بررسي ديدگاههاي اجتماعي محمد مهدي جواهري

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي ديدگاههاي اجتماعي محمد مهدي جواهري

Abstract : رساله حاضر ديدگاههاي اجتماعي يکي از مهمترين شاعران عراق را مورد بررسي قرار داده است. مباحث اصلي آن حول چهار محور دور مي زند. فصل اول: کليات، فصل دوم درباره اوضاع سياسي،اجتماعي و ادبي عراق و نجف مي باشد. و فصل سوم، در مورد زندگي و آثار و سبک شعر جواري است و در پايان فصل چهارم، راجع به ديدگاههاي اجتماعي وي مي باشد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 6
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي ديدگاههاي اجتماعي محمد مهدي جواهري

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir