بررسي و مقايسه اسطوره تموز در اشعار جبرا ابراهيم جبرا و بدر شاکر السياب

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و مقايسه اسطوره تموز در اشعار جبرا ابراهيم جبرا و بدر شاکر السياب

Abstract : يکي از ويژگيهاي برجسته جبرا و سياب رويکرد اسطوره اي آنها است جبرا ابراهيم جبرا و بدر شاکر سياب از سردمداران شعر نوين عربي هستند. اين پايان نامه در شش فصل تدوين شده است. که فصل اول شامل کليات، فصل دوم شناخت و و کاربرد اسطوره، فصل سوم بررسي تحولات ادبيات معاصر عربي است. فصول چهارم به کاربرد اسطوره توز در اشعار بدر سياب و تکنيکهاي اسطوره پردازي و نمونه هايي از اسطوره تموز و درون مايه هاي آن مي پردازد و در نهايت فصل ششم به مقايسه اشعار تموزي هر دو شاعر و و جوه اشتراک و افتراق آنها مي پردازد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 49
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و مقايسه اسطوره تموز در اشعار جبرا ابراهيم جبرا و بدر شاکر السياب

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir