بررسي ديدگاههاي سياسي شريف رضي درآيينه اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي ديدگاههاي سياسي شريف رضي درآيينه اشعارش

Abstract : دز اين پژوهش چون بررسي ديدگاههاي سياسي شريف رضي که در اشعار وي هسته کلام مي باشد، با اين حال در مورد شرايط سياسي و اجتماعي عصر ايشان، تولد و وفات، نسب و دودمان و ... سخن گفته شده است. در فصل پاياني، که شامل سه بخش است، بخش اول ديدگاه شريف درباره مدح مقامات دولتي و صاحب منصبان و بخش دوم آن بيان ديدگاههاي او درباره جريان هاي حوادث سياسي، و بخش سوم ديدگاه وي در باب خلافت عباسيان بيان شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 9
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي ديدگاههاي سياسي شريف رضي درآيينه اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir