تاثير ايرانيان در آثار جاحظ

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : تاثير ايرانيان در آثار جاحظ

Abstract : جاحظ در آثارش صفاتي ناپسند از جمله کفر و بدبيني را به ايرانيان نسبت داده است. او در دفاع از عربها که شعوبيه آنها را اسرافگر و تدبير منزل مي دانستند. البته جاحظ بيش از همه تحت تاثير شعوبي گري است و انصاف و بي طرفي را فداي تعصبات قومي و حزبي نموده و چهره علمي خود را مخدوش نمده است. اين پژوهش حاصل مطالعه کتابهاي مهم جاحظ آنچه که در مورد ايرانيان داشته است استخراج نموده و به فارسي ترجمه شده منابع اصلي کتابهاي مهم جاحظ مي باشد. داراي پنج فصل است. اهداف پژوهش نيز در فصل چهارم و پنجم حصول شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 43
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF تاثير ايرانيان در آثار جاحظ

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir