بررسي و مقايسه ادبي تفسير کشاف با تفسير مجمع البيان در جزئ آخر قرآن

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و مقايسه ادبي تفسير کشاف با تفسير مجمع البيان در جزئ آخر قرآن

Abstract : تفاسيرکشاف ومجمع البيان ازتفاسير کم نظيري هستند که مولفان آنها باتوانايي ويد طولايي که در شناخت بسياري از علوم اسلامي مخصوصا لغت وبلاغت وادبيات وصرف ونحو داشته اند ، توانسته اند مطالب بسيار مفيدونکات ارزنده اي رادر اين تفسير بگنجانند . البته صاحبان اين دو تفسير در يک قرن مي زيسته اند اما درنوشتن تفاسير ازيکديگر بي اطلاع بوده اند وعلامه طبرسي بعداز نوشتن مجمع البيان تفسير کشاف به دستش ميرسد بدان متاثر ميشود ودر نوشتن تفسير بعدي خود از آن استفاده مي کند.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 45
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و مقايسه ادبي تفسير کشاف با تفسير مجمع البيان در جزئ آخر قرآن

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir