بررسي اشعارمقاومت محمدالفيتوري درسه ديوان شعري(اغاني افريقيا:عاشق من افريقيا:اذکريني يافريقيا

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي اشعارمقاومت محمدالفيتوري درسه ديوان شعري(اغاني افريقيا:عاشق من افريقيا:اذکريني يافريقيا

Abstract : محمدالفيتوري شاعربزرگ رنجهاي آفريقادرسال‎۱۹۳۰از خانداني اصيل وباتقوادرغرب سودان ديده به جهان گشود.اوازجمله شاعراني است که به هيچ وجه نميتوان نامش را درشعرمقاومت افريقاناديده گرفت.اين پايان نامه شامل شش فصل ميباشدکه درفصل اول به بيان کليات:درفصل دوم به اوضاع سياسي وادبي سرزمين شاعر:درفصل سوم زندگي نامه شاعر:درفصل چهارم به مکتبها وروندشعري شاعر:درفصل پنجم اشعارمقاومت ودرفصل ششم به بررسي اشعار فيتوري درزمينه مقاومت درکشورهاي ديگر چون الجزايرولبنان پرداخته شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 50
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي اشعارمقاومت محمدالفيتوري درسه ديوان شعري(اغاني افريقيا:عاشق من افريقيا:اذکريني يافريقيا

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir