جستجو زبان    
 

انگلیسی : scatter
فارسی : پراکنده کردن

انگلیسی : ray
فارسی : پرتو

انگلیسی : render
فارسی : پرداخت

انگلیسی : Processing
فارسی : پردازش

انگلیسی : child process
فارسی : پردازه فرزند

انگلیسی : Processor
فارسی : پردازنده

انگلیسی : VERBOSE
فارسی : پرحرف

انگلیسی : Screen
فارسی : پرده

انگلیسی : Snap
فارسی : پرش

انگلیسی : Skip
فارسی : پرش

انگلیسی : Query
فارسی : پرس‌وجو

انگلیسی : inquiry
فارسی : پرس‌وجو

انگلیسی : Prodigy
فارسی : پرودیگی

انگلیسی : File
فارسی : پرونده

انگلیسی : log file
فارسی : پرونده ثبت

انگلیسی : target file
فارسی : پرونده هدف

انگلیسی : Core file
فارسی : پرونده هسته

انگلیسی : Watch file
فارسی : پرونده پایش

انگلیسی : Hidden file
فارسی : پرونده پنهان

انگلیسی : startup files
فارسی : پرونده‌های راه اندازی

انگلیسی : project
فارسی : پروژه

انگلیسی : flag
فارسی : پرچم

انگلیسی : Residual
فارسی : پس مانده

انگلیسی : Eject
فارسی : پس زدن

انگلیسی : postscript
فارسی : پست اسکریپت

انگلیسی : Encapsulated Postscript
فارسی : پست اسکریپت کپسوله شده

انگلیسی : Backup
فارسی : پشتیبان

انگلیسی : backing
فارسی : پشتیبانی

انگلیسی : Support
فارسی : پشتیبانی

انگلیسی : subshell support
فارسی : پشتیبانی زیر پوسته

انگلیسی : Stack
فارسی : پشته

انگلیسی : tandem
فارسی : پشتِ سرِ هم

انگلیسی : trailer
فارسی : پشت‌بند

انگلیسی : Favorites
فارسی : پسندان

انگلیسی : Extension
فارسی : پسوند

انگلیسی : postfix
فارسی : پسوند

انگلیسی : Suffix
فارسی : پسوند

انگلیسی : backward
فارسی : پس‌ سو

انگلیسی : Post Processor
فارسی : پس‌پرداز

انگلیسی : broadband
فارسی : پهن-باند

انگلیسی : bandwidth
فارسی : پهنای باند

انگلیسی : Dynamic
فارسی : پویا

انگلیسی : animation
فارسی : پویا نمایی

انگلیسی : Scan
فارسی : پوییدن

انگلیسی : Window
فارسی : پنجره

انگلیسی : window-based
فارسی : پنجره مبنا

انگلیسی : Tabbed Window
فارسی : پنجره جدول بندی شده

انگلیسی : Root Window
فارسی : پنجره ریشه

انگلیسی : custom window
فارسی : پنجره سفارشی

انگلیسی : Inactive window
فارسی : پنجره غیر فعال


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی