جستجو زبان    
 

انگلیسی : development
فارسی : فرابری

انگلیسی : Call
فارسی : فراخوانی

انگلیسی : callback
فارسی : فراخوانی برگشتی

انگلیسی : odd
فارسی : فرد

انگلیسی : transmit
فارسی : فرستادن

انگلیسی : sender
فارسی : فرستنده

انگلیسی : transmitter
فارسی : فرستنده

انگلیسی : child
فارسی : فرزند

انگلیسی : Vendor
فارسی : فروشنده

انگلیسی : crash
فارسی : فروپاشی

انگلیسی : assumption
فارسی : فرض

انگلیسی : click
فارسی : فشار دادن

انگلیسی : push
فارسی : فشار دادن

انگلیسی : Zip
فارسی : فشرده

انگلیسی : compression
فارسی : فشرده سازی

انگلیسی : Pack
فارسی : فشردن

انگلیسی : Active
فارسی : فعال

انگلیسی : activity
فارسی : فعالیت

انگلیسی : activation
فارسی : فعال‌سازی

انگلیسی : Enable
فارسی : فعال‌سازی

انگلیسی : catalog
فارسی : فهرست

انگلیسی : list
فارسی : فهرست

انگلیسی : TODO List
فارسی : فهرست انجام

انگلیسی : user directory
فارسی : فهرست راهنمای کاربر

انگلیسی : Root Directory
فارسی : فهرست ریشه

انگلیسی : Icon List
فارسی : فهرست شمایل

انگلیسی : Numbered List
فارسی : فهرست شمارشی

انگلیسی : Home directory
فارسی : فهرست شخصی

انگلیسی : listing
فارسی : فهرست نویسی

انگلیسی : Wish list
فارسی : فهرست کام

انگلیسی : working directory
فارسی : فهرست کاری

انگلیسی : Directory
فارسی : فهرستِ راهنما

انگلیسی : technique
فارسی : فن

انگلیسی : technology
فارسی : فناوری

انگلیسی : technical
فارسی : فنی

انگلیسی : True Type
فارسی : فونت حقیقی

انگلیسی : superclass
فارسی : فوقِ رده

انگلیسی : hypertext
فارسی : فوق‌متن

انگلیسی : workspace
فارسی : فضای کار

انگلیسی : item
فارسی : فقره

انگلیسی : Text only
فارسی : فقط متن

انگلیسی : Write-only
فارسی : فقط نوشتنی

انگلیسی : read-only
فارسی : فقط‌خواندنی

انگلیسی : Justify
فارسی : هم تراز کردن

انگلیسی : Align
فارسی : هم ترازکردن

انگلیسی : harmonic
فارسی : هماهنگ

انگلیسی : similar
فارسی : همانند

انگلیسی : Correlation
فارسی : همبستگی

انگلیسی : Pearson Correlation
فارسی : همبستگی پیرسون

انگلیسی : fusion
فارسی : همجوشی


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی