خليل ابن احمد فراهيدي و نقش او در تکوين مکتب نحوي بصره

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : خليل ابن احمد فراهيدي و نقش او در تکوين مکتب نحوي بصره

Abstract : رساله حاضر زندگي انديشمند بزرگ، خليل ابن احمد فراهيدي و نقش او در تکوين مکتب نحوي بصره را مورد بررسي قرار مي دهد. مباحث اصلي اين پايان نامه حول شش محور است: فصل اول: کليات، فصل دوم: شرح حال خليل ابن احمد و آثار او، فصل سوم: تاريخچه پيدايش نحو و تطور آن تا "الکتاب" سيبوبه، فصل چهارم: مدارس نحوي بصره و کوفه، فصل پنجم: بررسي آرا و نظرات نحوي خليل و ششم: نقش او در تکوين مکتب نحو بصري.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 8
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF خليل ابن احمد فراهيدي و نقش او در تکوين مکتب نحوي بصره

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir