بررسي مفهوم و مضامين شعر مقاومت فدوي طوقان

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي مفهوم و مضامين شعر مقاومت فدوي طوقان

Abstract : اين پايان نامه به زندگي و آثار فدوي طوقان يکي از شاعران زن فلسطيني پرداخته است. فصول اين پايان نامه به شرح زير است: فصل اول: کليات، فصل دوم: بررسي اوضاع جغرافيايي سياسي اجتماعي و ادبي فلسطين، فصل سوم: بررسي زندگي شاعر مذکور، فصل چهارم: مکتبها، موضوعات و روند شعري و آثار منظوم و منثور، فصل پنجم: اشعار مقاومت فدوي، فصل ششم: بررسي اشعار احساسي و عاطفي فدوي.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 7
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي مفهوم و مضامين شعر مقاومت فدوي طوقان

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir