جستجو زبان    
 

انگلیسی : answer
فارسی : پاسخ

انگلیسی : response
فارسی : پاسخ

انگلیسی : Clear
فارسی : پاک کردن

انگلیسی : purge
فارسی : پاک‌سازی

انگلیسی : Accept
فارسی : پذیرفتن

انگلیسی : Pager
فارسی : پی جو

انگلیسی : Module
فارسی : پیمانه

انگلیسی : Test Module
فارسی : پیمانه آ زمایش

انگلیسی : modular
فارسی : پیمانه‌ای

انگلیسی : traverse
فارسی : پیمودن

انگلیسی : Message
فارسی : پیام

انگلیسی : Private Messages
فارسی : پیام خصوصی

انگلیسی : Implementation
فارسی : پیاده‌سازی

انگلیسی : parent
فارسی : پدر

انگلیسی : Forecast
فارسی : پیش بینی

انگلیسی : forward
فارسی : پیش سو

انگلیسی : Preview
فارسی : پیش نمایش

انگلیسی : console
فارسی : پیشانه

انگلیسی : Progress
فارسی : پیشرفت

انگلیسی : Prefix
فارسی : پیشوند

انگلیسی : Proxy
فارسی : پیشکار

انگلیسی : proxy server
فارسی : پیشکار

انگلیسی : proxy service
فارسی : پیشکاری

انگلیسی : precompiler
فارسی : پیش‌مترجم

انگلیسی : Foreground
فارسی : پیش‌زمینه

انگلیسی : precondition
فارسی : پیش‌شرط

انگلیسی : pre-edit
فارسی : پیش‌ویرایش

انگلیسی : proposal
فارسی : پیش‌نهاد

انگلیسی : Draft
فارسی : پیش‌نویس

انگلیسی : preprocessor
فارسی : پیش‌پرداز

انگلیسی : preprocessing
فارسی : پیش‌پردازی

انگلیسی : prevention
فارسی : پیش‌گیری

انگلیسی : Default
فارسی : پیش‌گزیده

انگلیسی : Attachment
فارسی : پیوست

انگلیسی : continuous
فارسی : پیوسته

انگلیسی : Append
فارسی : پیوستن

انگلیسی : join
فارسی : پیوند

انگلیسی : Link
فارسی : پیوند

انگلیسی : linker
فارسی : پیوند ده

انگلیسی : Symbolic Link
فارسی : پیوند نمادی

انگلیسی : junction
فارسی : پیوندگاه

انگلیسی : ping
فارسی : پینگ

انگلیسی : complexity
فارسی : پیچید‌گی

انگلیسی : coil
فارسی : پیچه

انگلیسی : System Configuration
فارسی : پیکر بندی سیستم

انگلیسی : Configuration
فارسی : پیکربندی

انگلیسی : slave
فارسی : پی‌رو

انگلیسی : seek
فارسی : پی‌گردی

انگلیسی : Fill
فارسی : پر کردن

انگلیسی : paranthesis
فارسی : پرانتز


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی