عنوان : بررسي ميزان تاثير استفاده از ويکي با روش مشارکتي در يادگيري مفاهيم و اصطلاحات تخصصي دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه ايلام در سال تحصيلي ۱۳۹۰/‎۹۱
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تاثير استفاده از ويکي با روش مشارکتي در يادگيري مفاهيم و اصطلاحات تخصصي دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه ايلام در سال تحصيلي ۱۳۹۰/‎۹۱ انجام گرديده است. در اين تحقيق از نمونه گيري هدفمند استفاده شده است. ابزار گردآوري در بخش نظرسنجي پرسشنامه محقق ساخته و در بخش يادگيري از آزمون معلم ساخته استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي براي دسته بندي و خلاصه کردن داده ها و آزمون دوجمله اي و آزمون ويلکاکسون براي تحليل توضيحات و سوالات استفاده شد. نتايج نشان مي دهد اعتقاد دانشجويان به تاثير فعاليتها و تجربيات کار در محيط ويکي در بالا رفتن استفاده از منابع بيروني، مهارتهاي جستجو، جذاب بودن و ...در سطح مطلوبي بوده و و نتايج آزمون ويلکاکسون بيانگر تاثير استفاده از ويکي با روش مشارکتي در يادگيري مفاهيم و اصطلاحات تخصصي دانشجويان مي باشد.

عنوان : نقش بازي هاي آموزشي سازمان يافته بر رشد خلاقيت وپيشرفت درسي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان سرپل ذهاب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه تاثير بازي هاي آموزشي سازمان يافته و روش مرسوم بر پرورش خلاقيت وپيشرفت درسي دانش آموزان دردرس جغرافي مي باشد.به اين منظور در مطالعه اي نيمه تجربي با روش پيش آزمون - پس آزمون از دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهرستان سر پل زهاب تعداد ‎۵۹ نفر در دو کلاس به شيوه خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و بر اساس اصل انتساب تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند

عنوان : طراحي آموزشي مهارت هاي شنا (طرح سباح)بر اساس الگوي رواني- حرکتي هارو و بررسي نقش آن بر عملکرد و نگرش فراگير آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با عنوان طراحي آموزشي مهارت هاي شنا براساس الگوي رواني - حرکتي هارو و بررسي تاثير آن بر عملکرد و نگرش فرا گيران انجام گرفته است روش پژوهش حاضر از نوع تحقيقات شبه آزمايشي مي باشد.جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان پسر پايه سوم مدارس شهري ناحيه سه کرمانشاه به تعداد ‎۲۷۸۴ نفر که جهت آموزش شنا (طرح سبا) تحت پوشش قرار گرفتند.

عنوان : بررسي رابطه بين مديريت ارزش و کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : حرکت به سمت وضعيتب بهتر و ارتقا عملکرد همواره يکي از آرمان ها واهداف دانشگا ه ها بوده،موضوع پرداختن به سطوح کيفيت خدمات و ارتقا عملکرد از جمله وظايف مهم دستگاه ها در سند چشم انداز ‎۱۴۰۴جمهوري اسلامي ايران ونيز برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي تلقي شده است

عنوان : بررسي و مقايسه کاربردهاي يادگيري همراه در آيينه آثار نوشتاري متخصصان و کارشناسان ايراني وغير ايراني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : موضوع پژوهش عبارت است از بررسي و مقايسه کاربردهاي يادگيري همراه در آيينه ي آثار نوشتاري متخصصان و کارشناسان ايراني و غير ايراني يادگيري همراه يک شاخه توسعه يافته از يادگيري الکترونيکي است.که نسبت به ساير انواع اين يادگيري امکان دسترسي به محتواي يادگيري و تعامل با ساير افراد حاضر در محيط يادگيري را با سهولت بيشتري به فراگيران فراهم مي سازد

عنوان : طراحي و توليد نرم افراز آموزشي علوم پيش دبستاني مبتني بر رويکرد شناختي و بررسي ثاثيرآن بر يادگيري و ياد داري و انگيزش پيشرفت فراگير آن ناحيه ‎۱ شهر کرمانشاه در سال تحصيلي۸۹-‎۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر در زمينه ي تاثير به کارگيري نرم افزار آموزشي در يادگيري يادداري و انگيزش پيشرفت در فراگيران پيش دبستاني مي باشد اين پژوهش با هدف تعيين تاثير يک نرم افزار آموزشي طراحي شده مبتني بر رويکرد شناخت گرايي و ميزان تاثير آن در يادگيري يادداري و انگيزش پيشرفت در فراگيران پيش دبسناني بوده است

عنوان : بررسي رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه وشکاف نسلي بين والدين ودانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : فناوري تلفن همراه در جامعه به شکلي روز افزون گسترش مي يابد و اين درحالي است که پزوهش هاي انساني-اجتماعي معطوف به آن نادر است.از اين رو پزوهش حاظر جهت بررسي رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه وشکاف نسلي بين دانش آموزان و والدينشان انجام مي شود

عنوان : بررسي تاثير استفاده از چند رسانه اي آموزشي ديجيتال مفاهيم رياضي بر ياد گيري،يادداري و تمرکز حواس دانش آموزان با نشانگان داون مقطع ابتدايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين پژوهش بررسي تاثير استفاده از چند رسانه اي آموزشي ديجيتال مفاهيم رياضي بر يادگيري ،يادداري و تمرکز حواس دانش آموزان با نشانگان داون مقطع ابتدايي بود با بهره گيري از شبه آزمايشي تعداد‎۹ دانش آموز ونشانگان داون ازبين جامعه آماري اين دانش آموزان در شهرستان دزفول انتخاب شدند

عنوان : مقايسه اثر روش هاي تدريس تسلط ياب و معمول بر ميزان ياددهي-يادگيري و يادداري دانش آموزان مقطع راهنمايي در درس رياضي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش مقايسه ي اثر روش هاي تدريس تسلط ياب و معمول بر ميزان ياددهي يادگيري و يادداري دانش آموزان مقطع راهنمايي در درس رياضي مي باشد روش پژوهش از نوع شبه تجربي و ابزار هاي پژوهش تست ريون کارنامه سال اول راهنمايي دفتر نمره سال جاري و آزمون پيشرفت تحصيلي مي باشد.

عنوان : بررسي رابطه سبک هاي تفکر با ميزان گرايش به سواد اطلاعاتي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اجراي اين پژوهش بررسي رابطه ي سبک هاي تفکر با ميزان گرايش به سواد اطلاعاتي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه است.جامعه ي آماري اين پژوهش را کليه ي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه تشکيل مي دادند

عنوان : : نقش بازي نمايشي گروهي بر نگرش به خلاقيت و مهارت فراشناختي دانش آموزان در درس تعليمات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف پژوهش حاضر،نقش بازي نمايشي گروهي بر نگرش به خلاقيت و مهارت فراشناختي دانش آموزان در درس تعليمات اجتماعي پايه ي پنجم ابتدايي بود.روش پژوهش حاضر شبه آزمايشي و طرح پژوهش پيش آزمون-پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل مي باشد.

عنوان : بررسي تاثير آموزش تغذيه با استفاده از وبلاگ،وبلاگ مشارکتي گروهي و پيامک مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در کنترل قند خون بيماران ديابتي نوع دو
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : شيوع بالاي ديابت و عوارض ناشي از آن ميليون ها انسان را در سراسر دنيا تحت تاثير قرار مي دهد.استفاده از روشهاي نوين در کنترل بيماري و کاهش عوارض آن مي تواند کمک موثري بر مبتلايان داشته باشد.

عنوان : تحليل عاملي موانع بکارگيري کارگاه هاي IT‎ مدارس متوسطه شهرستان ايوان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف کلي شناسايي موانع و ارائه راهکارهاي استفاده دبيران از کارگاه هاي رايانه مدارس دوره متوسطه انجام گرفته است.جامعه آماري اين تحقيق کليه دبيران،مديران،مشاوران،کارشناسان اداري و عوامل اجرايي مدارس متوسطه شهرستان ايوان در سال تحصيلي ۹۱-۹۰، ‎۲۵۲ نفر بوده واز ميان تعداد ‎۱۲۸ نفر نمونه شامل ‎۴۳ نفر زن و ‎۸۵ نفر مرد بصورت تصادفي ساده انتخاب گرديدند.

عنوان : طراحي و توليد درس افزار آموزش الکترونيکي واژگان زبان انگليسي پايه دوم راهنمايي براساس الگوي اصلي مفهوم سازي و بررسي نقش آن در پيشرفت درسي و انگيزه فراگيران ناحيه ‎۳ کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف طراحي و توليد درس افزار آموزش واژگان زبان انگليسي براساس الگوي اصلي مفهوم سازي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت فراگيران انجام گرفت.اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و به روش نيمه آزمايشي و با طرح پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل اجرا گرديد

عنوان : بررسي ميزان تاثير استفاده از چند رسانه اي آموزش علوم (براساس نرم افزار لوح دانش) بر خلاقيت و هوش عاطفي در دانش آموزان سال اول راهنمايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين تحقيق با هدف بررسي نقش چند رسانه اي آموزشي درسي علوم بر خلاقيت و هوش عاطفي دانش آموزان سال اول راهنمايي در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ در شهرستان کرمانشاه صورت گرفته است. پژوهش حاضر در زمره ي پژوهش هاي کاربردي قرار دارد و به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از طرح تجربي پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه و آزمايش استفاده شده است.

عنوان : بررسي نقش بازيهاي کودکانه (بر مبناي مدل پيش تمريني کارل گروس) در تقويت يادگيري مفاهيم اجتماعي کودکان پيش دبستاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف پژوهش بررسي نقش بازيهاي کودکانه(بر مبناي مدل پيش تمريني کارل گروس) در تقويت يادگيري مفاهيم اجتماعي کودکان پيش دبستاني بود. روش پژوهش شبه آزمايشي و جامعه آماري شامل نو آموزان ناحيه ‎۳ پيش دبستاني شهرستان کرمانشاه بود که بصورت نمونه گيري در دسترس يک مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد.

عنوان : بررسي تاثير بازي هاي چند حسي بر کاهش نارسا خواني دانش آموزان ويژه يادگيري براساس مدل گودمن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي تاثير بازيهاي چند حسي بر کاهش نارساخواني دانش آموزان پسر ويژه يادگيري پايه دوم ابتدايي(بر اساس مدل گودمن) مي باشد. روش پژوهش شبه آزمايشي بوده و جامعه ي آماري شامل کليه دانش آموزان پسر نارساخوان در مقطع دوم ابتدايي در سال تحصيلي ۹۱-‎۱۳۹۰ شهرستان اليگودرز هستند.

عنوان : بررسي تاثير آموزش با استفاده از روش داستان گويي فلسفي بر رشد مهارت تفکر منطقي و انتقادي دانش آموزان دبستان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف بررسي تاثير داستان گويي فلسفي بر رشد مهارت تفکر منطقي و انتقادي دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک شهر کرمانشاه به بحث در زمينه ارزش شناسي در فلسفه مي پردازد. براي دست يابي به اين هدف، نخست يک نمونه ‎۷۵ نفري از ميان دانش آموزان دختر پايه سوم شهرستان کرمانشاه انتخاب شد.

عنوان : بررسي رابطه بين ميزان سواد بصري با هوش فضايي و خلاقيت دانشجويان رشته هاي فني و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش "بررسي رابطه بين ميزان سواد بصري با هوش فضايي و خلاقيت دانشجويان رشته هاي فني و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه " در سال تحصيلي ۹۰-‎۹۱ است. حجم نمونه شامل تعداد ‎۳۷۰ نفر از دانشجويان دو دانشکده ي مورد نظر و روش نمونه گيري تصادفي-طبقه اي مي باشد.

عنوان : بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به شيوه پژوهش محور(فردي و گروهي) بر يادگيري، يادداري و تفکر انتقادي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : مطالعه ي حاضر با هدف بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به شيوه پژوهش محور(فردي و گروهي و شيوه مرسوم تدريس در مدارس) بر يادگيري، يادداري و تفکر انتقادي دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي در شهرستان نهاوند در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱ شکل گرفت.روش اين پژوهش نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل مي باشد.

عنوان : بررسي ميزان تاثير روش تدريس ايفاي نقش بر خلاقيت و پيشرفت درسي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين پژوهش بررسي تاثير روش تدريس ايفاي نقش بر خلاقيت و پيشرفت درسي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي در دروس مطالعات اجتماعي و هديه هاي آسماني مي باشد. اين پژوهش نيمه آزمايشي با طرح چهار گروه سالمون به تعداد ‎۱۲۰ نفر در چهار کلاس به شيوه تصادفي ساده انتخاب و براساس اصل انتصاب تصادفي در دو گروه آزمايش و دو گروه کنترل قرار گرفتند.

عنوان : نقش تصوير-واژه بر کاهش اشکالات املايي دانش آموزان مقطع چهارم دبستان در شهرستان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير استفاده از تصوير-واژه بر کاهش اشکالات املايي دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدايي در سال تحصيلي ۱۳۹۱-‎۱۳۹۰ انجام شده و بر اساس ديدگاه شناختي است. در اين پژوهش از روش شبه تجربي و استفاده از گروه کنترل و گروه شاهد انجام گرفت.

عنوان : بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي يادگيري و گرايش به يادگيري در محيط هاي آموزش الکترونيکي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان هاي منطقه اورامانات در سال تحصيلي ۹۱/‎۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين تحقيق تبيين رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي يادگيري و ميزان گرايش دانش آمموزان دوره ي متوسطه به يادگيري در محيط هاي آموزش الکترونيکي است. نمونه ي ‎۲۴۰ نفري اين تحقيق از بين جامعه ي دانش آموزان مدارس متوسطه مناطق غرب استان کرمانشاه، به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديده اند.

عنوان : بررسي سواد اطلاعاتي معلمين زبان انگليسي و رابطه آن با سبک هاي تدريس آنها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير سواد اطلاعاتي معلمان بر سبک تدريس آنها در درس زبان انگليسي است. در اين پژوهش، که جامعه آماري آن ‎۳۱۲ نفر از معلمان زبان انگليسي کرمانشاه و نمونه آن يک نمونه ‎۱۰۰ نفري از ميان معلمان مي باشد.

عنوان : طراحي آموزشي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي براساس رويکرد منطقي و بررسي نقش آن بر تفکر انتقادي، عملکرد و انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش به طراحي آموزشي درس رياضي پايه پنجم براساس رويکرد منطقي وبررسي نقش آن در تفکر انتقادي، عملکرد(پيشرفت درسي) و انگيزش تحصيلي دانش آموزان پرداخته است. روش پژوهش شبه آزمايشي بوده و جامعه آماري شامل ‎۹۱۲ دانش آموز دختر پايه پنجم شهرستان مريوان در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ است.

عنوان : بررسي فضاي مجازي محيط و يکي براي آموزش معلمان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : بسياري از صاحب نظران و رهبران آموزشي معتقدند که تلفيق فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي در برنامه هاي آموزشي مي تواند مشکلات پيش روي نظام آموزشي را رفع کند و فرايند ياددهي- يادگيري را ارتقا بخشد. بنابراين استفاده از آموزش مجازي به عنوان مفيد ترين ابزار اطلاعاتي و ارتباطي در نظام هاي آموزشي راه حل خوبي براي رفع مشکلات آموزش معلمان است.

عنوان : بررسي رابطه ي بين ميزان بهره ي هوش هاي چند گانه (گاردنر) با روحيه کار آفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي هوش هاي چند گانه (گاردنر) با روحيه کار آفريني دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ طراحي واجرا شده است. تا به اين سوال پاسخ داده شود. که: آيا بين هوش هاي چند گانه و مولفه هاي آن با روحيه کارآفريني در دانشجويان جامعه مورد مطالعه رابطه ي معنا در آماري وجود دارد يا خير؟

عنوان : بررسي تاثير روش تدريس مبتني بر نمايش خلاق بر مهارت هاي اجتماعي کودکان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : مهارتهاي اجتماعي به عنوان يکي از مهم ترين دستاوردهاي دوران کودکي شناخته شده اند که فقدان آنها آثار ناگواري بر زندگي هر کودک تحمل مي نمايد. پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير آموزش درس مطالعات اجتماعي به شيوه ي تدريس مبتني بر نمايش خلاق بر مهارت هاي اجتماعي کودکان انجام مي شود.

عنوان : طراحي سيستماتيک آموزشي علوم دوم دبستان بر اساس الگوي بديعه پردازي، نقش آن در پيشرفت درسي و خلاقيت دانش آموزان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف طراحي سيستماتيک آموزشي علوم دوم دبستان براساس الگوي بديعه پردازي و نقش آن بر پيشرفت درسي و پرورش خلاقيت دانش آموزان انجام گرفته است. روش پژوهش شبه آزمايشي بوده و جامعه آماري شامل دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهرستان گيلانغرب در سال تحصيلي ۹۱-‎۱۳۹۰ است.

عنوان : بررسي تاثير آموزش از طريق روش هاي مغز محور و رايج بر ميزان يادگيري و يادداري درس علوم زيستي و بهداشت دانش آموزان اول متوسطه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش از طريق روش هاي مغز محور و رايج بر ميزان يادگيري و يادداري درس علوم زيستي و بهداشت مي باشد.جامعه آماري، دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر کرمانشاه مي باشند که براساس طرح پژوهش ‎۱۰۰ نفر آنها از طريق نمونه گيري خوشه اي و تصادفي در حجم نمونه قرار گرفتند.

عنوان : تاثير آموزش مبتني بر تصاوير تفسيري بر ارتقاي سطح مهارت هاي خواندن دانش آموزان ابتدايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در دهه هاي گذشته، نقش خواندن در آموزش کودکان دوره ي ابتدايي بسيار مورد توجه قرار گرفته و بسياري از پژوهشگران به بررسي اين موضوع از جوانب مختلف پرداخته اند. اذا اين پژوهش نيز با هدف بررسي تاثير آموزش مبتني بر تصاوير تفسيري بر ارتقاي سطح مهارت هاي خواندن دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي صورت گرفت.

عنوان : بررسي رابطه سبک هاي تفکر و خود کار آمدي تحصيلي در دانش آموزان متوسطه شهر سنندج
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و خود کار آمدي با عملکرد تحصيلي در دانش آموزان دوره متوسطه شهر سنندج در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱ که به تحصيل مشغول هستند انجام شده است. نمونه مورد نظر ‎۳۸۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر مي باشد.

عنوان : طراحي نرو افزار آموزش الکترونيکي مبتني بر رويکرد ساختن گرايي نشانه هاي زبان انگليسي و تاثير آن بر انگيزه دروني و يادگيري دانش آموزان (پايه اول راهنمايي ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان همدان) در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف طراحي نرم افزار آموزش الکترونيکي مبتني بر رويکرد ساختن گرايي (مدل ‎5e‎) نشانه هاي زبان انگليسي و بررسي تاثير آن بر انگيزه دروني و يادگيري دانش آموزان انجام گرفت که از نظر هدف کاربردي و در قالب يک طرح شبه آزمايشي با استفاده از آزمون انگيزه پيشرفت انجام شد.

عنوان : تاثير آموزش به شيوه شبيه سازي ذهني بر پيشرفت درس رياضي پايه ششم ابتدايي دختر ناحيه ‎۳ شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش به شيوه شبيه سازي ذهني بر پيشرفت درس رياضي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه ‎۳ شهر کرمانشاه، سال تحصيلي ۹۲-‎۱۳۹۱ بود. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه ي اجرا آزمايشي بوده است.

عنوان : طراحي آموزشي درس فارسي براساس الگوي يادگيري اکتشافي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت درسي کودکان با اختلال خواندن و هجي کردن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف پژوهش طراحي آموزشي درس فارسي براساس الگوي يادگيري اکتشافي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت درسي کودکان با اختلال خواندن و هجي کردن بود. روش پژوهش شبه آزمايشي و جامعه مورد بررسي در اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پسر نارساخوان در مقطع سوم ابتدايي است.

عنوان : بررسي روش هاي بکار گيري آموزش الکترونيکي در آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت آب منطقه اي کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : امروز آموزش الکترونيکي که صورت تکامل يافته اي از روش هاي قديمي آموزش و يادگيري با استفاده از فن آوري اطلاعات است به سرعت به عنوان روش برتر يادگيري معرفي مي شود و سازمان ها بخش قابل توجهي از منابع خود را به آموزش کارکنان خود اختصاص مي دهند

عنوان : نقش آموزش انشا مبتني بر شيوه ي تلفيقي (داستان- نقاشي) بر ميزان خلاقيت نوشتاري دانش آموزان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين مطالعه با هدف تعيين نقش آموزش انشا مبتني بر شيوه ي تلفيقي (داستان- نقاشي) بر ميزان خلاقيت نوشتاري دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي صورت گرفت. روش اين پژوهش به شکل شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل مي باشد .

عنوان : بررسي ميزان رابطه استفاده کودکان و نوجوانان ۷-‎۱۷ ساله از رسانه هاي مختلف ديجيتالي با سطح مهارت هاي اجتماعي آنان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : مهارت هاي اجتماعي اغلب به عنوان مجموعه پيچيده اي از مهارت ها در نظر گرفته شده اند که ابعادي مانند ارتباط، حل مسئله و تصميم گيري، جرات ورزي، تعاملات با همسالان و گروه و خودمديريتي را شامل مي شود و يکي از بارزترين نشانه هاي هزاره سوم، وارد شدن رسانه هاي جمعي و فضاي مجازي است.

عنوان : نقش چند رسانه اي ها (سي دي آموزشي) در ياددهي- يادگيري درس تنيس روي ميز دانشجويان تربيت بدني نظام آموزش از راه دور (پيام نور کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر، با هدف کاربرد چند رسانه اي ها در يادگيري درس تنيس روي ميز دانشجويان پيام نور است که به منظور کاهش ساعت هاي حضور دانشجويان، در کلاس هاي عملي رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور و با حفظ کيفيت آموزشي، به مطالعه ي آن پرداخته است

عنوان : بررسي رابطه بين ميزان استفاده از فناوري هاي ارتباطي نوين (اينترنت، موبايل) و هوش اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين ميزان استفاده از فناوري هاي ارتباطي نوين (اينترنت، موبايل) و هوش اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني سطح شهر کرمانشاه در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱ مي باشدو روش پژوهش توصيفي- همبستگي است و نمونه پژوهش شامل

عنوان : بررسي و مقايسه روحيه کارآفريني دانش آموزان مدارس هوشمند و غير هوشمند شهرستان کوهدشت
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : امروزه در کشور ما مدرسه ها ميزبان ميليون ها دانش آموز هستند اما تغييرات سريع فناوري در دهه هاي اخير بازنگري و تحول در نقش مدرسه و ايجاد مدارس هوشمند را ضروري مي سازد. فرايند کار در مدرسه هوشمند روش آموزش را تغيير مي دهد. تنوع دانش آموزان نه تنها عامل محدود کننده نيست.

عنوان : بررسي اثر بخشي يادگيري مبتني بر روش اکتشافي بر رشد تفکر خلاق و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهرستان کامياران در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي يادگيري متني بر روش اکتشافي بر رشد تفکر خلاق و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، دختر پايه پنجم ابتدايي شهرستان کامياران در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ مي باشد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف جزو پژوهش هاي کاربردي است.

عنوان : رابطه بين سطح و نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعي و سلامت روان از ديدگاه دانشجويان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين سطح و نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعي و سلامت روان از ديدگاه دانشجويان مي باشد جامعه مورد نظر پژوهش دانشجويان دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهر کرمانشاه در نيمسال دوم سال ‎۱۳۹۲ مي باشد. حجم جامعه ‎۲۶۲۷۰ نفر است.

عنوان : بررسي راهکارهاي گسترش نوآوري در موسسات آموزش عالي بر مبناي مدل مالکوم بالدريچ (مطالعه موردي دانشگاه ايلام)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : نوآوري و خلاقيت به عنوان نيروي حرکتي تمام موسسات و سازمان هاي يک جامعه بخصوص براي دانشگاه ها که وظيفه تربيت نيروي انساني را دارند امري ضروري مي باشد. تحقيق حاضر با هدف شناخت و معرفي راهکارهاي ارتقاي نوآوري در موسسات آموزش عالي بر مبناي مدل تعالي است.

عنوان : بررسي رابطه بين ميزان استفاده از چند رسانه اي هاي آموزشي با سرمايه اجتماعي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر ثلاث باباجاني در سال تحصيلي ۹۲/‎۹۱
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف کلي اين پژوهش بررسي رابطه بين ميزان استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي با ميزان سرمايه اجتماعي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهرستان ثلاث باباجاني مي باشد.روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري اطلاعات توصيفي- پيمايشي است

عنوان : ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد مريوان براساس مدل سرو کوال
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين تحقيق ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد مريوان براساس مدل سرو کوال مي باشد جامعه آماري تحقيق کليه دانشجويان دانشگاه آزاد مريوان تشکيل مي دهند که در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱ به تحصيل اشتغال دارند نمونه آماري اين تحقيق شامل ‎۳۲۱ نفر دانشجو مي باشد.

عنوان : طراحي آموزشي مبتني بر محيط هاي تعاملي چند رسانه اي و بررسي تاثير آن بر ارتقاي سطح يادگيري زبان انگليسي گروه سني نوجوان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش تعيين تاثير طراحي آموزشي مبتني بر محيط هاي تعاملي چند رسانه اي بر ارتقاي سطح مهارت هاي زبان انگليسي دانش آموزان گروه سني نوجوان مي باشد. روش انجام اين پژوهش به شکل نيمه آزمايشي و براساس طرح چهارگروهي سولومون مي باشد.

عنوان : بررسي رابطه بين سواد رسانه اي با ميزان مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين پژوهش بررسي رابطه ي بين ميزان سواد رسانه اي با مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجويان تحصيلات تکميلي است. روش پژوهش توصيفي به شيوه ي همبستگي مي باشد. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مي باشد.

عنوان : بررسي تاثير روش هاي مشارکتي اجتماع محور بر دانش سلامت دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي شهرستان صحنه استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : جامعه آگاه و پيشرفته همواره توجه به پرورش رشد و استعداد انسان ها را بزرگترين سرمايه گذاري دانسته و بهره وري را قدرت انديشه جستجو مي کند. اين امر محقق نخواهد شد مگر با همراهي آموزش و پرورش و توجه به شيوه هاي نوين که مجتوا را در شکلي عميق تر و معنادارتر ارائه نمايد.

عنوان : بررسي تاثير تاکتيک اسکمپر بر ميزان تفکر علمي دانش آموزان سوم راهنمايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف تعيين اثر روشهاي مختلف تکنيک اسکمپر بر ميزان تفکر علمي دانش آموزان سوم راهنمايي صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه اجرا شبه آزمايشي با پيش ازمون- پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماري مورد مطالعه دانش آموزان دختر است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29