جستجو زبان    
 

انگلیسی : concurrent
فارسی : همروند

انگلیسی : compatible
فارسی : همساز

انگلیسی : upward compatible
فارسی : همسازِ بالایی

انگلیسی : smooth
فارسی : هموار

انگلیسی : smoothing
فارسی : هموارسازی

انگلیسی : Coprocessor
فارسی : همپرداز

انگلیسی : overlap
فارسی : همپوشانی

انگلیسی : synchronous
فارسی : همگام

انگلیسی : Synchronize
فارسی : همگام ساختن

انگلیسی : synchronization
فارسی : همگامی

انگلیسی : synchronized
فارسی : همگام‌شده

انگلیسی : homogeneous
فارسی : همگن

انگلیسی : Collaboration
فارسی : همکاری

انگلیسی : equivalence
فارسی : هم‌ارزی

انگلیسی : Hollerith
فارسی : هالریت

انگلیسی : Spell
فارسی : هجی

انگلیسی : target
فارسی : هدف

انگلیسی : prune
فارسی : هرس کردن

انگلیسی : Spam
فارسی : هرزنامه

انگلیسی : Spam assassin
فارسی : هرزنامه کش

انگلیسی : maze
فارسی : هزارتوی

انگلیسی : octal
فارسی : هشت هشتی

انگلیسی : entity
فارسی : هستار

انگلیسی : core
فارسی : هسته

انگلیسی : Kernel
فارسی : هسته

انگلیسی : hard core
فارسی : هسته‌ی اصلی

انگلیسی : Alarm
فارسی : هشدار

انگلیسی : normalization
فارسی : هنجارسازی

انگلیسی : identity
فارسی : هویت

انگلیسی : Geometry
فارسی : هندسه

انگلیسی : intelligent
فارسی : هوشمند

انگلیسی : Smart
فارسی : هوشمند

انگلیسی : AND
فارسی : و

انگلیسی : exponent
فارسی : نما

انگلیسی : View
فارسی : نما

انگلیسی : Symbol
فارسی : نماد

انگلیسی : Scientific notation
فارسی : نماد گذاری

انگلیسی : visibility
فارسی : نمایانی

انگلیسی : exponential
فارسی : نمایی

انگلیسی : symbolic
فارسی : نمادی

انگلیسی : Show
فارسی : نمایش

انگلیسی : Redisplay
فارسی : نمایش مجدد

انگلیسی : Reverse video
فارسی : نمایش معکوس

انگلیسی : Monitor
فارسی : نمایشگر، پایشگر

انگلیسی : Index
فارسی : نمایه

انگلیسی : indexing
فارسی : نمایه‌گذاری

انگلیسی : voltage
فارسی : ولتاژ

انگلیسی : increment
فارسی : نمو

انگلیسی : Diagram
فارسی : نمودار

انگلیسی : structure diagram
فارسی : نمودار ساختاری


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی