مقايسه ي اسلوب مدايح نبوي در شعر دوره ي عثماني و دوره ي معاصر

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : مقايسه ي اسلوب مدايح نبوي در شعر دوره ي عثماني و دوره ي معاصر

Abstract : در تحقيق حاضر به دريافتي ازاسلوب هاي مدح نبوي در دوره عثماني و دوره معاصر پرداخته شده است. فصول اين پايان نامه عبارتند از: فصل اول: کليات، فصل دوم: تاريخچه مدح، فصل سوم: اوضاع سياسي، اجتماعي ادبيدوره عثماني و دوره معاصر، فصل چهارم: تعريف اسلوب و بررسي اسلوب هاي مدح با استناد به شواهد و نمونه هاي شعري وتحيليل وضعيت آن در دوره معاصر و عثماني.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 5
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF مقايسه ي اسلوب مدايح نبوي در شعر دوره ي عثماني و دوره ي معاصر

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir