عنوان : بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر با خود کارآمدي رايانه اي در دانش آموزان مدارس فني و حرفه اي شهرستان کامياران در سال تحصيلي ۸۹-‎۸۸
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : دراين پژوهش، روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه انش آموزان مدارس فني و حرفه اي شهرستان کامياران تشکيل دادند. براي نمونه گيري در اين پژوهش از روش تصادفي استفاده شد با استفاده از اين روش نمونه اي به حجم ‎۱۹۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. همچنين نتايج آزمونt‎ نشان داد که بين دختران وپسران از لحاظ سبک تفکر تفاوت معنادار وجود دارد؛نتايج تحليلt‎ براي تفاوت در خودکارآمدي رايانه اي نشان دهنده تفاوت در بين دو جنس بود که خودکار آمدي يارانه اي دختران بيشتر از پسران مي باشد.

عنوان : تاثير آموزش مبتني بر الگوي جوناسن بر ميزان پيشرفت درسي و علاقه به مشارکت در يادگيري دانش آموزان درس علوم پايه سوم راهنمايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : براي رسيدن به هدف پژوهش از روش شبه آزمايشي و طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. در هر گروه پيش آزمون و سپس پس آزمون به عمل آمد که داده ها با روش t‎ استودنت مستقل تجزيه و تحليل شد. نتيجه نشان داد ميزان پيشرفت درسي دانش آموزاني که با طراحي آموزشي مبتني بر الگوي جوناسن آموزش ديده اند تفاوت معناداري با پيشرفت درسي دانش آموزاني دارد که با الگوي جوناسن آموزش نديده اند. ميزان علاقه به مشارکت در يادگيري دانش آموزاني که با روش آموزشي مبتني با الگوي ساختن گرايي جوناسن آموزش ديده اند تفاوت معناداري با دانش آموزاني دارد که با آن روش آموزش نديده اند.

عنوان : مقايسه تاثير الگوي تدريس نگاره مفهوم و روش رايج، بر يادگيري، يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در درس علوم تجربي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه تاثير دو شيوه متفاوت از اجراي الگوي تدريس نگاره مفهوم، و روش رايج تدريس در منطقه ماهيدشت، بر ميزان يادگيري، يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در درس علوم تجربي، از طرح نيمه آزمايشي با سه گروه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد عملکرد يادگيري و يادداري دانش آموزاني که با الگوي نگاره مفهوم(تصوير واقعي) آموزش ديده اند از دو گروه ديگر بيشتر است. و در انگيزش پيشرفت نيز الگوي نگاره مفهوم موثرتر از روش رايج بوده است.

عنوان : بررسي روايي پيش بين آزمون ورودي مدارس راهنمايي نمونه دولتي استان کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۸-‎۸۷
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : روش اين تحقيق با توجه به اهداف و ماهيت آن، از نظر نوع توصيفي و از نظر روش، همبستگي است. در اين پژوهش مقياس فاصله اي و ضريب همبستگي پيرسون مي باشد. ابزار اندازه گيري نمرات استاندارد شده آزمون و نمرات پايان سال مي باشد که داراي روايي و پايايي مورد تاييد اداره امتحانات مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي مدارس نمونه دولتي در سال ۹۰/‎۸۹ مي باشد که در سال ۸۸/‎۸۷ از طريق آزمون ورودي پذيرش شده اند. بين نمره ي کل آزمون ورودي دانش آموزان دختر و پسر هم تفاوت معني داري وجود ندارد، اما در بين مناطق اين تفاوت معني دار است.

عنوان : بررسي راههاي توسعه کارآفريني از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات( از ديدگاه متخصصين و کار آفرينان)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : راهکارهاي رفتاري و ساختاري تقريبا به يک اندازه و بيشترين تاثير و راهکار زمينه اي کمترين تاثير را در ميان راهکارهاي ذکر شده بر توسعه کار آفريني از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد. از ديدگاه متخصصين کار آفريني، ميزان کاربرد هر يک از راهکارهاي توسعه کارآفريني مطرح شده در اين پژوهش را با توجه به امتيازات کسب شده، مي توان به ترتيب زير الويت بندي کرد: کار آفرينان جوان با تخصص فناوري اطلاعات و ارتباطات ويژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط، توسعه کمي و کيفي شبکه هاي الکترونيک و ترويج تجارت الکترونيک.

عنوان : بررسي رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت با مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف کلي اين پژوهش بررسي رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت با مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان کرمانشاه مي باشد. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي به روش پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق را ‎۲۸۸۳۴ نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۸۹ تشکيل مي دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ‎۳۸۰ نفر است که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب گرديده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات يک پرسشنامه استاندارد شده است که روايي آن با اعمال نظر صاحب نظران و پايايي آن با استفاده از ازمون آلفاي کرونباخ تعيين گرديده است. در مجموع يافته ها نشان مي دهد بين اينترنت و مشارکت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.

عنوان : بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خود راهبري يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هاي استاندارد است. جامعه آماري اين مطالعه کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه مي باشد، که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده و همچنين با بهره گيري از جدول مورگان ‎۲۷۰ نفر از کل جامعه به عنوان نمونه آماري انتخاب و پرسشنامه هاي مذکور در بين آنان توزيع شد. در کل مي توان نتيجه گيري نمود که بين سواد اطلاعاتي و خود راهبري يادگيري دانشجويان رابطه معني داري وجود دارد.

عنوان : بررسي سواد اطلاعاتي و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف کلي بررسي رابطه بين سواد اطلاعاتي و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه که تعداد ‎۷۶ نفر با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند، صورت پذيرفت. در اين پژوهش نيز شيوه هاي بکار گيري استانداردهاي سواد اطلاعاتي و همبستگي آن با مولفه هاي هوش هيجاني در بين دانشجويان به روش پيمايشي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد. ابزار گردآوري داده ها جهت سنجش سواد اطلاعاتي، پرسش نامه استاندارد شده بر پايه ي استاندارد قابليت هاي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي که شامل ‎۸۷ سوال مي باشد و پرسش نامه هوش هيجاني بر پايه ي چهار مولفه: خود آگاهي، آگاهي اجتماعي، خود مديريتي و مديريت رابطه که شامل ‎۲۸ سوال مي باشد.

عنوان : بررسي تاثير دوره آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات در سواد کامپيوتري (اطلاعاتي) معلمان زن دوره ابتدايي شهر خرم آباد در سال تحصيلي ۱۳۸۶-‎۸۷
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : آموزش ضمن خدمت يکي از راهبردهاي موثر در افزايش مهارت و دانش کارکنان مي باشد. در اين پژوهش هشت فرضيه مرتبط با فناوري اطلاعات ارائه شد. جامعه آماري شامل تمام معلمان زن دوره ابتدايي شهر خرم آباد مي باشد. براي گردآوري اطلاعات از دو روش آزمون کتبي براي مهارت اول و چک ليست هاي رفتاري براي براي شش مهارت ديگر استفاده شد. نتايج حاکي از آن بود که بين نمرات هفت مهارت دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد. در ضمن تحليل هاي صورت گرفته نشان داد دوره ضمن خدمت منجر به سواد اطلاعاتي در هيچ کدام از هفت مهارت ICDL‎ نگرديده است.

عنوان : بررسي رابطه بين ميزان هوش هيجاني دانشجويان و تمايل به کار گروهي در کلاس درس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ميزان هوش هيجاني دانشجويان و تمايل به کار گروهي در کلاس درس دانشگاه در سال تحصيلي ۸۹-‎۹۰ انجام گرفته است. تعداد نمونه مورد پژوهش ‎۳۰۰ نفر بودند. روش پژوهش از نوع توصيف يو همبستگي است. نتايج نشان داد بين هوش هيجاني و تمايل به کار گروهي در کلاس درس دانشجويان همبستگي معناداري وجود دارد. بين هوش هيجاني و تمايل به کار گروهي در کلاس درس دانشجويان همبستگي معنادار وجود دارد. به عبارتي نمره افراد در مقياس هيجاني هر اندازه که بالاتر باشد نمره خرده مقياس پردازش گروهي اطلاعات بالاتر آمده و برعکس.

عنوان : تاثير آموزش مشارکتي بر دانش والدين در تربيت جنسي کودکان ۳-‎۵ ساله مهد کودکهاي شهر اسدآباد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از پژوهش حاضر تعيين ميزان تاثير روش آموزش مشارکتي بر دانش والدين در تربيت جنسي کودکان ۳-‎۵ ساله مهد کودکهاي شهر اسدآباد است که مبتني بر نظريه هاي سازنده گرايي روان تحليل گري يادگيري اجتماعي و طرحواره هاي جنسيتي مي باشد. روش تحقيق شبه آزمايشي چند گروهي پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. يافته هاي پژوهش نشان داد که در تربيت جنسي کودکان روش مشارکتي و سخنراني هر دو تاثير معناداري بر دانش والدين داشته اند. اما اختلاف معنادار بين ميانگين هاي اين دو روش در پس آزمون حاکي از آن است که ميزان تاثير روش مشارکتي بيش از روش سخنراني است.

عنوان : طراحي و توليد دست افزار آموزشي رياضي پايه دوم ابتدايي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت درسي و خلاقيت فراگيران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف طراحي و توليد درس افزار آموزشي رياضي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت درسي و خلاقيت فراگيران پايه دوم ابتدايي انجام گرفته است. درس افزار مورد نظر محقق ساخته بوده و بر اساس اصول روانشناسي يادگيري پردازش اطلاعات است. روش پژوهش شبه آزمايشي بوده و جامعه آماري شامل دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر کامياران در سال تحصيالي ۸۹-‎۹۰ است. بر اساس نتايج به دست آمده درس افزار مورد نظر بر افزايش پيشرفت درسي و مهمترين ويژگيهاي خلاقيت موثر بوده است. بنابراين نتايج پژوهش با يافته هاي پژوهش که بر نقش وسايل آموزشي در تسهيل يادگيري همسو مي باشد.

عنوان : بررسي موانع اجراي ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي شهر سنندج
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : يافته هاي پژوهش نشان داد:‎۱- نگرش معلمان و مديران نسبت به ارزشيابي توصيفي مثبت نبوده و آن را وقت گير و غير قابل اجرا م دانند.‎۲- مشکلات مربوط به عوامل ساختاري و آموزشي نامناسب در اجراي ناموفق ارزشيابي توصيفي نقش دارند.‎۳- عوامل فرهنگي و اجتماعي تاثير بسزايي در اجراي ناموفق ارزشيابي توصيفي دارند.‎۴- مشکلات مربوط به ناهماهنگي کتاب هاي درسي در اجراي ناموفق ارزشيابي توصيفي نقش داشته است.‎۵- مشکلات مربوط به دانش آموزان در اجراي ناموفق ارزشيابي توصيفي نقش داشته است.

عنوان : طراحي آموزشي مبتني بر رويکرد تکليف - فرايند و بررسي نقش آن بر کاهش ناتواني يادگيري دانش آموزان داراي اختلال رياضي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين تحقيق با هدف تعيين تاثير طراحي آموزشي مبتني بر رويکرد تکليف فرايند و بررسي نقش آن بر کاهش ناتواني هاي يادگيري دانش آموزان داراي اختلال رياضي پايه دوم ابتدايي است. با بهره گيري از روش شبه آزمايشي از ميان دانش آموزان داراي ناتوانايي هاي رياضي تعداد ‎۴۰ آزمودني در پايه دوم ابتدايي انجام شده است. نتايج نشان داد که گروه آزمايش پس از استفاده رويکرد تکليف فرايند به صورت روش آموزشي در کاهش نانتواناييهاي تحولي رياضي شامل ناتواني در مقايسه مجموعه هاي اعداد، شمارش منطقي و خردمندانه اعداد، خواندن اعداد، عمليات حسابي و مسائل داستاني نسبت به گروه کنترل رشد محسوسي داشته است

عنوان : مقايسه سطوحي از حيطه هاي شناختي، عاطفي و رواني حرکتي دانش آموزان سال دوم رشته تجربي کاربر نرم افزار آزمايشگاه مجازي شيمي به صورت فردي و مشارکتي در دبيرستان هاي شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف کلي مقايسه حيطه هاي شناختي، عاطفي و رواني حرکتي دانش آموزان سال دوم رشته تجربي کاربر نرم افزار آزمايشگاه مجازي شيمي به صورت فردي و مشارکتي انجام گرفته است. اين پژوهش از دسته تحقيقات شبه آزمايشي مي باشد. داده ها توسط دو آزمون علمي و نگرش و يک آزمون عملي گردآوري شدند. متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق کار با ازمايشگاه مجازي به شيوه فردي و مشارکتي متغير مستقل و حيطه هاي دانش و نگرش و مهارت متغير وابسته مي باشد. نتايج نشان داد کار به صورت مشارکتي نسبت به روش فردي از نظر حيطه ها و سطوح مورد نظر مفيدتر و کاراتر است.

عنوان : نقش روش تدريس مبتني بر فعاليت هاي هنري پايه پنجم بر تقويت هوشهاي چندگانه دانش آموزان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با موضوع نقش مبتني بر فعاليت هاي هنري پايه پنجم بر تقويت هوشهاي چندگانه دانش آموزان با بهره گيري از روش پژوهش شبه آزمايشي دروس پايه پنجم را با فعاليت هاي هنري پايه پنجم مطابق با روش تلفيق تار عنکبوتي و چند رشته اي فوگارتي تلفيق نموده پس از اجراي روش تدريس مبتني بر فعاليتهاي هنري به عنوان متغير مستقل اثرش را بر تقويت هوشهاي چندگانه دانش آموزان به عنوان متغير وابسته محاسبه شده است. نتايج نشان داد نقش روش تدريس مبتني بر فعاليتهاي هنري به عنوان متغير مستقل بر تقويت هوشهاي چندگانه دانش آموزان به عنوان متغير وابسته مثبت بوده و هشت فرضيه موجود مورد تاييد قرار گرفتند.

عنوان : طراحي نرم افزار آموزشي علوم دوره ابتدايي مبتني بر فراشناخت و بررسي تاثير آن بر خود-راهبري و پيشرفت درسي دانش آموزان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير نرم افزار طراحي شده با رويکرد فراشناخت بر خد- راهبري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي بود. روش انجام پژوهش شبه تجربي از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر کرمانشاه بود. ابزار گردآوري پرسشنامه راهبردي فيشر و آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته بود. يافته ها نشان داد بين نمرات خودراهبري دانش آموزان گروههاي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين بين ميزان يادگيري دانش آموزان گروههاي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد

عنوان : بررسي چالش ها و راهکارهاي استقرار نظام سازمان يادگيرنده در مدارس استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف کلي اين تحقيق بررسي چالش ها و راهکارهاي استقرار نظام سازمان يادگيرنده در مدارس استان کرمانشاه است. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي پيمايشي است. و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي و به شيوه تصادفي جامعه آماري معين شد. مدل مفهومي ارائه شده براي بررسي عوامل موثر داراي ده مولفه شامل قابليتهاي فردي الگوهاي ذهني تفکر سيستمي يادگيري تيمي، آرمان مشترک، ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، توانمند سازي کارکنان، مديريت دانش و رهبري مشارکتي در دو بعد آمادگي نيروي انساني و شرايط سازماني است. اين تحقيق ضمن معرفي شش مانع استقرار نظان سازمان يادگيرنده نشان داد که شرايط و عوامل لازم براي استقرار نظام سازمان يادگيرنده در مدارس استان کرمانشاه فراهم نيست.

عنوان : ارزيابي دوره هاي آموزش کارآفريني اداره کل کار و امور اجتماعي و اداره کل فني و حرفه اي استان ايلام از ديدگاه طراحي آموزشي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در اين تحقيق دوره هاي آموزش کارآفريني ادارات کل کار و امور اجتماعي و فني و حرفه اي استان ايلام از ديدگاه طراحي آموزشي که شامل هشت مرحله مي باشد مورد ارزيابي قرار گرفت. بدينگونه که هشت مرحله مذکور با اين منظور در نظر گرفته شده که در دوره ها تا چه ميزان اصول طراحي آموزشي رعايت گرديده است. در اين راستا دو نوع پرسشنامه محقق ساخته تهيه شد. نتايجتحقيق نشان داد که در دوره هاي آموزش کارآفريني اصول طراحي آموزشي رعايت نشده است.

عنوان : بررسي تاثير آموزش با استفاده از تکنيک هاي هميارانه ي سازمان دهنده هاي تصويري بر ميزان دانش زيست محيطي دانش آموزان پايه پنجم شهرستان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف بررسي تاثير استفاده از الگوهاي سازمان دهنده تصويري بر ميزان دانش زيست محيطي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفته است. به اين منظور با استفاده از يک طرح نيمه آزمايشي با پيش آمون و پس آزمون هفت تکنيک سازمان دهنده تصويري هميارانه با همديگر و با روش رايج مقايسه گرديد. داده ها با استفاده از آزمون واريانس يک طرفه و کوواريانس مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش حاکي از آنست که سازمان دهنده هاي تصويري تاثير مثبتي بر ميزان يادگيري يادداري تغيير نگرش و تغيير رفتار فراگيران داشته و نوع روش آموزشي توانسته است ‎۸ درصد از واريانس يادگيري ‎۷ درصد از واريانس يادداري ‎۷ درصد از واريانس نگرش و ‎۸ درصد از واريانس رفتار را تبيين نمايد.

عنوان : بررسي امکان استقرار نظام آموزش الکترونيکي در آموزش ضمن خدمت بهورزان و کارکنان مراکز روستايي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال ‎۱۳۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : آموزش الکترونيکي به عنوان پيشرفته ترين روش آموزشي دنياي امروز مطرح است. اين مطالعه با هدف بررسي امکان استقرار نظام آموزش الکترونيکي در آموزش ضمن خدمت بهورزان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال ‎۱۳۹۰ انجام شد. پژوهش توصيفي تحليلي با جامعه آماري ‎۱۱۶۷ بهورز و ‎۴۰۱ نفر از کارکنان مراکز بهداشتي درماني روستايي، که ‎۲۴۰ بهورز و ‎۱۲۰ نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماري به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند.

عنوان : بررسي رابطه سواداطلاعاتي و هوش فرهنگي مديران گروههاي آموزشي دانشگاههاي غرب کشور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : يکي از مهمترين وظايف مديران گروههاي آموزشي تعامل بادانشجويان بافرهنگهاوخرده فرهنگها ي متفاوت مي باشد.امروز فرهنگ ونقش آن به عنوان جزنامرئي ولي اساسي درتعاملات روزمره بيش از پيش خودنمايي مي کند .مديران علاوه بربرخورداري ازهوش عاطفي بايدازهوش فرهنگي مناسبي برخوردارباشند.براساس سواداطلاعاتي مي توان هوش فرهنگي مديران گروه راپيش بيني کرد .يعني رابطه بين آنهارابطه اي مثبت وتاثيرگذاراست .بنابراين نتيجه ميگيريم عملکردهوش فرهنگي زماني به بهترين وجه صورت خواهدگرفت که فردازطريق ازبزارهاي اطلاعاتي کارکرد فرهنگهاي مختلف راکسب کرده وبتوانددرموقعيتهاي مختلف ودربرخوردباافراد بافرهنگهاي متفاوت رفتارخودراتعديل کند.کلمات کليدي :سواداطلاعاتي هوش فرهنگي مديران گروههاي آموزشي دآنثگاههاي غرب کشور.

عنوان : طراحي و توليد درس افزار علوم تجربي به شيوه الکترونيکي و ترکيبي و مقايسه آن به شيوه ي رايج
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين مطالعه باهدف مقايسه سه شيوه ي آموزش رايج ،الکترونيکي و ترکيبي در زمينه ي آموزش درس علوم تجربي به دانش آموزان سال سوم راهنمايي و در قالب يک طرح شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون و همچنين آزمون يادداري صورت گرفته است.متتغير هاي مورد مطالعه ميزان يادگيري و يادداري بوده که ميزان يادگيري به تفاوت بين نمره ي دانش آموزان در پس آزمون و پيش آزمون و ميزان يادداري به تفاوت بين نمره ي دانش آموزان از آزمون يادداري و پيش آزمون اطلاق گرديده است. نتايج تجزيه و تحليل يکطرفه واريانس نشان داد که از نظر ميزان يادگيري و يادداري بين گره ها تفاوت معني داري وجود داشته که حاکي از برتري گروه آموزش ترکيبي و آموزش الکترونيکي ،بر گروه رايج مي باشد؛همچنين نتايج تجزيه و تحليل کوارياس نشان مي دهد که با تعديل اثر پيش آموز نوع و شيوهي آموزش و ترکيبي و الکترونيکي در ميزان يادگيري و يادداري دانش آموزان مؤثر بوده و توانسته است ‎۷درصد از ميزان يادگيري و‎۶درصد از ميزان يادداري را تبيين کند.تحليل نتايج بصورت جداگانه براي دانش آموزان دختر و پسر نشان مي دهد که دانش اموزان پسر بيشتر از دانش آموزان دختر از روش هاي آموزش الکترونيکي و ترکيبي بهره گرفته اند، نوع روش آموزشي در دانش آموزان پسر توانسته است ‎۱۸ درصداز يادگيري و ‎۱۶ درصداز يادگيري راتبيين کند؛ در حالي که در دانش آموزان دختر تفاوت معني داري بين ميزان يادگيري و يادداري در سه روش و شيوهي آموزشي وجود ندارد و در سه شيوهي آموزشي مانند هم عمل کردهاند.

عنوان : بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه هاي غرب کشور از پايگاه هاي اجتماعي مبتني بر وب ‎۲و رابطه آن با کارآفرينانه ي آنان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : تحقيق حاضربا هدف بررسي ميزان استفاده دانشجويان غرب کشوراز محيط هاي مبتني بر وب ‎۲وتعيين ميزان رابط ان با روحيه کار افرينانه در انان انجام گرفته است اين پزوهش از نظرهدف کاربردي وبه لحاظ روش شناسي زنوع تحقيقات توصيفي -پيمايشي ميباشد جامعه آماري دراين تحقيق کليه ي دانشجويان دانشگا ه هاي دولتي پيام نور آزاد وعلوم پزشکي غرب کشور (استان هاي ايلام ،کرمانشاه ،همدان ،لرستان وکردستان)بوده است .نتايج تحقيق نشان داد که ميزان روحيه ي کارآفريني دانشجويان درحد متوسط وزياد بوده وبين ميزان استفاده از محيط هاي مبتني بروب ‎۲وميزان روحيه ي کارآفريني رابطه ي معنادار وجود ندارد هرچند که بين ميزان استفاده آنان از وب‎۲ و ميزان روحيه ي ريسک پذيري و سلامت فکري (خلاقيت ) رابطه ي معني دار وجود دارد.به نظر مي رسد که استفاده بي هدف از محيط هاي مبتني بر وب‎۲ نتوانسته است بر روحيه کار آفرينانه دانشجوان اثر گذاشته لذا پيشنهاد مي گردد که با توجه به استفاده دانشجويان از اين محيط ها نظام آموزش عالي کشور براي استفاده هدفمند از اين محيط ها برنامه ريزي نماييد

عنوان : بررسي رابطه بين هوش هاي چندگانه گاردنر و ميزان انگيزش دروني معلمان منطقه ماهيدشت
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين هوشهاي چندگانه گاردنر و انگيزش دروني معلمان منطقه ماهيدشت در سال تحصيلي ۸۹-‎۹۰ مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي مي باشد و جامعه آماري آن شامل کليه معلمان دوره هاي تحصيلي ابتدايي راهنمايي و دبيرستان مي باشد. نتايج نشان داد که بين هوشهاي چندگانه و مولفه هاي انگيزش دروني آنها رابطه مثبت و دروني وجود دارد. و نيز بين همه مولفه هاي هوشهاي چندگانه و به غير از هوش موسيقيايي با انگيزش دروني رابطه معناداري وجود دارد.

عنوان : مقايسه تاثير تهيه پادکست آموزشي، نقشه مفهومي و نشريه ديواري با روش گروهي بر ميزان يادگيري درس علوم دانش آموزان پايه دوم راهنمايي شهر ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پزوهش با هدف بررسي و مقايسه تاثير تهيه پادکست آموزشي ،نقشه مفهومي، نشريه ديواري با روش هاي گروهي بر ميزان يادگيري درس علوم دانش آموزان پايه دوم راهنمايي انجام گرفته است.نتايج نشان مي دهد که ميانگين يادگيري و يادداري دانش آموزان که با استفاده از روش هاي گروهي پادکست نقشه مفهومي و اموزش ذ ديده اند به طور معنا داري بيشتر از دانش اموزان گروه رايج بوده است و دانش اموزان گروه پادکست نيز نسبت به ساير گروه ها از ميانگين يادداري بالاتري برخوردار بوده اند .

عنوان : بررسي نيازهاي آموزشي نخبگان علمي(مخترعين) استان هاي غرب کشور در زمينه مهارتهاي کار آفرينانه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف تعيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشي نخبگان علمي استانهاي غرب کشور در زميته مهارتهاي کار آفرينانه صورت گرفته است روش پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي و نياز سنجي بود جامعه آماري شامل گليه نخبگان علمي مي باشد حجم آماري با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند ‎۹۲ نفر تعيين گرديد که شامل ‎۸۰ نفر از نخبگان و کار آفرينان برتري بودند که طبق تعريف به عنوان مخترع و کارآفرين برتر شناخته شده بودند

عنوان : بررسي ميزان تاثيربازي هاي نمايشي برهوش اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي ناحيه سه شهرستان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر باهدف بررسي تاثير بازي هاي نمايشي برهوش اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرکرماشاه در سال تحصيلي ۹۰-‎۸۹ شکل گرفته است.تابه اين سؤال پاسخ داده شود که آيا بازي هاي نمايشي برهوش اجتماعي دانش آموزان جامعه ي مورد مطالعه مؤثراست ياخير طرح پژوهش از طرح هاي نيمه آزمايشي بود .نمونه مورد مطالعه ‎۱۰۰ دانش آموز دختروپسر وبه شيوه ي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند.

عنوان : بررسي تاثير استفاده ازچندرسانه اي هاي آموزشي مولتي مديا (پاورپوينت) برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر باسبکهاي شناختي مستقل از زميته و وابسته به زمينه در درس زبان انگليسي پايه دوم راهنمايي شهراسلام آباد غرب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : يکي از موضوعاتي که ازدهه هفتم قرن بيستم در پژوهشهاي آموزشي مورد توجه قرار گرفته سبک هاي يادگيري باورها و رجحان هاي رفتار هستند که افراد به منظور يادگيري در يک موقعيت معين بکار مي برند.در اين زمينه سبکهاي شناختي وابسته به زمينه ومستقل از زمينه ويتکين وسبکهاي يادگيري کلب باتوجه به کاربردهاي روز افزون آن تحقيقات وسيعي را به خوداختصاص داده اند

عنوان : طراحي الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار براساس مدل کرامپ وبررسي تاثير آن بر ارتقا سطح مهارتهاي کارآموزان شهر ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر باهدف ((طراحي الگوي آموزشي بهداشت و ايمني کار براساس مدل کرامپ وبررسي تاثيز آن بر ارتقا سطح مهارت هاي کارآموزان شهر ايلام)) صورت گرفت.روش پژوهشي مورد استفاده براي اين تحقيق از نوع روش شبه آزمايشي باطرح گروههاي آزمايش وگواه وپيش آزمون وپس از آزمون بود.جامعه آماري اين پژوهش کليه کارآموزان بهداشت کارفني وحرفه اي شهرايلام به تعداد‎۲۲۳ نفربودند.

عنوان : بررسي تاثير آموزش هاي زيست محيطي برتغيير رفتار دانش آموزان پايه ي پنجم ناحيه ي سه شهرکرمانشاه در سال تحصيلي ۱۳۹۰-‎۱۳۸۹
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر باهدف بررسي تاثير آموزش هاي زيست محيطي برتغيير رفتار دانش آموزان پايه ي پنجم ناحيه سه شهر کرمانشاه انجام گرفته است.اين پژوهش از نوع آزمايشي براساس طرح چهار گروهي سالمون با دو گروه کنترل ودو گروه آزمايش است.جامعه ي آماري ، کليه دانش آموزان دختر وپسر پايه پنجم ابتدايي ناحيه ي سه شهر کرمانشاه مي باشد که براي انتخاب حجم نمونه از بين مدارس ابتدايي پايه پنجم ناحيه سه کرمانشاه ، يک مدرسه دخترانه ويک مدرسه پسرانه انتخاب شدند.

عنوان : بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت فناوري اطلاعات وارتباطات برنحوه ي تدريس اساتيد مرد،ميزان يادگيري ونگرش به درس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه درسال ۱۳۹۰-‎۱۳۸۹
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : قرن بيست و يکم دروازه ي ورود به عصر اطلاعات وجامعه ي اطلاعاتي وبه عبارتي ،گسترش شبکه ي جهاني اينترنت بوده ،که منجربه شکل جديدي از جوامع ،تحت عنوان جامعه اطلاعاتي شده است.پژوهش حاضربا هدف بررسي تاثير دور ه هاي آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات وارتباطات برنحوه تدريس اساتيد ،ميزان يادگيري و نگرش به درس دانشجويان آزاد اسلامي واحد کرمانشاه در سال ۹۰-‎۸۹ انجم شده.

عنوان : نباز سنجي خدمات بانکداري به منظور طراحي نرم افزار آموزش الکترونيکي بهره گيري از خدمات بانکي وبررسي تاثير آن بر رضايت مندي مشتريان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف نياز سنجي خدمات بانکداري به منظور طراحي نرم افزار آموزش الکترونيکي بهره گيري از خدمات بانکي وبررسي تاثير آن بر رضايتمندي مشتريان بانک صادرات در سال ‎۹۰ طراحي واجرا گرديده است. تا به اين سؤال پاسخ داده شود که: آيا نرم افزار آموزشي الکترونيکي طراحي شده ،برآگاهي بخشي به مشتريان ورضايت مندي آنان ،مؤثر بوده است ياخير

عنوان : بررسي ميزان تاثير استفاده از تصاوير آموزشي مکمل بر رشد هوش فضايي دانش آموزان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هوش فضايي به عنوان يکي از هوش هاي چندگانه گارنر نقش بسزايي را در تشخيص جزئيات امور و تجسم اشيا در ذهن ايفا مي نمايد.يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد که پازل هاي تصويري، نقشه هاي تصويري، اسلايدهاي آموزشي و تصاوير کامل کردني به ترتيب بيشترين اثر را بر رشد هوش فضايي فرا گيران دارند و در نتيجه استفاده از تصاوير آموزشي بر رشد هوش فضايي موثر است.

عنوان : بررسي تاثير بازي هاي آموزشي گروهي رايانه اي و سنتي( مداد- کاغذي) بر ميزان هوش هيجاني دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : تغييرات مستمر عصر اطلاعات و ارتباطات ما انسان ها را بيشتر از هر زماني به آموزش بيشتر مادام العمر، داشتن خلاقيت، تفکر برتر و هوش هيجاني جهت تامين نيازهاي شخصي و اجتماعي، محتاج نموده است. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين مولفه هاي خود آگاهي، خود- مديريتي و آگاهي اجتماعي هوش هيجاني دانش آموزاني که با استفاده از بازي هاي رايانه اي آموزش ديده اند و دانش آموزاني که با بازي هاي مداد- کاغذي آموزش ديده اند تفاوت معنا دار وجود دارد.ولي در مولفه مديريت رابطه تفاوت معنادار مشاهده نشد.

عنوان : بررسي ومقايسه وضعيت استدلال هاي هميارانه علمي در حين انجام تکاليف گروهي درس علوم دربين دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهرستان ايوان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر باهدف کلي شناخت و تعيين ميزان تاثير نوع آموزش وتکاليف برميانگين نمرات استدلال و تفکر انتقادي در دانش آمزان دختر وپسر شهرتان ايوان در قالب يک طرح نيمه آزمايشي(شبه آزمايشي) چندگروهي باپيش ازآزمون و پس آزمون انجام گرفته است. جامعه آماري دانش آموزان پايه دوم راهنمايي که در سال تحصيلي ۸۹-‎۹۰ مشغول به تحصيل بودند مي باشد.

عنوان : بررسي تاثير آموزش براساس رويکرد هوش فضايي گارد نر بر پيشرفت درسي دانش آموزان رشته ي معماري شهرستان صحنه در درس حجم شناسي وماکت سازي تحصيلي ۸۹-‎۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : موضوع پژوهش عبارت است از تاثير آموزش بر اساس رويکرد هوش فضايي گاردنر برميزان پيشرفت درسي دانش آموزان هنرستان حضرت فاطمه (س) شهرستان صحنه در درس حجم شناسي وماکت سازي رشته معماري،که در آن تاثير آموزشي مبتني برهوش فضايي باآموزش به شيوه ي رايج براستفاده ازتصاوير سه بعدي ،استعاره وتمثيل ،نقشه هاي تصويري وطراحي ذهني براي دانش آموزان رشته معماري مقايسه مي شود.

عنوان : طراحي وتدوين درس افزار آموزش برنامه اي پيشگيري ازحمله آسم و بررسي تاثيرآن برکاهش حملات آسمي در کودکان مبتلا درشهرکرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف اين پژوهش طراحي وتوليد درس افزار آموزشي الکترونيکي جهت آموزش پيشگيري وکاهش حملات آسمي در کودکان مبتلا در شهرکرمانشاه مي باشد.سوال اصلي اين پژوهش آنست که آيادرس افزار مربوطه برافزايش آگاهي کودکان بيماردرمورد بيماري آسم جهت افزايش سلامت کاهش حملات آسمي وعلائم آن موثر است

عنوان : بررسي عوامل موثر در موفقيت پارک هاي علم وفناوري در کشور ازديدگاه متخصصين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : بررسي عوامل موثر درموفقيت بارکهاي علم وفناوري در کشورازديدگاه متخصصان. اهميت توسعه فناوري به عنوان يکي ازمولفه هاي اصلي توسعه علمي ونقش انکارناپذيران در توسعه اقتصاد مبتني بردانايي ضرورت توجه بيش ازپيش به اين مهم را ايجاب مي کند. باتوجه به ضرورت ارتقاء بهره وري آموزش عالي وبرقراري ارتباط مستمرو نظام مندميان بخش هاي اقتصادي جامعه ومراکزعلمي و پژوهشي در کشورهاي مختلف جهان تلاشهاي بسياري براي ايجادساختارهاي نوين ماموريت گرانظر پارکهاي علم وفناوري به عنوان يکي از نهادهاي موثر در فرايندتوسعه فناوري وبه تبع آن حمايت از ايجاد اشتغال مولدصورت گرفته است.

عنوان : بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر با گرايش به نوآوري در دانشجويان دانشکده تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاداسلامي واحدکرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف بررسي رابطه سبک هاي تفکر باگرايش به نوآوري در دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي طراحي واجرا شده است .تا به اين سوال پاسخ داده شودکه: تاچه حدبين هر يک ازسبک هاي تفکربا گرايش به نوآوري درجامعه موردمطالعه رابطه ي معنا دار آماري وجود دارد.روش پژوهش توصيفي- همبستگي است ونمونه پژوهش شامل ‎۹۰نفر ازدانشجويان سيزده رشته ي مقطع کارشناسي ارشد دانشکده ي تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاداسلامي واحدکرمانشاه در سال تحصيلي ‎۱۳۹۱است،که با روش نمونه گيري طبقه اي-تصادفي انتخاب شده اند.

عنوان : بررسي تاثير آموزش با استفاده از نقشه مفهومي بر ميزان تفکر انتقادي واستدلالي و ياد گيري ويادداري دانشجويان تربيت معلم شهيد بهشتي گنبد کاووس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از پژوهش حاضر،بررسي ومقايسه تاثير آموزش با استفاده از الگوي تدريس نقشه مفهومي وروش مرسوم برميزان تفکر انتقادي استدلالي ويادگيري ويادداري دانشجويان دوره کارشناسي ناپيوسته تمرکز تربيت معلم شهيد بهشتي شهر گنبدکاووس است

عنوان : بررسي مقايسه ي تاثير آموزش به شيوه M-Learning‎ با روش سنتي بر ياد گيري يادداري و انگيزه پيشرفت دانشجويان درس خاک شناسي دانشکده کشاورزي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با عنوان بررسي و مقايسه ي تاثير آموزش به شيوه M-Learning‎ با روش سنتي بر يادگيري يادداري و انگيزه پيشرفت دانشجويان درس خاک شناسي دانشکده کشاورزي در سال تحصيلي ۱۳۹۱-‎۱۳۹۰ انجام شد اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي باشد

عنوان : طراحي نرم افزار مجله الکترونيکي ( پيک نوروزي) پايه پنجم ابتدايي بر اساس ديد گاه سازنده گرايي و بررسي نقش آن در ميزان ياد گيري دانش آموزان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : شيوه آموزش از مباحث بسيار مهم در امر آموزش مطرح بوده و هست اما در عصر کنوني و با پيشرفت هاي به عمل آمده در حوزه فناوري و دريچه بزرگي که اين فناوري و امکانات آن به روي بشر امروزي گشوده ابزار آموزش از جمله مباحث کليدي در اين حوزه است .اين پژوهش با عنوان طراحي مجله الکترونيکي پيک نوروزي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي بر اساس اصول طراحي آموزشي سازه گرايي و بررسي نقش آن در ميزان يادگيري دانش آموزان مي باشد

عنوان : بررسي تاثير استفاده ازوبلاگ مشارکتي بريادگيري درس جغرافي سال دوم متوسطه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان تاثير وبلاگ مشارکتي بر ارتقا يادگيري يادداري انگيزش پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان در درس جغرافياي سال دوم متوسطه انجام گرفته با توجه به اينکه نفوذ سريع فناوريهاي نوين ماننداينترنت و وبلاگ در زندگي احاد مردم موجب تغيير در روش زندگي و روشهاي آموزش شده است و هدايت نظام آموزشي کشور به سمت و سوي استفاده از اين فناوريها را موجب شده است بر آن شديم تا ميزان تاثير اين تغييرات را بسنجيم

عنوان : طراحي محيط چند رسانه اي آموزش مهارتهاي زندگي و بررسي تاثير آن بر سلامت روان فراگيران پايه اول متوسطه شهرستان سنندج
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از ناتواني هاي و آسيب ها اجتماعي نوجوانان در ناتواني افراد در تحليل مناسب از برخورد و موقعيت خويش و عدم کفايت شخصي جهت روياروي با مشکلات و عدم آمادگي براي حل مشکلات و مسائل زندگي دارد

عنوان : شناخت وتعين ميزان تاثيرنقشه هاي مفهومي طراحي ترسيم شده به وسيله رايانه در مقايسه با نقشه هاي مفهومي رايج (قلم-کاغذ) بر ميزان يادگيري يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزن در درس زمين شناسي شهرپاوه درسال تحصيلي ۹۱-‎۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش، با هدف تعيين ميزان تاثير کاربرد ترسيم نقشه هاي مفهومي رايانه اي در مقايسه با روش رايج ترسيم نقشه هاي مفهومي رايانه اي در مقايسه با روش رايج ترسيم نقشه هاي مفهومي (قلم-کاغذي) در افزايش سطح يادگيري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس زمين شناسي دوره دبيرستان انجام گرفته است

عنوان : بررسي ميزان رابطه بين مهارت هاي شهروندي و گرايش به تفکر انتقادي در دانشجويان رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر تبيين رابطه ي بين مهارت شهروندي و تفکر انتقادي دانشجويان دوره کارشناسي رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه بود. پژوهش به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام شد.

عنوان : بررسي تاثير استفاده از بازيهاي رايانه اي بر ميزان تفکر انتقادي و فراشناخت دانش آموزان مدارس عادي و هوشمند
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر ميزان تفکر انتقادي و فراشناخت دانش آموزان مدارس عادي و هوشمند سطح شهر کرمانشاه در سال تحصيلي ۹۰-‎۹۱ مي باشد. جامعه پژوهش شامل ‎۱۶۸۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بودند. نمونه گيري مورد نظر به صورت خوشه اي انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل سه پرسشنامه محقق يافته بود. تحليل داده ها نيز با spss‎انجام شد. نتايج تحليل داده ها نشان داد رابطه بين ميزان استفاده دانش آموزان از بازيهاي رايانه اي و تفکر انتقادي آنان مثبت و معنادار و با فراشناخت آنان رابطه اي منفي و معنادار وجود داشته است. همبستگي هاي معنادار در دانش آموزان مدارس عادي بيشتر از دانش آموزان مدارس هوشمند بود.

عنوان : بررسي رابطه بين شيوه هاي تربيتي و هوش هيجاني والدين با ميزان موفقيت تحصيلي فرزندان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : نظر به تاثسر متغيرهاي هيجاني بر شيوه تربيت فرزندان و نقش اين شيوه ها در انديشه، رفتار و موفقيت تحصيلي آنها هدف اين پژوهش تعيين رابطه بين هاي تربيتي و هوش هيجاني والدين با ميزان موفقيت تحصيلي فرزندان خانواده هاي هرسيني مي باشد. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. نمونه و جامعه آماري ‎۲۸۴ نفر از دانش آموزان دبيرستاني هرسين بود. و روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي انجام شد. نتايج حاصله نشان داد که بين تمامي مولفه هاي هوش هيجاني با شيوه هاي تربيتي مقتدر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نيز بين تمامي مولفه هاي هوش هيجاني با شيوه هاي تربيتي مستبد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. و تنها در مولفه مهارت اجتماعي ارتباط مثبت ولي بي معني بود.

عنوان : توصيف و تحليل معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي بر اساس مدل تفکر خلاق از ديدگاه متخصصين تکنولوژي آموزشي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش توصيف و تحليل معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي بر اساس مدل تفکر خلاق ازديدگاه متخصصين تکنولوژي آموزشي است. روش مطالعه توصيفي پيمايشي و از نوع نظرسنجي مي باشد. جامعه آماري شامل اعضاي هيئت علمي تمام وقت رشته تکنولوژي آموزشي در دانشگاههاي تهران مي باشد. براي تجزيه تحليل اطلاعات در آمار توصيفي از روشهاي توزيع فراواني درصد فراواني ميانگين و جداول آماري استفاده گرديد. نتايج با استفاده از آزمون z‎ تک نمونه اي تحليل شد. نتايج به دست آمده براي معيار رنگ برابر با ‎۸.۹۸با توجه به ميانگين آزمودني ها و مقايسه آن با ميانگين فرضي چامعه ميانگين به دست آمده با آن اختلاف معناداري دارد. نيز بين معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و افزايش تفکر خلاق دانش آموزان از ديدگاه متخصصين رابطه معناداري وجود دارد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29