بررسي صور خيال در نامه هاي ۱-‎۵۰ نهج البلاغه

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي صور خيال در نامه هاي ۱-‎۵۰ نهج البلاغه

Abstract : اين تحقيق به بررسي صور خيال به طور گسترده و با نگاهي متفاوت با استفاده از اسلوب جديد پرداخته است. به طوري که برخي مسائل بياني و بديعي را که به نحوي در حوزه بياني نيز به کار مي رود با هم ارتباط داده است. اين رساله در ‎۴ فصل تنظيم شده است: ‎۱. کليات، ‎۲. بلاغت و ترسل امام علي، زندگينامه‎۳. صور خيال در نامه هاي ۱-۵۰ ‎۴. بررسي ويژگيهاي صور خيال

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 47
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي صور خيال در نامه هاي ۱-‎۵۰ نهج البلاغه

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir