين تحقيق به بررسي قضيه وجودي جواب وکراندار بودن ومنحصربه فرد بودن جواب براي اين معادلات روي بازه خاص پرداخته مي شود.اين قضيه وجودي براي معادلات ديفرانسيل غيرخطي هيبريدي باوجود شرايط ليپ شيش وکاراتئودوري ثابت مي شود.همچنين تعدادي نامعادلات ديفرانسيل اساسي ساخته مي شود که براي ثابت نمودن وجود جواب هاي اکسترمال ونتيجه مقايسه اي به کارگرفته مي شود

عنوان : جوابهاي عددي معادله Sine-Gordan‎ غير خطي يک بعدي با استفاده ازتوابع بي-اسپلاين مکعبي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه ، روش بي- اسپلاين معکبي براي حل عددي معادله ساين-گوردون غيرخطي يک بعدي به کاربرده شده وجوابهاي عددي با دقت مناسب به دست آمده ونتايج با روشهاي ديگرمقايسه شده است.

عنوان : برآورد رگرسيون چندجمله اي فازي با استفاده از شبکه عصبي فازي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : دراين پايان نامه يک روش جديد برپايه شبکه عصبي فازي براي تقويت ضرايب فازي(پارامترها)ازمدل رگرسيون چندجمله اي فازي باخروجي فازي و ورودي هاي غيرفازي ارائه مي گردد.

عنوان : حل مسئله مقدار اوليه معادلات ديفرانسيل فازي هيبريدي مرتبه اول با روش نيستروم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايانامه ابتدا تعاريف و مقدمات اولييه اي از مجموعه هاي فازي و خواص انها ارائه گرديده است .سپس خلاصه اي از روش هاي اويلر و رونگه -کوتا وپيشگو-اصلاح گر براي حل مسئله مقدار اوليه معادلات ديفرانسيل فازي هيبريدي مرتبه اول بيان شده است و در ادامه روش نيستروم براي حل مسئله مقدار اوليه معادلات ديفرانسيل فلزي مرتبه اول ارائه شده است.

عنوان : تحليل آشفتگي براي دسته اي از دستگاه هاي خطي فازي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين تحقيق، تحليل آشفتگي براي دسته اي از دستگاه هاي خطي فازي ارائه شده که مي توان آن را توسط روش جانشيني حل کرد.يک کران بالاي غير خطي براي جوابها به دست مي آيدو درباره اعداد شرطي وابسته به فرم، وابسته به مولفه و مخلوط بحث مي شود.

عنوان : روش هايي براي حل مسائل درونيابي هرميت با استفاده ازتبديلات سريع فوريه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه ابتدا درونيابي وبعضي انواع درونيابي موردمطالعه قرارگرفته است سپس درونيابي هرميت بطورمفصل توضيح داده شده است.وهمچنين درموردسريهاي فوريه وتبديلات فوريه وتبديلات سريع فوريه (FFT‎) مطالبي ارائه شده است.ودر ادامه روشي براي محاسبه درونيابي چندجمله اي هرميت براساس گره هاي بافاصله هاي يکسان روي دايره يکه باتعداد دلخواه ازمشتقات ازنوع چندجمله ايهاي جبري ولوران ارائه شده است.

عنوان : حل عددي معادلات انتگرال يک و دو بعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : دراين پايان نامه روش هايي به منظور حل عددي معادلات انتگرال فرد اهلم وولترا نوع دوم معرفي مي شود.براي حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم از روش سيمپسون اصلاح شده استفاده مي گردد که اين روش در مقايسته با ساير روش ها حل قاعده ذوزنقه اي اصلاح شده وتکرارسيمپسيون از دقت بيشتري بر خوردار است ودر نتيجه ميزان دخطاي کمتري دارد براي حل معادلات انتگرال ولترا-فردهلم از روش گالريکن هم محلي استفاده مي شود وبا ارايه مثال هايي جواب را با استفاده از اين روش ها بدستد آورده وبا مقايسه اين جواب با جواب دقيق ميزان خطا محاسبه مي شود.براي حل معادلات انتگرال ولترا نوع دوم از روش اصلاح شده استفاده مي شود.

عنوان : رتبه بندي DMU‎با استفاده از وزن هاي مشترک
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : روش غير پارامتري تحليل پوششي داده ها (den‎)روشي مبتني بر برنامه ريزي خطي است که در ان براي ارزيابي هر واحد تصميم گيرنده (dmu‎)،يک مسئله برنامه ريزي خطي حل مي شود.مدل هاي پايه اي (dea‎) در بهترين حالت به (dmu‎)هاي کارايي يک را تخصيص مي دهند

عنوان : حل عددي دستگاه معادلات انتگرو-ديفرانسيل خطي مرتبه ي بالا با استفاده از چند جمله ايهاي پايه اي بسل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين هدف،معرفي يک روش عددي براي حل دستگاه معادلات انتگرو-ديفرانسيل فردهلم خطي مرتبه ي بالا مي باشد دراين روش با استفاده ازچند جمله ايهاي پايه اي بسل ومشتقات انها دستگاه را به فرم ماتريسي دراورده وبا استفاده ازفرم ماتريسي به حل دستگاه مي پردازيم

عنوان : درونيابي هرميت روي کره
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : هدف از اين تحقيق طرح کردن درونيابي هرميت روي کره واحد است.دراينجا ما روند درونيابي رابراي درونيابي هرميت روي کره ثابت کرده و به چندنمونه از طر ح درونيابي اشاره مي کنيم.مثالهاي عددي نشان مي دهند که روش درونيابي هرميت روي کره امکان پذير است.

عنوان : حل عددي معادله تروس به کمک روش سينک- گلرکين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : دراين پايان نامه تقريب تابع سينک رابررسي نموده واز ويژگي هاي روش سينک-گالرکين جهت کاهش محاسبات وبدست آوردن تقريبي ازجواب معادله تروس استفاده کرده ايم.سپس به صورت تحليلي ثابت شده است

عنوان : حل عددي معادلات ديفرانسيل فازي به رروش شبه رانگ -کوتاي تعميم يافته ي مرتبه ي‎۴
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : دراين پژوهش چند روش جهت حل عددي معادلات ديفرانسيل با مقدار اوليه مورد بررسي قرارگرفته است يکي از اين روش ها روش اويلر مرتبه يک است. براي آنکه در روش اويلر جواب نسبتا دقيقبه دست آيد بايد طول گام بسيار کوچک در نظر گرفته شود.

عنوان : مدلسازي DEA‎ فازي با برنامه ريزي پارامتريک
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : اين پايان نامه مدل هاي dea‎با متغيرهاي فازي نوع دوم مورد بررسي قرار مي گيرندبراي به کاربردن فازي نوع دوم،روش هاي کاهش نقطه بحراني وکاهش ميانگين راارائه داده ايم

عنوان : روش هاي گراديان مزدوج ترکيبي براي حل مسائل بهينه سازي غير خطي نامقيد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : بهينه سازي را مي توان علم مشخص نمودن بهترين جواب براي يک مساله که به صورت رياضي تعريف شده است بيان کرد يکي از شاخه هاي اساسي بهينه سازي،برنامه ريزي غيرخطي نامقيد مي باشد براي حل اين مساله روش هاي متنوعي ارائه شده است که مي توان به روش هاي گراديان مزدوج و ناحيه ي اطمينان اشاره کرد.

عنوان : روشي جديد براي حل عددي معاملات چند جمله اي کاملا فازي بوسيله شبکه عصبي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : دراين پايان نامه يک روش جديد براي حل چند جمله ايهاي کملا فازي معرفي مي شود روش پيشنهاد شده براساس تقريب شبکه عصبي فازي مي باشد. اين روش هم چنين مي تواند منجر به بهبود بخشيدن روشهاي عددي گردد.

عنوان : حل دستگاههاي معادلات ديفرانسيل کسري به روش اختلال هموتو پي HPM‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه ابتدا مشتقات کسري ليوويل و کاپوتو معرفي شده است و خواص مقدماتي آنها مورد بررسي قرار گرفته است. سپس دستگاه معادلات ديفرانسيل کسري با شرايط اوليه معرفي و پايداري آنها در نقاط تعادل شان مورد برسي قرار گرفته است.

عنوان : رفتار همگرايي روش گوس-نيوتون وگسترش نظريه تقريب نقطه اي اسمال
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه قوانين ليپ شيتس با ميانگين L‎ براي تجزيه وتحليل دستگاه معادلات منفرد ارايه ميشود و علاوه برآن چگونگي رفتار همگرايي روش گوس- نيوتن در دستگاه معادلات منفرد مورد بررسي قرار مي گيرد

عنوان : حل معادلات ديفرانسيل فازي با استفاده از شبکه هاي عصبي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : اين پايان نامه يک روش پيوندي جديد که براساس تکنيک بهينه سازي و روش شبکه عصبي است براي حل معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه بالا بيان مي کند محاسبات عصبي بخش بزرگي از دامنه ي شبکه عصبي رادر بر مي گيرد.

عنوان : حل تقريبي دستگاه معادلات انتگرال ولتراي خطي نوع دوم با ضرايب متمايز با استفاده از سريهاي تيلور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه، روش تقريبي جديد براي حل معادله انتگرال خطي ولترا نوع دوم مورد بررسي قرار مي گيرد که اين روش دستگاه معادلات انتگرال را به کمک سريهاي تيلور به معادله ماتريسي تغيير داده و با ادغام نتايج يک سيستم جديد که متناظر است با يک سيستم از معادله جبري خطي به دست مي آيد حل اين دستگاه منجر بدست آوردن ضرايب تيلور از حل توابع مي شود

عنوان : استفاده از ابر کارايي SMB‎ تحليل پوششي داده هاي فازي در ارزيابي کارايي بانکهاي تجاري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : تحليل پوششي داده ها (DEA‎) اساسا از تکنولوژي پوشش براي جايگزين کردن تابع تويد در اقتصاد کلان استفاده مي کند که در آن ورودي و خروجيهاي واحد هاي تصميم گيري (DMU‎) در ارزيابي با اندازه گيري عملکرد مطرح مي شوند.

عنوان : بهبود با تحليل مرز کارايي در DEA‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه چهار نوع بهبود را براي کارا سازي DMU‎ هاي ناکارا در مدل CCR‎ با حداقل تغيير از مقادير ورودي و خروجي پيشنهاد مي کنيم.

عنوان : کشساني هاي نسبي مختلط در تکنولوژي هاي توليد با بازده به مقياس ثابت
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه يک توسيع ساده از مقياس کشساني در تکنولوژي بازده به مقياس متغير (VRS‎) در تحليل پوششي داده ها با اثباتي کوتاه تر، کاربردي تر و بدون ساده کردن مفروضات موجود پيشنهاد داده مي شود و قضيه مشتق جهتي تابع مقدار بهينه براي تعريف و محاسبه کشساني هاي مورد نياز به کار مي رود

عنوان : رتبه بندي اعداد فازي با استفاده از توابع وزني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : کاربردهاي منطق فازي و رياضيات فازي در سراسر جهان رو به افزايش است و به دليل قابليت اعداد فازي در نشان دادن ارزش هاي غير قطعي، رتبه بندي اين اعداد داراي کاربردهاي وسيعي در علوم مختلف مي باشد. بطوريکه رتبه بندي اعداد فازي نقش مهمي را در مسائل تصميم گيري فازي بازي مي کند.

عنوان : اندازه ي تشابه و کاربردهاي آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه اندازه تشابه هاي مختلفي ارائه شده اند و ويژگي هاي آن ها بررسي شده اند و يک مقايسه بين چند اندازه تشابه ارائه شده است. سپس دو کربرد از اندازه هاي تشابه معرفي شده است: ‎۱- کاربرد اندازه تشابه فازي در تحليل ريسک فازي ‎۲- کاربرد اندازه تشابه فازي در تخمين خطاي درون يابي

عنوان : تحليل ريسک فازي براساس اندازه تشابه بين اعداد فازي مقدار بازه اي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين تحقيق روشي جديد براي تحليل ريسک فازي ارائه شده که براساس اندازه تشابه بين اعداد فازي مقدار بازه اي است. ابتدا اندازه تشابه جديدي بين اعداد فازي مقدار بازه اي معرفي شده که درجه ي آن نزديکي بين اعداد فازي مقدار بازه اي را بر محور X‎ و ميزان تفاوت بين اشکال اعداد فازي مقدار بازه اي را به ترتيب بر محور X‎ و Y‎ در نظر مي گيرد.

عنوان : مدلسازي در تحليل پوششي داده ها تحت مفروضات امکان پذيري ضعيف و اصل تحدب ساده شده
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ریاضی کاربردی

مختصر : در اين پايان نامه به حل مشکل خروجي هاي نامطلوب در DEA‎ با استفاده از جايگزيني فرض امکان پذيري خروجي ها با امکان پذيري ضعيف پرداخته مي شود. در اين خصوص مدل هاي مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرند. تا کنون از روش شپرد استفاده شده است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29