عنوان : بررسي خواسته دعوي در آيين دادرسي مدني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : موضوع پايان نامه حاضر((بررسي خواسته دعوي در آيين دادرسي مدني)) مي باشد.در دادرسي هاي حقوقي که با تقديم دادخواست به مراجع قضاوتي شروع مي شود خواسته دعوي رکن اصلي و اساسي قضيه است.در واقع خواسته دعوي همان مطلب ومنظور اصلي است که خواهان در پي نيل به آن اقدام به طرح دعوي مي کند.خواسته دعوي انواع عديده و بي شماري دارد منتها با توجه به ماهيت آن دسته بنديهايي در اين باره صورت گرفته از جله خواسته مالي و خواسته غير مالي

عنوان : بررسي وضعيت حقوقي بيع کالي به کالي در حقوق ايران با تاکيدبر نظريات فقهاي اماميه و اهل سنت
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : براي بررسي وضعيت حقوقي بيع کالي به کالي ،ابتدا نظرات فقهاي اماميه واهل سنت در خصوص اين بيع وعقود مشابه مانندبيع سلف وسلف وبيع دين به دين بررسي مي شود.

عنوان : قراردادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آن با نظام فقهي و حقوقي حاکم بر عقد رهن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در نظام حقوقي بسياري از کشورها، نسبت به قراردادهاي مالي توجه فراواني صورت مي گيرد. پاره اي از اين قراردادهاي مالي بين اشخاص حقيقي و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي منعقد مي گردند. در اين قراردادها طرف مرتهن پس از اعطاي اعتبارات مالي، در ازاي انعقاد قرارداد رهني، ضمانت هايي از طرف راهن دريافت مي نمايد تا در هنگام سر رسيد طلب، در صورت عدم استيفا بتواند از محل ضمانت هاي مذکور، در قالب صدور اجرائيه هاي قانوني مطالبات خود را وصول نمايد.

عنوان : بررسي فقهي و حقوقي قبض و آثار آن در معاملات
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در اصطلاح حقوقي، قبض تحت تاثير معنا و اصطلاح فقهي آن مي باشد و بعضي از حقوقدانان آن را سلطه و استيلا معنوي بيشتري بر بيع دانسته اند. به گونه اي که هر وقت بخواهد عملا در آن تصرف نمايد و از آن منتفع شود بدون اينکه تصرف فعلي و مادي را ملاک بداند لذا فعل دادن و گرفتن دو چيز مورد معامله که غالبا به شکل ثمن و بيع مورد معامله هستند مي باشد. در هر معامله اي قبض به مقتضاي حال عوضين آن معامله است مثلا در خريد وفروش خانه قبض آن با تخليه آن از سوي بايع محقق مي گردد.

عنوان : ماهيت اسناد وکالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و بررسي مسئله عدم نياز به امضا وکيل در اين اسناد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : باتوجه به تعريف قانون مدني در ماده‎۶۵۶ که مقرر داشته: وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد. و نظر اکثريت فقهاي اماميه وکالت يکي از عقود معين است که پيش از اسلام نيز در ميان مردم رواج داشته و اسلام آن را تاييد و امضا کرده است و در قانون مدني نيز مواد ‎۶۵۶الي ‎۶۸۳ به آن اختصاص داده شده است

عنوان : وضعيت حقوقي نام هاي دامنه در حقوق ايران و حقوق بين الملل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : نام هاي دامنه يا همان دامين (Domain‎) باشروع فعاليت وشکل گيري شبکه جهاني اينترنت پا به عرصه وجود نهادو ظرافت هاي اين پديده نوظهور بعدها آشکار گرديد کحه خود يکي ازنکات حقوقي پر مسئله و بحث برانگيز درحوزه حقوق سايبر است.

عنوان : نحوه ي رسيدگي به افراز املاک در دادگاه ها و مقايسه ي آن با اداره ثبت اسند ومدارک
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : اشاعه در مالکيت و تقسيم اموال مشاع، تابع ضوابط وقواعدي است که قانون گذار به منظورحفظ سلامت روابط مالي ومعاملاتي مردم، رعايت آن را مقرر کرده است.اشاعه در مالکيت در مواردي بدون اراده افراد ودر مواردي با اراده آنها به وجود مي آيد.از مالکيت مشاعي همواره به عنوان يک عيب نام مي برند.زيرا که در مالکيت مشاعي هريک از مالکين ،استقلال در تصرف وبهره برداري بدون اذن سايرشرکاندارد.

عنوان : طرح دعوي مالکيت ضمن رسيدگي به تقسيم ترکه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : سرعت بخشيدن به روند دعوي تقسيم ترکه در دادگاه نيازمندشناخت مباني واحراز مقدماتي است. ازجمله اين مقدمات شناخت جايگاه تقسيم ترکه در امور حسبي ياترافعي است.دعاوي طاري مانندطرح ادعاي مالکيت که عمده ي علت اطاله دادرسي درمحاکم در جريان دادرسي به حساب مي آيد،رسيدگي به امرتقسيم ترکه را غالبا باپيچدگي خاصي همراه نموده است

عنوان : نحوه عمليات اجرايي اسناد رسمي در ثبت
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : اجراي اسناد رسمي يعني به اجرا گذاشتن اسناد رسمي تنظيم شده به وسيله ادارات ثبت ودفاتر وساير مامورين در حدود و بر وفق مقررات مي باشد.براي اجراي يک سند در ثبت بايد حتماسندرسمي باشددر غير اين صورت بايدقانون اجراي آن را ازطريق ثبت بلامانع دانسته هرچندکه قانون گذار درمورد اجرائيه از ادارات ثبت را به طور صحيح بيان نموده است.

عنوان : مطالعه بيع سلف وکالي به کالي درحقوق ايران و فقه اماميه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : بيع به اعتبار زمان تسليم عيوضين به چند نوع تقسيم مي گردد:بيع نقد،نسيه،سلف ياسلم و کالي به کالي .سه نوع اول به اتفاق ، صحيح است اما هيچ نصي در قانون مدني درقانون مدني در مقام بيان حکم بيع کالي به کالي نبوده وقانون گذار در اين خصوص سکوت کرده،نويسنده گان حقوقي نيز به تفصيل بحثي از صحت يابطلان بيع کالي به کالي نبوده و قانون گذار در اين خصوص سکوت کرده

عنوان : طرز رسيدگي به شکايت ازعمليات اجرايي اسنادرسمي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : مسلم است که نسبت به سندعادي يارسمي در مرجع قضائي پس ازصدور راي وقطعيت آن مي توان با استناد به قانون اجراي احکام مدني اقدام به صدور اجرائيه و درحين عمليات اجرائي امکان اشتباهاتي درعمليات اجرا ازجمله اشتباهاتي ازطرف دادورز يا مامور اجرا متصور است که مي توان از اين امر بدادگاه صادرکننده اجرائيه يا دادگاهي که عمليات اجرائي زير نظر او اجرا مي شودشکايت واعتراض نمود.

عنوان : بررسي قراردادهاي تحميلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : نگارنده در اين پايان نامه سعي دارد تا به موضوع مبتلي به جامعه که همانا قراردادهاي تحميلي بوده وکمتر نيز به آن پرداخته شده ودر بسياري از قراردادها گونه هاي متعددي از آن مشاهده مي گردد،بپردازد.در قراردادها ياطرفين از شرايط مساوي برخوردارندو مي توانند نسبت به ميزان و قيمت کالا ياخدمات مورد معامله تبادل نظر نموده ودر نهايت بارسيدن به توافق قراردادمذکور را منعقدنمايند.

عنوان : اجازه ورد در عقود غير نافذ
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : ايقاعات دسته اي از اعمال حقوقي مي باشند که در نظام حقوقي ما اهميت ويژه اي دارند نقش برجسته اعمال حقوقي يک طرفه هم چون ابرا طلاق حيازت مباحات فسخ و اعراض در تنظيم روابط حقوقي و اجتماعي افراد غير قابل ترديد مي باشد نهاد حقوقي اجازه در ميان اعمال حقوقي يک طرفه جايگاه ويژه اي دارد

عنوان : بررسي تطبيقي حضانت در فقه و حقوق وآثار آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : حضانت در لغت به معناي در اغوش گرفتن،دايگي وتربيت است.در تعريف اصطلاحي، برخي فقها باتاکيد بر معناي لغوي،حضانت رانوعي ولايت و سلطنت دانسته اند. حال انکه عده اي ديگر با رد اين نظر،حضانت راجز حقوق برشمرده اند.حقوقدانان نيز با تاکيد بر تربيت ونگهداري از طفل،تعابير گوناگوني رامطرح داشته اند.

عنوان : تشريفات ويژه رسيدگي به دعاوي حقوقي در محاکم کيفري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : رسيدگي به دعاوي مدني علي الاصول بايد در محاکم حقوقي به عمل آيد. به طور کلي رسيدگي به دعاوي حقوقي در محاکم دادگستري تابع مقررات عام آيين دادرسي مدني است. تشريفات خاص رسيدگي به دعاوي حقوقي در اين محاکم، طرح دعاوي طاري، دخالت ثالث، اعتراض و مقررات ناظر بر اجراي احکام حقوقي صادره از دادگاههاي کيفري تابع تشريفات ويژه اي است که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.

عنوان : اعتراض ثالث اجرايي در قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و تطبيق آ ن با حقوق فرانسه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : براساس مواد ‎۱۴۶و‎۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهارحقي نمايد،اگرادعاي مزبورمستندبه حکم قطعي ياسند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم برتاريخ توقيف است ،توقيف رفع مي شود درغيراين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد ومدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي واثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شکايت کند

عنوان : وضعيت حقوقي شرکت هاي هرمي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : انسانها، نيازهايشان را در پرتو همکاري و مشارکت برآورده مي سازند.پيدايش معاملات و قراردادها، نتيجه چنين نيازها و همکاري هاي جمعي بوده است.باتوجه به اينکه زندگي بشري در تغيير وتحول بوده موضوعات تازه اي پديد آورده که داراي آثار تازه حقوقي فقهي اقتصادي وغيره است.از جمله مسائل جديد و نو معامله شرکتهاي هرمي است

عنوان : مالکيت هاي فکري در حوزه زيست فناوري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : مالکيت هاي فکري از جمله مهم ترين وبه روز ترين شاخه هاي حقوقي در عصر حاضر است که چگونگي حمايت و استفاده از آفرينش هاي فکري بشر راتعيين مي کند.اين امر مشتمل بر دو رکن مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي- هنري مي باشد.زيست فناوري نيز به عنوان دانش قرن حاضر و مادر علوم نوين مبتني بر فعاليت هاي زيستي است و در بطن خويش با مالکيت هاي فکري عجين مي باشد

عنوان : بررسي فقهي- حقوقي حدود،آثار و احکام ماده ‎۲۶۵ قانون مدني با نگرشي به مواد ۳۷-‎۳۵ قانون مدني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : ماده ‎۲۶۵ ق.م اشعار مي دارد هر کسي مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد کند در اين خصوص دو گونه تفسير توسط حقوق دانان ارائه گرديده که اين دو گانگي منجر به صدور آرا متعارضي شده و در رويه قضايي نيز تاثير گذاشته است .

عنوان : بررسي ماهيت و آثار حقوقي مالکيت متزلزل در حقوق ايران و فقه اماميه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : ارزش ذاتي و روزافزون اموال و املاک در دنيا و صرف زندگي بشر براي به دست آوردن اين عنصر ارزشمند و تلاش وافر براي حفظ آن در دوره ي تملک اين پديده نيازمند آگاهي و اطلاع از حقوق و تکاليف آن است تا مالکيت فرد بر اين عنصر دارايي متزلزل نشود

عنوان : حقوق اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر کنواسيون رفع تبعيض عليه زنان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : با عنايت به اينکه زنان نيمي از جمعيت انساني هستند و بررسي مشکلات عديده آنها نه تنها باعث کارآيي مطلوب آنها در نيل به اهداف توسعه اجتماعي و فرهنگي بلکه باعث ارتقا سطح فرهنگي بهبود وضعيت رفاهي و آسايش خانواده ها مي گردد .براي موفقيت بيشتر در دستيابي سريعتر به قواعد حقوقي مطلوب و کار آمد در دانش بشري گاهي لازم مي آيد بررسي هاي علمي در راستاي حقوق زنان با توجه به تحولات داخلي و بين المللي صورت پذيرد

عنوان : خيار مجلس در فقه اماميه فقه عامه و حقوق ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : خيارات به عنوان يک مبحث مهم در مباحث بيع و متاجر از جايگاه قابل توجهي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه برخوردار است و در اين خصوص اغلب نويسندگان خيار مجلس را هر چند گذرا در اين مبحث به عنوان يکي از مبادي مطالب خود مطمح نظر قرار داده اند در اين نوشتار سعي شده خيار مجلس تبيين شود و دلايل و احکام آن با توجه به نظرات حقوقدانان و فقهاي مذاهب مختلف اسلامي با بهره گيري از منابع دسته اول استخراج گردد

عنوان : راهکارهاي کاهش پرونده هاي اجرايي مدني در دادگستري و رويکرد قوه قضائيه نسبت آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : کندی عملیلا متولیان اجرا در اجرای سریع و درست احکام مدنی مشکلی است که هنوز به عنوان یک گره قضایی به طور رسمی مطرح و مورد توجه قرار نگرفته است هر چند درک این قضیه از سوی اشخاص مرتبط با قسمت اجرا امری بدیهی است

عنوان : بررسي ماهيت حق سرقفلي و حق کسب و پيشه در قانون موجر و مستاجر ‎۱۳۷۶و بررسي آن در فقه اسلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : از ديرباز طبق عرف حاکم بر روابط استيجاري اماکن تجاري از حقوق و امتيازاتي برتر ومتفاوت با حقوق و امتيازات اماکن مسکوني برخوردار بوده اند با توجه به پيشنه ي تاريخي ملاحظه مي گردد عرف و عادت رايج بين کسبه و تجار نقشه عمده اي در ايجاد حق سرقفلي با حق کسب و پيشه داشته و دارند

عنوان : نقش تعيين مدت در اعمال حقوقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : سابقه تعيين مدت اجل در اعمال حقوقي به تاريخ پيدايش مبادلات و معاملات ميان مردم بر ميگردد در اصول مربوط به قراردادها تعين مدت ممکن است در مرحله انعقاد قرار داد و نسبت به کل ماهيت ايجاد شده توسط طرفين صورت گيرد

عنوان : عدم رعايت مصلحت توسط نماينده (باتاکيد بر عقد و کالت)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در پژوهش حاظر به جايگاه رعايت مصلحت اصيل توسط نماينده در فقه وقانون مدني ايران پرداخته شده است. در فصل نخست ابتدا به بيان مسئله اصلي تحقيق و ضرورت پژوهشي آن پرداخته وسوالات و فرضيه تحقيق رابيان نموديم. در ادامه اين فصل به معناي مصلحت در نزد متفکران و فقهاي مسلمان در علم حقوق پرداخته شده است. در فصل دوم مفهوم نمايندگي و رابطه سه جانبه ميان اصيل نماينده و ثالث، اقسام نمايندگي و ...بررسي شده است. در فصل سوم نخست به بررسي مواد قانوني مرتبط با رعايت مصلحت اصيل توسط نماينده پرداخته و نشان داده که اين مواد قانوني در مورد منشا و مبناي مصلحت مفهوم و نحوه تعيين مصاديق آن و در نهايت ارائه تمين هاي لازم براي حفاظت از مصلحت اصيل داراي ابهام و نارسايي هستند.

عنوان : بررسي و تحليل ماهيت قراردادهاي آتي در فقه و حقوق ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : قراردادي آتي، يکي از انواع قراردادهاي رايج در بورس کالا است که با وساطت کارگزار در تالار بورس منعقد مي گردد. بر اساس اين قرارداد طرفين متعهد به تحويل دريافت کالاي معين با اوصاف و مشخصات معلوم و منطبق بر استاندارد و معيارهاي بورس در آينده اي معلوم و باقيمت معين مي گردند

عنوان : جايگاه امضاي ديجيتالي در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در اسناد مکتوب امضا نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مي آيد از آن جهت که در تجارت الکترونيکي مدارک الکترنيکي داراي جايگاهي همانند اسناد مکتوب هستند لذا امضا در اين مدارک نيزعلي الاصول داراي همان ارزشي اثباتي مي باشد

عنوان : مسئوليت مدني مديران شرکت هاي سهامي در قوانين تجاري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : مسئوليت بر دو قسم است ‎۱- اخلاقي.‎۲- حقوقي و مسئوليت حقوقي يا کيفري است و يا مدني و مسئوليت مدني ممکن است قرار دادي باشد يا قهري براي تمايز مسئوليت مدني مديران از مسئوليت ندني شرکت ماهيت رابطه مديران با شرکت را در قبال اشخاص ثالث با سه نظريه وکالت و نمايندگي و رکن بودن تبيين نموده

عنوان : اجراي راي داوري در حقوق ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : داوري يکي از مهم ترين راههاي حل اختلاف جايگزين براي دادگاههاي دادگستري است با گسترش تجارب بين المللي مراجعه به داوري جهت حل اختلافات قراردادي به سرعت روبه فزوني گذاشته است.اين امر ناشي از مزاياي داوري است که از جمله از آنها مي توان به سرعت وکارآرايي،هزينه کم رسيدگي،ماهيت گزينشي داوران و مقررات حاکم اشاره کرد.

عنوان : برسي هزينه هاي اجرايي و شيوه هاي وصول آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : از مسائل چالش بر انگيز آيين دادرسي هزينه اجراست که به موجب قانون توسط مراجع مختلف بايد وصول شود انواع هزينه هاي مذکور و چگونگي وصول آن مشکلي است که هنوز بطور رسمي مطرح و مورد توجه قرار نگرفته است هر چند درک اين قضيه از سوي اشخاص مرتبط با قسمت اجرا امري بديهي است اما در صورت استمرار اين سهل انگاري نارضايتي مردم در اطاله دادرسي را در بر خواهد داشت

عنوان : بررسي خسارت در دعاوي تصرف مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در حقوق ايران،دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي که به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت کسي را مي نمايد که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعواي ممانعت از حق نيز عبارتست از تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد.

عنوان : حقوق پديدآورندگان اثر فکري در ايران و انگليس و نحوه ي حمايت قانوني از آنان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : با خلق آثار ادبي و هنري پديدآورندگان اين گونه آثار از دو حق برخوردار مي شوند که عبارتند از حقوق مادي و حقوق معنوي. پديدآورندگان با تمسک به حقوق مادي خود از مزاياي اقتصادي آن بهره مي گيرند در حالي که حقوق معنوي به حمايت از شخصيت پديدآورنده مي پردازد.

عنوان : بررسي علاعم تجاري و مالکيت صنعتي در حوزه ي حقوق تطبيقي (ايران، فرانسه، انگليس، کنوانسيون هاي بين المللي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : جهت هر چه بهتر شدن جهان تجارت امروز و حمايت از صاحبان حقوق مالکيت معنوي، بالخص دفاع و حمايت از مالکيت علائم تجاري در حوزه ي حقوق مالکيت صنعتي براي اعتماد هر چه بيشتر تجار و پديدآورندگان اين علائم، تشويق اين قشر و جامعه عمومي به افزايش نوآوريهاي معنوي و فکري، جلو گيري از اعمال سودجويانه بعضي متقلبان.

عنوان : بررسي فقهي- حقوقي رابطه اذن با ضمان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : نقش اذن در ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد انکار ناپذير است مباحثي از قبيل: عدم جواز تصرف در اموال ديگري بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقيق عناوين امانت مالکي و امانت قانوني، تجاوز از حدود اذن و تاثير آن در ضمان قابل بررسي مي باشد

عنوان : شرط غير مقدور مندرج در عقد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : شرط علي الاصول قرادادي است مستقل که به واسطه ي خواست طرفين قراردادي در ضمن آن گنجانده شده است و اين گنجانده شدن به شرط جنبه فرعي و تبعي داده است. حسب مفاد ماده ‎۱۰ قانون مدني اعضاي جامعه آزادانه مي توانند هر گونه شرطي را در ضمن قراردادهايشان بگنجانند مگر اينکه شرط مخالف قانون باشد.

عنوان : بررسي ماهيت ايفاي تعهدات مورث و آثار آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : حقوق تعهدات يکي از مهمترين موضوعات حقوق خصوصي است که بخش مهمي از حقوق مدني را به خود اختصاص داده است به گونه اي که بسياري از قراردادها و تعهداتي که بين افراد ايجاد مي گردد همه در حيطه حقوق تعهدات جا دارد و روز به روز به دليل پيچيدگي در روابط افراد انساني بر حجم و گستردگي حقوقي تعهدات افزوده تر مي شود.

عنوان : وضعيت حقوقي معامله نسبت به مال توقيف شده در حقوق ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : قانون گذار براي حفظ و صيانت از حقوق مردم و جلوگيري از پيش دستي بدهکاران در انتقال اموال و دارايي هاي خود به ديگران و در نتيجه محروم ساختن طلبکاران از دستيابي به حقوق قانوني خود، همواره در صدد بوده تا با ارائه مکانيزمي قابل اجرا تا حد امکان اين عرصه را بر بدهکاران تنگ و مسير وصول طلبکاران به طلب خود را هموار سازد.

عنوان : مسئوليت مدني دارو سازان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : مسئوليت مدني دارو سازان مانند انواع مسئوليت هاي حرفه اي با اجتماع شرايط ويژه خود محقق مي شود. توليد کننده دارو بايد در توليد داروي خود دقت و استاندارد هاي لازم را به عمل آورده تا از انتفاع متعارف آن به هيچ کسي آسيب وارد نشود، در غير اين صورت به اين دليل که از توليد سود مي برد مسئول شناخته مي شود.

عنوان : شرط ترک فعل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : شرط ترک فعل از شروط در ضمن عقد است و اين شروط بحث گسترده اي در فقه و قانون مدني دارند: در ماده ‎۲۳۴ قانون مدني شروط ضمن عقد به سه قسمت تقسيم شده است که عبارتند از شرط نتيجه و شرط صفت و شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام بر امري بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط مي شود.

عنوان : اجراي حکم خلع يد از اراضي مزروعي و مشجر در حقوق ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : ماده ‎۱۶۵ قانون آيين دادرسي مدني ظاهرا در تعارض با ماده ‎۴۸ قانون اجراي احکام مدني است. اين ماده از اين حيث که نهايتا با صدور حکم خلع يد نسبت به اراضي مزروعي و مشجر تکليف زراعت و درختان چه خواهد شدمعارض به نظر مي رسند.

عنوان : مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : هدف ما از انجام اين پايان نامه بررسي مشارکت مدني در نظام بانکي ايران و فقه اماميه مي باشد، بانک و عمليات اين سازمان از بدو انقلاب اسلامي محل بحث و گفتگو حقوقدانان و حتي عوام جامعه بوده است. جواز فعاليت و معاملات از جمله قرارداد شراکت و اخذ مابه تفاوت وجوه پرداختي کماکان در پرده اي از ابهام و سوال باقي مانده است.

عنوان : بررسي طبقات بستانکاران در ور شکستگي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : هنگامي که از مقوله ورشکستگي سخن به ميان مي آيد بي درنگ وضعيت تاجري مضطر به ذهن متبادر مي گردد که در اثر ورشکستگي اموال خود را از دست داده و ثمره فعاليت تجاري خود را از دست رفته مي بيند. اما اين در حالي است که مسايل دقيق و عميق تري در مبحث ورشکستگي وجود دارد.

عنوان : مسئوليت مدني سازمان امور مالياتي کشور در قبال موديان مالياتي در پرتو قانون مالياتهاي مستقيم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : سازمان امور مالياتي کشور در سال ‎۱۳۸۱ به عنوان يک موسسه دولتي و زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل گرديد. در اصلاحات گسترده که در قانون ماليات هاي مستقيم در مورخ ۲۷/۱۱/‎۸۰ بعمل آمد براي نخستين بار قانونگذار موضوع جبران خسارت وارده به موديان مالياتي را که از اعمال حاکميتي دولت ناشي گرديده، پذيرفته است.

عنوان : بررسي نواقص قوانين ثبتي در بخش امور اراضي زراعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : يکي از مشکلات اصلي قوانين ثبتي در بخش اراضي، مشاع بودن اين اراضي است که اين هم نشات گرفته از بعضي از مسائل، همچون اجراي قانون اصلاحات ارضي در زمان رژيم سابق در دهه ‎۴۰ که با چشم انداز اهداف سياسي و اقتصادي و اجتماعي اجرا شد، مي باشد.

عنوان : تدقيق در وضعيت معاملات تاجر ورششکسته بعد از صدور حکم ور شکستگي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : پيشرفت هاي اقتصادي که در سده هاي اخير حاصل شده است. در روابط بين افراد تاثير عميقي داشته و پيش بيني امور اقتصادي را مشکل نموده است. بازرگانان امروزه به انواع گوناگوني از معاملات مبادرت نموده و اساسا کار آنان به اعتبار استوار است.

عنوان : بررسي قوانين و مقررات مربوط به تحصيل و تملک اراضي جهت ايجاد پروژه هاي نفت و گاز
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : موضوع بحث اين پايان نامه بررسي قوانين و مقررات مربوط به تحصيل و تملک اراضي جهت ايجاد پروژه هاي نفت و گاز مي باشد. زمين وسيله بهره وري است و از مباحات اوليه مي باشد و به دليل اهميت فراوان آن که مظهر زايش و رويش مي باشد مالکيت آن نيز مهم است

عنوان : حق ارتفاق در حقوق و فقه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : ماده ‎۹۳ ق. م. به تعريف حق ارتفاق پرداخته است که بر مبناي آن، ارتفاق حقي است که براي شخصي نسبت به ملک ديگري برقرار مي شود. اصل بر عدم حق مذکور براي اشخاص در ملک غير است؛ زيرا هيچ کس حق تصرف در املاک ديگران را ندارد

عنوان : بررسي فقهي حقوقي تفاوت ابرا با هبه طلب به مديون
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در فقه و حقوق به دو اصطلاح "ابرا" و "هبه طلب به مديون" بر مي خوريم که اين سوال را در اذهان ايجاد مي کند که آيا اين دو، آثار و نتايج يکساني دارند يا اينکه هر کدام از ماهيتي جداگانه برخوردارند. از ديدگاه برخي از فقها هبه طلب به مديون حتي اگر با لفظ هبه انجام بگيرد ابرا محسوب مي شود.

عنوان : تغيير سرمايه در شرکت هاي سهامي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : حقوق خصوصی

مختصر : در اين پايان نامه به بررسي يکي از مهمترين مباحث شرکت هاي سهامي يعني تبيين راهکارها و تشريفات تغيير سرمايه پرداخته شده است. اهميت بحث از گسترش روز افزون اين شرکت ها روشن مي گردد، شيوه تحقيق تحليلي توصيفي و در برخي موارد تحليلي تطبيقي مي باشد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29