تحدي و سخريه در شعار عبدالوهاب البياتي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : تحدي و سخريه در شعار عبدالوهاب البياتي

Abstract : عبدالوهاب البياتي جهاني ترين شاعر معاصر عرب و به عنوان ستون سوم از طلايه دران شعر امروز است. عواملي که باعث شده البياي به تحدي و سخريه در اشعارش بپردازد عبارتند از:‎۱. عامل سياسي، ‎۲. عامل اجتماعي و فکري‎۳. عامل تبعيد و غربت. اين رساله ‎۶ فصل دار: ‎۱. کليات، ‎۲. اوضاع سياسي اجتماعي و ادبي عرب در قرن‎۱۹و ‎۲۰ که بر فکر عبدالوهاب تاثير داشته‎۳. زندگينامه و آثار، ‎۴. جلوه هاي مکاتب ادبي در شعر البياتي، ‎۵. انگيزه ها و عوامل تحدي و سخره و ‎۶. بيان موضوعات تحدي و سخريه در اشعار البياتي.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 46
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF تحدي و سخريه در شعار عبدالوهاب البياتي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir