جستجو زبان    
 

انگلیسی : URL
فارسی : نشانی وب

انگلیسی : addressing
فارسی : نشانی‌دهی

انگلیسی : token
فارسی : نشانه

انگلیسی : Argument
فارسی : نشانوند

انگلیسی : line arguments
فارسی : نشانوندهای خط

انگلیسی : marker
فارسی : نشانگر

انگلیسی : Signal
فارسی : نشانک

انگلیسی : semaphore
فارسی : نشان‌بر

انگلیسی : notation
فارسی : نشان‌گذاری

انگلیسی : Install
فارسی : نصب

انگلیسی : installation
فارسی : نصب

انگلیسی : Ratio
فارسی : نسبت

انگلیسی : relative
فارسی : نسبی

انگلیسی : Version
فارسی : نسخه

انگلیسی : insensitive version
فارسی : نسخه غیر حساس

انگلیسی : Release
فارسی : نشر

انگلیسی : Session
فارسی : نشست

انگلیسی : weight
فارسی : وزن

انگلیسی : theoretical
فارسی : نظری

انگلیسی : theory
فارسی : نظریه

انگلیسی : Number Theory
فارسی : نظریه اعداد

انگلیسی : intrusion
فارسی : نفوذ

انگلیسی : Cache
فارسی : نهان گاه

انگلیسی : embedded
فارسی : نهفته

انگلیسی : Tone
فارسی : نوا

انگلیسی : cassette
فارسی : نوار

انگلیسی : ribbon
فارسی : نوار

انگلیسی : tape
فارسی : نوار

انگلیسی : character
فارسی : نویسه

انگلیسی : Space character
فارسی : نویسه فاصله

انگلیسی : literal
فارسی : نویسه‌ی لفظی

انگلیسی : wildcard
فارسی : نویسه‌ی عام

انگلیسی : Special character
فارسی : نویسه‌ی ویژه

انگلیسی : Character set
فارسی : نویسه‌گان

انگلیسی : carriage
فارسی : نورد

انگلیسی : optical
فارسی : نوری

انگلیسی : write
فارسی : نوشتن

انگلیسی : Type
فارسی : نوع

انگلیسی : mime-type
فارسی : نوع مایم

انگلیسی : media type
فارسی : نوع رسانه

انگلیسی : object type
فارسی : نوع شئ

انگلیسی : typical
فارسی : نوعی

انگلیسی : data type
فارسی : نوعِ داده

انگلیسی : noise
فارسی : نوفه

انگلیسی : noisy
فارسی : نوفه آلود

انگلیسی : GUI
فارسی : ونک (واسط نگاره ای کاربر)

انگلیسی : situation
فارسی : وضعیت

انگلیسی : State
فارسی : وضعیت

انگلیسی : Status
فارسی : وضعیت

انگلیسی : Vector Graphics
فارسی : نگاره سازی برداری


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی