بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جز دوم قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جز دوم قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي

Abstract : کنايه يکي از زيباترين و دقيق ترين اسلوب هاي هنري گفتار و رساتراز حقيقت است ، زيرا در کنايه ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل مي شود و با نوعـــي دليل همـراه مي شود . از آنجــا کـــه بلاغت و فصاحت يکـــي از معجزات قـرآن است و تمام عــلوم بلاغي در آن نهفته است و کنايــه سهم بسزايي در بلاغت قرآن دارد ،سعي محقق بر اين بوده که پايان نامه اي تدوين کند که حاوي مطالب جديد و مورد استفاده قرار گيرد و از آنجا که قران کتابي جاودان است و درياي ژرف و عميقي است که هــر چه در آن غوطه ور مي شوي ، شگفتيها و زيبائي هايش افزون مي يابد لذا نکارنده بر آن شد که عنوان پايان نامه را بررسي و مقايسه پانزده جزء دوم قرآن کريم با کنايـــات مشهور عصر جـــاهلي باشد و با توجه به اينکه بررسي کنايه در قــرآن و مقايسه آن با کنايه هاي عصر جاهلي انجام نشده با استعانت از خداوند متعال اقدام به اين کار نموده و پايان نامه را در پنج فصل نگاشته شده ، فصل اول کليات و فصل دوم کنايه که شامل سه بخش است بخش اول ، الفاظ و بخش دوم کنايه و اقسام آن و بخش سوم رابطه کنايه با مجاز ، حقيقت ، واستعاره است ودر فصل سوم سعي شده کنايه هاي جزء دوم قرآن کريم را ازتفاسير مختلف و منابــع معتبر استخراج شود و در فصل چهارم کنايه هاي مشهور عصر جاهلي را استخراج شده و در فصل پنجم تعداي از آيات و کنايات را مقايسه و بررسي شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 48
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جز دوم قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir