بررسي آرا نحوي کسائي و نقش وي در شکل گيري مکتب نحو کوفي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي آرا نحوي کسائي و نقش وي در شکل گيري مکتب نحو کوفي

Abstract : شخصيت بررسي شده در اين بحث از قرا مشهور در جهان اسلام و عرب در قرن دوم هجري، کسايي است. کسايي درآراي خودبرخلاف بصريان دايره بحث راوسيع ترنمود .وي دامنه تساهل درروايت راگسترش داده وقواعدنحوي جديدي ايجادکرد .مباحث اصلي اين پايان نامه حول پنج محور دور ميزند ، که شامل کليات وشرح حال کسايي وتاريخچه پيدايش نحو وتطور آن تاکسايي ، مدرسه نحوي کوفه ونحويان کوفه متاثر از کسايي وبالاخره به بررسي آرا ونظريات نحوي کسايي مي باشد

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 44
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي آرا نحوي کسائي و نقش وي در شکل گيري مکتب نحو کوفي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir