عنوان : تاثير احاديث قدسي در شعر عرفاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : حديث قدسي سخن خداست، که نظير و برادر قرآن به شمار مي رود. اين احاديث در نهايت صفا و صميميت ميان الله و بندگان مقربش نازل گرديده اند. جايگاه اين احاديث در دين اسلام بسيار بالاست و بعد آيه هاي قرآن، معتبرترين کلام هاست. در اين نوشته سعي بر آن شده.

عنوان : بررسي افعال ساده و پيشوندي و مرکب در تاريخ بيهقي و مجموعه آثار شاملو و مقايسه آنها با يکديگر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : بيهقي را بايد يکي از طلايه داران و داعيه داران ادب پارسي دانست که خالق اثر زيبايي چون تاريخ بيهقي بوده است. يکي از تکنيک هاي غريب گرداني استفاده از زبان آرکاييک است. نثر بيهقي براي هيچ ايراني يا حتي فارسي زباني زبان معمول روز نمي باشد و جبر و الزاماتي که براي

عنوان : بررسي آرايه هاي بديعي در اشعار استاد يدالله بهزاد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : علم زيبا شناسي Aesthetic‎ از جمله مقوله هايي است که مخصوصا در دو قرن اخير محور خاصي از پژوهش هاي ادبي را به خود اختصاص داده است. به لحاظ آنکه شعر نيز يک هنر متعالي ارزيابي مي شود و هر اثر هنري در بنيان هاي خود زيباست مي توان آن را از ديدگاه زيبايي

عنوان : مقايسه ي مولفه هاي مدرنيسم در رمان هاي عباس معروفي و ميلان کوندرا
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : داستان نويسي مدرن در غرب، در دويست سال گذشته و در ايران، در خلال سال هاي پس از انقلاب، با اقبال رو به رو مي شود، نويسندگان بسياري به اين جرگه ي پرطرفدار مي پيوندد و در اين زمينه آثار بسياري را مي آفرينند. داستان مدرن در بر گيرنده ي مولفه هايي همچون فردي شدن است.

عنوان : بررسي و مقايسه سبک شاملو در اشعار سروده و ترجمه شده توسط او
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : پژوهش حاضر، مقايسه سبکي اشعار سروده و ترجمه شده توسط احمد شاملو است. اشعار ترجمه شده، از شاعران مختلف از گوشه وکنار جهان است. اين ترجمه ها گاه از زبان دوم، توسط شاملو به فارسي برگردانده شده اند. با اين حال، با وجود فاصله زياد جغرافيايي، زباني و فرهنگي

عنوان : تصويرهاي شاعرانه با بهره گيري از اعداد و حروف در ديوان خاقاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : خاقاني شاعري است هوشيار و دانش آموخته و در سرودن بيشتر موضوعات و مضامين موفق بوده است. بيشترين شهرت وي به سبب داشتن قصايد اوست. دقت و باريک بيني خاقاني در محسوسات درخور توجه است و همين نازک خيالي ها گاه شعر وي را از اعتدال و انسجام خارج و مفهوم شعر وي را دشوار و دير آشنا مي سازد.

عنوان : مقايسه تصوير واژه آسمان در شعر شاعران سبک خراساني و عراقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه نگارنده بر آن شد به بررسي تصوير آسمان در دو سبک خراساني و عراقي با توجه به متفاوت بودن اوضاع اجتماعي و سياسي اين دو دوره و تاثير اين تفاوتها در شعر آنها بپردازدنگارنده به بررسي تاثير و نحوه انعکاس در تصويرسازي آسمان با توجه به اين تفاوتها پرداخته است که به دليل بسامد بالاي شعرها و فراواني آثار شاعران در اين دوران به بررسي چکيده اي از آثار شاعران هر دو سبک پرداخته است.

عنوان : شرحي بر آرا، افکار و انديشه هاي شاعر عصر بازگشت حکيم محمد حسين اصفهاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي است درباره ي "شرحي بر آرا، افکار و انديشه هاي شاعر عصر بازگشت حکيم محمد حسين اصفهاني" که در آن به شرح زندگي، آثار، زبان، آرا، افکار و انديشه هاي اين شاعر عصر بازگشت ادبي پرداخته شده است. حکيم محمد حسين اصفهاني از شاعران صوفي مشرب است.

عنوان : بررسي اصطلاحات ادبي در دفتر اول مثنوي معنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : مثنوي معنوي به مثابه يکي از آثار بزرگ ادب فارسي همواره از جهات گوناگون مطالعه و بررسي شده است، اهميت سخن وبيان در ابيات مثنوي بسيار جلوه گري مي کند و مولانا براي بيان مقاصد عالي خود از بيان شيوا و در عين حال سرشار از اصطلاحات ادبي سود جسته است

عنوان : بررسي و تحليل عناصر داستان در آثار رضا اميرخاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : ادبيات داستاني سابقه اي طولاني در ادبيات فارسي دارد، اما سابقه ي داستان نويسي مدرن در ايران به دوره ي مشروطه بر مي گردد، زماني که ايرانيان فرنگ ديده داستان ها و رمان هايي را از زيان هاي بيگانه ترجمه کردند. اين امر موجب شد تا داستان نويسي مدرن، اصول و عناصر آن در ايران رايج شده است.

عنوان : گردآوري و تصحيح آثار و اشعار نقي خان آزاد (دبير ايل کلهر)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف از اين پژوهش گشودن باب تازه اي براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي است تا با جمع آوري آثار پيشينيان در حفظ و اعتلاي زبان و ادب فارسي ايفاي نقش نمايد زيرا بسياري از مباحث فرهنگي و اجتماعي هر قوم در آثار اشعار نويسندگان و شاعران آن ديار متجلي است.

عنوان : بررسي جايگاه حالات و مقامات عرفاني در ديوان عبدالرحمان جامي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدفاز اين تحقيق بررسي حالات و مقامات عرفاني در ديوان اشعار جامي است، در حقيقت حالات و مقامات عرفاني و مراتب و مراحل سير و سلوک عارفانه، يکي از شاخصه هاي اصلي و ويژه عرفان اسلامي است، که همواره در ميان عرفاي بزرگ اسلام و ايران و در تاريخ ادبيات ايران بوده است.

عنوان : جلوه هاي التزام اخلاقي در غزليات حافظ
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اخلاق و عفت کلام دو عنصرکليدي در تعيين رفتار انسان ها است که در ادبيات به آن بسيار توجه شده و دستاويز خوبي براي شاعراني همچون حافظ گشته است. درونمايه اصلي غزليات حافظ را عشق و عرفان تشکيل مي دهد و مذهب او مذهب رندي و ازادگي است.

عنوان : بررسي تاثير چند رسانه اي آموزشي بر درمان اختلال املا دانش آموزان ويژه يادگيري شهر کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۷-‎۱۳۸۶
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پايان نامه با هدف بررسي تاثير روش چند رسانه ايها در درمان اختلال املا دانش آموزان ويژه يادگيري شهر کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۶-‎۸۷ نگاش شده است. و مطالب آن به صورت هدفمند در ابتداي هر فصل به شکل پيشگفتار کلياتي از آن فصل بيان شده است. يافته ها نشان داد در بررسي تئوري اوليه آموزش چندرسانه ايها به ميزان ۴۰۲/%‎۵ باعث کاهش اختلال املا در دانش آموزان دختر شد که نسبت به جدول که ۶۲۴/‎۲ را نشان مي داد بزرگتر بود در نتيجه فرضيه پذيرفته شد. همچنين اين نوع آموزش باعث کاهش اختلال املا در دانش آموزان پسر شد که فرضيه آن مطابق با عدد ۲۰۹/‎۳ و بزرگتر از جدول مربوطه به دست آمد بنابراين اين فرضيه نيز تاييد شد

عنوان : بررسي جايگاه معلم در نظام آموزشي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT‎) از ديدگاه متخصصين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي جايگاه معلم در نظام آموزشي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه متخصصين به روش توصيفي- پيمايشي انجام گرفته است. جامعه مورد نظر ‎۶۸ نفر از اساتيد برنامه ريزي درسي و تکنولوژي آموزشي در نظر گرفته شدند. داده هاي تحقيق در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزار spss‎بررسي شد. يافته ها نشان داد که مجموع نقشهاي معلم از ديدگاه تکنولوژيست هاي آموزشي در مهارت اجرايي ۵۵/‎۶۵% و در طراحي ۶۱/‎۵۵% و در ارزشيابي ۴۹/‎۵۵% و راهنماي آموزشي ۹۸/‎۵۲% و مجموع نقشهاي معلم از ديدگاه برنامه ريزان درسي در مهارت اجرايي ۴۹/‎۶۲% در طراحي ۷۱/‎۶۰% در ارزشيابي ۴۸/‎۵۹% و راهنماي آموزشي ۵۲/‎۵۹% گزارش شده است.

عنوان : بررسي روش هاي بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي- يادگيري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي ديدگاه متخصصين، تکنولوژي آموزشي و برنامه ريزان درسي در رابطه با راههاي بکارگيري هر يک از روشهاي آموزش مورد نظر مي پردازد.اين تحقيق شامل پنج فصل مي باشد که: فصل اول شامل: کليات، فصل دوم شامل ادبيات و پيشينه تحقيق است که مباحثي از کل به جز در رابطه با موضوع شامل تعاريف، تاريخچه روش ها، ابزارهاي بکارگيري روش ها، و سپس نتايج اين پژوهش با پژوهشهاي پيشين مقايشه و تحليل شده. در فصل سوم روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري ، ابزتر روايي و پايايي ابزار روش هاي آمار توصيفي و استنباطي را بيان مي کند.

عنوان : بررسي و مقايسه ميزان سواد اطلاعاتي دانشجويان علوم پايه و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : تحقيق حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان سود اطلاعاتي دانشجويان علوم پايه و انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه به تعداد ‎۲۹۵نفرصورت پذيرفت. جهت تجزيه تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي و نيز نرم افزار SPSS‎ استفاده شد. يافته ها نشان داد که در فرضيه اصلي بين سواد اطلاعاتي دانشجويان علوم پايه و انساني تفاوت معناداري وجود دارد.

عنوان : بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از توليدات ديداري/ شنيداري با موضوع ايثار و شهادت و عوامل موثر بر آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از توليدات ديداري- شنيداري مي باشد. روش گردآوري داده ها به صورت ميداني- کتابخانه ي انجام شد. يافته ها نشان داد که در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري بيشترين رضايت در مولفه ديداري/ شيداري بوده و نيز بيشترين رضايت در مولفه توليدات ديداري، خانواده شهدا و کمرين رضايت، خانواده عادي و در مولفه هاي شنيداري و ديداري/شنيداري بيشترين رضايت خانواده جانبازان و کمترين رضايت را خانواده عادي داشتند. نيز بيشترين رضايت از توليدات ديداري، در دانشگاه علمي کاربردي سنندج و کمترين در دانشگاه کردستان بود

عنوان : بررسي تاثير دوره آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در مهارتهاي شغلي دبيران آموزش ديده مقطع متوسطه شهرستان کرمانشاه در سال تحصيلي ۱۳۸۵-‎۸۶
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر تاثير دوره آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در مهارتهاي شغلي دبيران آموزش ديده مقطع متوسطه کرمانشاه را بررسي مي کند. محقق سوالاتي به منظور چگونگي برگزاري اين دوره ها طراحي نموده است. روش پژوهش توصيفي پيمايشي مقطعي است. يافته ها نشان داد گذراندن دوره هاي مزبور منجر به افزايش مهارتهي شغلي دبيران، افزايش مهارتهاي طراحي ، اجرا و مهارتهاي ارزشيابي و پژوهشي دبيران شده است.

عنوان : بررسي رابطه ميزان وابستگي به اينترنت و ويژگيهاي شخصيتي (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : تحقيق حاضر با هدف کي تعيين ارتباط ميزان واستگي به اينترنت و ويژگيهاي شخصيت دانشجويان مزبور صورت پذيرفت. ابزار گردآوري داده ها دو پرسشنامه برن رويتر است و شش جنبه شخصيتي را مي سنجد. يافته ها نشان داد ۴/‎۵% به ينترنت اعتياد داشتند۹/‎۴۲%دانشجويان تمايل به اعتياد داشته و ۷/‎۵۱% افراد هيچگونه اعتيادي به به ينترنت نداشتند. بين ميزان وابستگي به اينترنت و عصبي بودن، با خود بودن، درون گرايي و برون گرايي، سلطه جويي و سلطه پذيري، اعتماد به نفس، رابطه معناداري وجود داشت.

عنوان : ارائه الگوي مناسب برنامه ريزي درسي مبتني بر فناوي اطلاعات و ارتباطات و سنجش ميزان تناسب آن با نظام برنامه ريزي کشور از ديدگاه استيد و کارشناسان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در پژوهش حاضر ابتدا ضمن بررسي اجمالي مدل هاي برنامه ريزي درسي و تاکيد بر حضور فناوري اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت، مساله ارائه الگوي مناسب برنامه ريزي درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات بررسي شده تا مولفه ها و شاخصهاي اصلي الگو مورد شناسايي قرار گيرند و در ادمه نيز مورد سنجش واقع شوند و ضمن تحليل اطلاعات و بررسي آنهامدل مناسب تدوين شود.

عنوان : بررسي ميزان تطبيق سوالات امتحاني دروس رياضي و علوم تجربي دوره راهنمايي با اصول، قواعد و شاخص هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۸۵
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر به صورت پيمايشي توصيفي انجام شده و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده و براي تنظيم داده ها از نرم افزارهايspss, excell‎ استفاده شد ونتايج در قالب جداول ارئه شد. يافته ها نشان داد که ميانگين استاني رعايت اصول ارزشيابي سوالات دروس رياضي ۴۷/‎۹۳ مي باشد و بيشترين نمرات به سطوح دانش و کمترين نمره به سطوح بالاتر اختصاص داده شد. ميانگين استاني رعايت اصول ارزشيابي سوالات دروس علوم ۴۸/‎۹۱بود...

عنوان : تحليل و ارزشيابي مهندسي فضاهاي آموزشي مدارس راهنمايي شهرستان کرمانشاه بر اساس استانداردا و دستورالعملهاي مصوب وزارت آموزش و پرورش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : به منظور دستيابي به ابعاد فيزيکي فضاهاي آموزشي مدارس راهنمايي شهر کرمانشاه و مطابقت آن با استانداردها و دستورالعملهاي مصوب وزارت آموزش و پرورش، پژوهش حاضر در سطح مدارس راهنمايي شهر کرمانشاه انجام گرفت. بدين منظور تعداد ‎۶۱ مدرسه پسرانه و دخترانه به صورت طبقه بندي و تخصيص متناسب انتخاب شده است. سپس اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار spss‎ مورد تجزيه و تحليل قرا گرفت. يافته ها نشان داد که ميانگين وضع موجود سرانه کلاس درس در مدارس راهنمايي شهر کرمانشاه، بزرگتر از حد استاندارد است. سرانه کلاس آزمايشگاه علوم کوچکتر از حد استاندارد است. سرانه موجود کارگاههاي حرفه و فن سمعي بصري و هنر کوچکتر از حد استاندارد است.

عنوان : بررسي وضعيت و ميزان استفاده دبيران از کارگاه هاي رايانه مدارس متوسطه نظري ناحيه ‎۱ سنندج دانشنامه: کارشناسي ارشد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در روش تحقيق اين پژوهش از روش آمار استنباطي و توصيفي استفاده شده. جامعه آماري در اين پژوهش شامل ‎۱۷آموزشگاه در ناحيه ‎۱ سنندج است. يافته ها نشان داد که وضعيت امکانات و فضاي آموزشي کارگاههاي رايانه ۲۳/‎۴۴درصد خيلي زياد و زياد و ۶۸-‎۴۹درصد کم و خيلي کم و ۰۹/‎۶درصد بي پاسخ گزارش نمودند. رابطه بين وضعيت امکانات، فضاي آموزشي و ميزان استفاده از کارگاهها معنادار مي باشد.

عنوان : رابطه نگرش کامپيوتري با ميزان خلاقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه نگرش کامپيوتري با ميزان خلاقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري دانشجويان سال سوم در رشته هاي مهندسي صنايع، آمار، حقوق، و کشاورزي بود. پس از اجراي پرسشنامه و تحيل سوالات پژوهشي نتايج تحقيق نشان داد بين نگرش کامپيوتري با ميزان خلاقيت دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد

عنوان : بررسي تاثير برگزاري جشنواره الگوهاي تدريس برتر بر مهارتهاي تدريس دبيران راهنمايي شهرستان کنگاور در سال تحصيلي ۱۳۸۵-‎۸۶
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين طرح در راستاي تحقق يکي از اهداف کلي آموزش و پرورش دوره راهنمايي تحصيلي تنظيم شده و جهت کيفيت بخشي به آموزش و فعال نمودن معلمان در سطح کشور برگزار شد. روش تحقيق در اين پايان نامه توصيفي پيمايشي بوده است. نتايج حاصل از بررسي سوالات پژوهش با توجه به آزمون خي دو نشان داد برگزاري اين جشنواره در بر مهارتهاي تدريس دبيران اثر مثبت داشته و اين تاثير به طور مشهودي معنادار نشان داده شده است.

عنوان : نيازسنجي آموزشي مشاوران دبيرستان هاي شهرستان سنندج به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت آنان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف نيازسنجي آموزشي مشاوران دبيرستان هاي شهرستان سنندج به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت آنان انجام شد. يافته ها نشان داد که ميزان تسلط مشاوران در سطح دانش و مهارت تقريبا بالاتر از متوسط بوده و آنان داراي دانش و مهارت مورد نياز شغل مشاوره در دبيرستان مي باشند.

عنوان : تحليل محتواي کتاب فارسي پايه پنجم( متن، تصاوير و سوال ها) بر اساس طراحي آموزشي ديدگاه رايگلوث از نظر معلمان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از اين پژوهش دستيابي به ميزان توجه به اهداف، توجه به منابع تعيين هدف، نيازها و علايق و اينکه مطالب بر اساس ارئه از ساده به دشوار طراحي شده است يا خير مي باشد. نتايج پژوهش بيانگر آن است که ارباط معناداري بين محتواي کتاب با توجه به الگوي طراحي آموزشي رايگلوث وجود داردو در واقع تمام سوالهاي تحقيق در اين پژوهش مورد تائيد قرار گرفت.

عنوان : بررسي رابطه بين وابستگي به اينترنت و مهارت هاي اجتماعي دانشجويان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين وابستگي به اينترنت و مهارتهاي اجتماعي دانشجويان مي باشد که اين مهارتها با شش مولفه آغازگري و خاتمه، ابراز وجود، تقويت اجتماعي، جهت دهي، همدلي و همکاري مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شد و دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد براي جامعه آماري انتخاب شدند. يافته ها نشان داد بين وابستگي به اينترنت و مولفه هاي ذکر شده رابطه معکوسي وجود دارد.

عنوان : تاثير آموزش مبتني بر وب بر پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه در درس جغرافيا
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در راستاي لزوم بهره گيري از پيشرفت نظام آموزشي در امر آموزش و پرورش، وارد نمودن روشهاي جديد تدريس و يادگيري در مدارس امروز به عنوان مکمل و تسهيل کننده يادگيري و يا جايگزين آن امري ضروري به نظر مي رسد. در اين پژوهش سعي شده که تاثيرات فناوريهاي جديد، از جمله شبکه جهاني وب بر پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان در درس جغرافيا مورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان : بررسي ارتباط هوش فرهنگي با عملکرد مديران آموزشي مرکزي جهاني علوم اسلامي قم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در اين پژوهش هوش فرهنگي با چهار مولفه دانش هوش فرهنگي، رفتار هوش فرهنگي، انگيزش هوش فرهنگي، استراتژي هوش فرهنگي با عملکرد مديران آموزشي مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان داد بين هوش فرهنگي مديران و عملکرد آنان رابطه معناداري از نوع مستقيم وجود دارد. بين هوش فرهنگي مديران آموزشي در سطوح عملياتي و مياني با عملکرد آنان رابطه معناداري وجود دارد.

عنوان : بررسي وضعيت موجود مرکز رشد (انکيباتور) پارک علمي- فناوري کرمانشاه و مقايسه آن با وضعيت مطلوب از ديدگاه مديران واحدهاي تحت پوشش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : توسعه يافتگي هاي يک کشور فاکتوري است که در دسته بندي هاي بين المللي اهميت فوق العاده اي دارد. در پژوهش حاضر مرکز رشد کرمانشاه از ديدگاهمديران واحدهاي تحت پوشش مرکز رشد به روش توصيفي- پيمايشي مورد يررسي قرار گرفت. پرسشنامه مذکور نيز بر اساس مباني نظري و اهداف، وظايف و خدمات مراکز رشد در هشت مولفه تنظيم شد. يافته ها نشان داد بيشترين ميزان اختلاف در ميانگين وضعيتهاي موجود ومطلوب مربوط به سوال دوم پژوهش است. و کمترين مربوط به سوال پنجم.

عنوان : بررسي موانع توسعه ICT‎ در فرايند ياددهي-يادگيري از ديدگاه دبيران و مديران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصيلي ‎1386-85‎.
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف: پژوهشنهاد آموزشي يکي از بزرگترين توليدکنندگان اطلاعات و بي ترديد عمده ترين مصرف کننده و ذخيره کننده اطلاعات و دانايي محسوب مي شود.در اين بخش هدفهاي مربوط با اين تحقيق،مانند هر پژوهش ديگري عنوان مي گردد که شامل بخش مربوط به اهداف کلي و اهداف اختصاصي (جزيي) پژوهش مي باشد. ‎2‎) روش پژوهش: روش اجرا از طريق نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند و دادهاي پژوهش از طريق پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شد و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ‎3‎) نتيجة کلي: بررسي موانع توسعه ICT‎ در فرايند ياددهي- يادگيري از ديدگاه دبيران و مديران مدارس متوسطه نتيجه کلي اين تحقيق است.

عنوان : بررسي اثر بخشي فعاليتهاي آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ديدگاه مديران و کارشناسان مراکز آموزش از راه دور در سال تحصيلي ۸۶-‎۸۵
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اهتمام به آموزش از راه دور در عصري که از بساطت پيشين خارج و با پيچيدگي هاي زيادي در روابط بين فردي و بين سازماني روبرو شده است و از سويي نياز انسان به آموختن بيشتر شده قبل از هر چيز اقدام به انسانيت و کمال جويي او برخاسته از محدوديت انسان در تمدن سازي است.پژوهش حاضر با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. هدف اصلي بررسي اثر بخشي فعاليت هاي آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۶-‎۸۵ از ديدگاه مديران،دبيران،و کارشناسان مراکز آموزش از راه دور. بطورکلي نتايج پژوهش نشان داد که مراکز مجري آموزش از راه دور.بطورکلي نتايج نشان داد که مراکز مجري آمزش از راه دور در استان تا حد زيادي در دستيابي به اهداف آموزش از راه دور موفق بوده اند.

عنوان : مقايسه تاثير چند رسانه اي هاي آموزشي و روش هاي تدريس سنتي بر ميزان يادگيري دانش آموزان در درس زبان انگليسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف بررسي ميزان تاثير با استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در مقايسه با شيوه هاي سنتي بر يادگيري درس زبان انگليسي پايه اول دبيرستان در سال ۸۶-‎۸۷ در بخش بيستون انجام شده است. روش تحقيق پيمايشي است. نتايج نشان داد بين تدريس با استفاده از چند رسانه اي هاي آموزشي و روش هاي سنتي بر يادگيري درس زبان انگليسي تفاوت معنادار وجود دارد. و درستي فرضيه هاي مربوط اثبات گرديد. اما در بخش بهبود مکالمه تفاوت معناداري بين گزينه هاي مزبور مشاهده نشد.

عنوان : تاثير بازيهاي رايانه اي بر ميزان دقت، سرعت و پايداري يادگيري رياضيات در دانش آموزان پايه اول دبيرستان بخش بيستون
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش در زمره پژوهش هاي آزمايشي است. در تجزيه و تحليل اين پژوهش از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. نتايج نشان داد که ‎۱. يازي رايانه اي موجب افزايش يادگيري رياضي دانش آموزان نمي شود. ‎۲. بازي هاي رايانه اي موجب افزايش دقت در دانش آموزان مي شود. ‎۳. بازيهاي رايانه اي موجب افزايش سرعت در يادگيري انان نمي شود.‎۴. بازيهاي رايانه اي موجب افزايش پايداري در يادگيري آنان نميشود.

عنوان : مقايسه تاثير فراپيوندهاي (hyperlinks‎) مشخص و نامشخص بر يادگيري و يادداري معني لغات و درک مطالب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير فراپيوندهاي مشخص و نامشخص بر يادگيري و يادداري معني لغات و درک مطلب، از طريق چندرسانه اي اموزشي مبتني بر فرامتن انجام شد.جامعه آماري دختران دانش اموز پايه اول مقطع متوسطه کرماناشه بود. روش پژوهش، شبه ازمايشي بود. داده ها با استفاده از SPSS‎ تحليل شد. نتايج نشان داد که بين عملکرد دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد و يا اينکه فراپيوندها تاثير يکساني بر يادگيري و ياددهي معني لغات و درک مطلب در هر گروه داشته ند.

عنوان : مقايسه کيفيت آموزش مجازي با سنتي کارکنان صنعت آب و برق و ارائه راهکار مناسب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف مقايسه کيفيت آموزش مجازي با سنتي کارکنان صنعت آب و برق از ديدگاه مديران و فراگيران و ارائه راهکار مناسب با روش نظر سنجي انجام گرفته، جامعه آماري ‎۶۴۰نفر مي باشد که حجم نمونه ‎۲۲۰نفر معين شد. از پرسشنامه چهارگزينه اي استفاده شد. داده ها از طريق نرم افزار SPSS‎ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که در رابطه با دروندادهاي آموزشيب از ديدگاه مديران و و فراگيران آموزش مجازي موثرتر از آموزش سنتي است. و در رابطه با بروندادهاي آموزشي آموزش سنتي موثرتر از آموزش مجازي است.

عنوان : بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت هاي ارتباطي از ديدگاه دانشجويان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : تحقيق حاضر با هدف بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت هاي ارتباطي، ديدگاه دانشجويان را در اين زمينه مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه آماري، دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه ميباشد. روشهاي پژوهش در اين تحقيق، آمار توصيفي و استنباطي بوده روش آماري بکار رفته SPSS‎ مي باشد. نتايج نشان داد بين سطح استفاده از اينترنت و يادگيري مهارت رمزگذاري، يادگيري، ابراز وجود، گوش دادن، مهارت تعقل و مهارت رمز خواني رابطه معنادار وجود دارد. نيز بين استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات و مهارتهاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد.

عنوان : بررسي تاثير فن آوري اطلاعات بر رشد مهارتهاي حرفه اي معلمان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر در شهرستان کنگاور در سال تحصيلي ۸۷-‎۸۸ با هدف بررسي تاثير فن آوري اطلاعات بر نحوه تدريس و نيز افزايش فعاليتهاي پژوهشي معلمان انجام گرفت. جامعه آماري ‎۱۰۴ نفر از معلمان مقطع متوسطه پسرانه بودند. از روش نمونه گيري استفاده نشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. از آمار توصيفي و نيز ضريبهمبستگي اسپيرمن با استفاده از نرم افزار spss‎انجام شد. که مقدار به دست آمده که همبستگي قوي و مثبت بين فن آوري اطلاعات و رشد مهارتهاي حرفه اي معلمان را مي رساند. يعني افزايش بهره گيري از فن آوري اطلاعات رشد بيشتري در فعاليتها و مهارتهاي حرفه اي معلمان ديده مي شود.

عنوان : بررسي اعتبار و روايي محتواي علمي-آموزشي چندرسانه اي هاي آموزشي درس علوم پايه پنجم ابتدايي و تطبيق آن با اصول هفت گانه ماير
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي اعتبار و روايي محتواي علمي آموزشي چندرسانه اي هاي آموزشي است. اهداف و سوالات مربوط به پژوهش به روش تحليل محتوا و پيمايشي بود. جهت آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزار SPSS‎ ,آزمون t‎ آزمون دانکن و آزمون F‎، جامعه نمونه نيز به صورت تصادفي طبقه اي تعيين شد. يافته ها نشان داد چندرسانه اي هاي آموزشي سازه نرم افزارميهمن کمترين تناسب و تاتي بيشترين تناسب را با اصول هفتگانه ماير دارد.

عنوان : بررسي تاثير استفاده از رسانه آموزشي (نوار ويديو) بر پيشرفت تحصيلي درس فيزيک دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان و ارتباط آن با سبکهاي شناختي مستقل از زمينه و وابسته به زمينه در آموزش و پرورش ناحيه يک کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير آموزش به کمک رسانه هاي ديداري - شنيداري با تکيه بر نوارهاي ويديويي درسي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مذکور بود. از نوع تحقيق کاربردي بوده و روش انجام آن شبه تجربي است. در پژوهش حاضر دو گروه آزمودني که تعداد هر گروه ‎۵۰ نفر بود درنظر گرفته شد. يافته ها نشان داد در مدرسه اي که با رسانه آموزشي تدريس مي شوند عملکرد دانش آموزان وابسته به زمينه از دانش آموزان مستقل از زمينه به طور معني داري تفاوت داشته است. فرض چهارم نيز بر يکساني عملکرد دو گروه مستقل از زمينه و وابسته به زمينه تاييد نمي شود. حنيز دانش آموزان مستقل از زمينه در کلاسهايي که به وسيله نوار ويديويي تدريس مي سود خسته و کسل مي شدند.

عنوان : بررسي و زمينه يابي امکان کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان اسلام آباد غرب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين تحقيق با هدف کلي بررسي و زمينه يابي امکان کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري دانش آموزان دبيرستانهاي اسلام آباد غرب انجام شد. ابزار گردآوري ي پرسشنامه محقق يافته بود. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد در حالي که ۳/‎۹۱ درصد دبيران معتقد به اثربخش بودن کابرد آموزش الکترونيکي مي باشند و حدود ۶/‎۳۰ درصد از آنها داراي مهارت لازم براي کار با محيطهاي آموزش الکترونيکي مي باشند فقط ۷/‎۱۲ درصد از آنها از آموزش الکترونيکي استفاده مي کنند. بين دبيران زن و مرد از منظر متغير ميزان تسلط افراد تفاوت معناداري وجودداشته

عنوان : بررسي نقش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در انگيزه پيشرفت فراگيران نظام آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه متخصصين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : ورود جهان به هزاره سوم وآغاز عصراطلاعات ،پديد آورنده مناسبات جديدي درعرصه حيات اجتماعي است .بايد متناسب باعصراطلاعات ،آموزش وپرورش سنتي متحول شود پژوهش حاضربا هدف بررسي نقش راهبردهاي شناختي وفراشناختي درانگيزه پيشرفت فراگيران نظام آموزشي مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات ازديدگاه متخصصين انجام گرفته است.روش پژوهش توصيفي واز نوع پيمايشي بوده است.ونتايج حاکي ازآن است که فرض HO‎پذيرفته شده و تفاوت معناداري بين ميزان نقش هاي راهبردهاي شناختي وفراشناختي درانگيزه پيشرفت فرگيران وجودندارد.

عنوان : بررسي شيوه هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي درنظام آموزشي مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات ازديدگاه متخصصين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضر به بررسي شيوه هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي درنظام مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات ازديدگاه متخصصين مي پردازد.روش پژوهش توصيفي پيمايشي است .پس مي توان نتيجه گرفت که دقت درنقشي راکه فناوري اطلاعات وارتباطات درآموزش وتربيت دانش آموزان توانمند دارد لزوم تحول مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات درنظام تعليم وتربيت کشورمان رابيش ازپيش نمايان مي سازد .

عنوان : تحليل محتواي کتاب عربي سال سوم راهنمايي تحصيلي بر اساس الگوي آموزشي بلوم از ديدگاه کارشناسان و دبيران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پايان نامه با عنوان (بررسي محتوايي وادبي عقل وخرد در شعرسنايي) درپنج فصل تنظيم گرديده است .روش کار دراين پايان نامه به اين شيوه بوده که نخست ابياتي راکه درآنها مفهومي ازعقل مشهود بوده است از آثار سنايي اخذ واسخراج شده است وهر بيت باتوجه به تناسب آن باعنوان هاي مشخص درحد مبحث براي شاهد مثال آورده شده است .اين پايان نامه جمال شناسي واژه (عقل )رادرشعرسنايي بررسي کرده سات .

عنوان : بررسي جايگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در نظام آموزشي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات ز ديدگاه متخصصين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در اين پايان نامه محقق به بررسي جايگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر فناوري اطلاعات است. روش استفاده در اين پژوهش توصيفي و به شيوه پيمايشي است. نتايج نشان داد از ديدگاه متخصصين ارزشيابي توصيف راهبردها و استراتژيها در مرحله طراحي اهميت زيادي دارد. در مورد منابع ارزشيابي نيز اگر منابع را به طور کلي در نظر بگيرند داراي اهميت خيلي زياد است. ولي اگر به صورت دروني و بيروني در نظر بگيرند منابع ارزشيابي دروني درجايگاه اهميت خيلي زياد قرار دارد.

عنوان : بررسي رابطه بکارگيري وسايل کمک آموزشي با خلاقيت دبيران علوم تجربي در کلاسهاي پايه اول ودارس راهنمايي ناحيه ‎۱ شهرستان همدان در سال تحصيلي ۸۷-‎۸۸
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : اين پژوهش به بررسي رابطه بين بکارگيري وسايل کمک آموزشي با خلاقيت دبيران پايه اول علوم تجربي ناحيه يک شهرستان همدان پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش کليه معلمان پايه اول علوم تجربي ناحيه يک همدان بودند که ‎75‎ نفر آنان را مردان و ‎55‎ نفر را زنان تشکيل مي‌دادند. براي آزمودن از پرسشنامه خلاقيت سنج محقق ساخته استفاده شد که براي استخراج نتايج از نرم افزار SPSS‎ استفاده گرديد. در اين پژوهش از شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي از قبيل درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس، آزمون تي و تحليل واريانس يکطرفه جهت تجزيه و تحليل يافته ها استفاده شد. يافته‌هاي پژوهش به شرح زير مي باشد. بين ميزان خلاقيت معلمان و کاربرد وسايل کمک آموزشي رابطه معناداري وجود داشت. نتايج نشان مي‌دهد که ‎83/1‎ درصد معلمان در حد زيادي از وسايل کمک آموزشي استفاده مي کنند و شاخص خلاقيت ‎73/1‎ درصد است. در رابطه با ميزان بکارگيري وسايل کمک آموزشي در فرآيند ياددهي و يادگيري و سابقه تدريس معلمان تفاوت قابل ملاحظه اي مشاهده نگرديد، بگونه اي که نتايج به دست آمده رابطه معني داري را نشان نمي‌دهد يعني F = 2/650‎ بدست آمده با df=2‎ در سطح ‎0/05‎= از جدول کوچکتر است. در ميزان بکارگيري وسايل کمک آموزشي به لحاظ جنسيت معلمان نيز يافته هاي زير بدست آمد. شاخص معلمان زن ‎52/49‎ و ميانگين معلمان مرد ‎51/09‎ شده است، اما نتايج آزمون تي معناداري اين تفاوت را تأييد نمي کند. در مورد ميزان بکارگيري وسايل کمک آموزشي به لحاظ مدرک تحصيلي نتايج نشان مي‌دهد که F = 0/12‎ بدست آمده با df=2‎ در سطح ‎0/05‎= از جدول کوچکتر است که فرض تحقيق رد مي شود. و اما در مورد تفاوت ميزان خلاقيت معلمان به لحاظ جنسيت نمرات شاخص خلاقيت زنان ‎20/00‎ و نمرات مردان ‎19/99‎ شده است که در آزمون تي اين تفاوت مورد تأييد قرار نگرفت.

عنوان : بررسي تاثير چندرسانه اي تعاملي وغيرتعاملي بر يادگيري و يادداري مفاهيم رياضي در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري پايه دوم ابتدايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : پژوهش حاضرباهدف بررسي چندرسانه اي هاي تعاملي وغيرتعاملي بريادگيري ويادداري مفاهيم رياضي دردانش آموزان داراي اختلال يادگيري پايه دوم ابتدايي شهر سنندج درسال تحصيلي ۱۳۸۸-‎۱۳۸۷انجام گرفته است.اين پژوهش به شيوه مطالعات آزمايشي انجام گرفت ودرآن ازطرح تحقيق چندگروهي پيش آزمون- پس آزمون باگروه گوا استفاده شده است.امروزه ازچندرسانه اي در آموزش ويادگيري بسياراستفاده ميشودزيرا ازيکسوباعث جذب يادگيرنده شده وازسويي ديگرباامکانات متنوعي که براي تدريس فراهم مي آورد يادگيري فراگيرراتضمين ميکند.

عنوان : بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده توسعه نظام آموزش از راه دور از ديدگاه کارشناسان، مديران و دبيران مراکز استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : تکنولوژی آموزشی

مختصر : در تحقيق حاضر عوامل بازدارنده توسعه نظام آموزش از راه دور از ديدگاه کارشناسان، مديران و دبيران شناسايي و اولويت بندي شده است. روش کار پژوهش به صورت پيمايشي است و تجزيه تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss‎ انجام شد. نتايج نشان داد عوامل انساني، ساختاري (تجهيزات زيربنايي)، عوامل سازماني و مديريتي و عوامل فرهنگي به يک اندازه مانع توسعه نظام آموزش از راه دور نمي باشد. لذا براي کشف اين اختلاف از آزمون دانکن استفاده شد. بنابراين از بين همه عوامل تجهيزاتي کمترين ممانعت و عوامل سازماني و مديريتي تقريبا بيشترين ممانعت را در توسعه نظام آموزش از راه دور را ايجاد کرده است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29