جستجو زبان    
 

انگلیسی : graphic
فارسی : نگاره‌ای

انگلیسی : mapping
فارسی : نگاشت

انگلیسی : Pixmap
فارسی : نگاشت تصویر دانه ای

انگلیسی : Radar map
فارسی : نگاشت رادار

انگلیسی : retention
فارسی : نگهداری

انگلیسی : maintenance
فارسی : نگهداشت

انگلیسی : hold
فارسی : نگهداشتن

انگلیسی : Quote
فارسی : نقل قول

انگلیسی : mask
فارسی : نقاب

انگلیسی : Netmask
فارسی : نقاب شبکه

انگلیسی : masking
فارسی : نقاب‌گذاری

انگلیسی : plan
فارسی : نقشه

انگلیسی : Interrupt
فارسی : وقفه

انگلیسی : violation
فارسی : نقض

انگلیسی : Segmentation violation
فارسی : نقض قطعه بندی

انگلیسی : Point
فارسی : نقطه

انگلیسی : Insertion point
فارسی : نقطه درج

انگلیسی : semicolon
فارسی : نقطه-واوک

انگلیسی : branch point
فارسی : نقطه‌ی انشعاب

انگلیسی : breakpoint
فارسی : نقطه‌ی انفصال

انگلیسی : punctuation
فارسی : نقطه‌گذاری

انگلیسی : implicit
فارسی : ضمنی

انگلیسی : toggle
فارسی : ضامن

انگلیسی : Record
فارسی : ضبط

انگلیسی : impulse
فارسی : ضربه

انگلیسی : strike
فارسی : ضربه زدن

انگلیسی : Coefficient
فارسی : ضریب

انگلیسی : aspect ratio
فارسی : ضریبِ نسبت

انگلیسی : refinement
فارسی : پالایش

انگلیسی : Filter
فارسی : پالایه

انگلیسی : Palette
فارسی : پالت

انگلیسی : stable
فارسی : پایا

انگلیسی : stability
فارسی : پایابی

انگلیسی : Terminate
فارسی : پایان دادن

انگلیسی : termination
فارسی : پایان دهی

انگلیسی : Unexpected end
فارسی : پایان غیر منتظره

انگلیسی : Terminal
فارسی : پایانه

انگلیسی : Smart terminal
فارسی : پایانه‌ی هوشمند

انگلیسی : dumb Terminal
فارسی : پایانه‌ی ناهوشمند

انگلیسی : terminating
فارسی : پایان‌بخش

انگلیسی : terminator
فارسی : پایان‌بخش

انگلیسی : Stabilize
فارسی : پایدار ساختن

انگلیسی : bottom
فارسی : پایین

انگلیسی : lower-case
فارسی : پایینی

انگلیسی : Monitoring
فارسی : پایشگری

انگلیسی : base
فارسی : پایه

انگلیسی : basic
فارسی : پایه‌ای

انگلیسی : site
فارسی : پایگاه

انگلیسی : News Site
فارسی : پایگاه اخبار

انگلیسی : Parameter
فارسی : پارامتر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی