الهام پذيري از قرآن و حديث نبوي در اشعار امام شافعي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : الهام پذيري از قرآن و حديث نبوي در اشعار امام شافعي

Abstract : اساس فکري و اعتقادي شافعي آيات قرآن و احاديث پيامبر بود. ايشان پس از سيراب شدن از اين دو چشمه زلال بسياري از معارف اسلامي را در قالب اشعاري زيبا آورده است. اين رساله مشتمل بر پنج فصل مي باشد.: فصل اول: کليات، دوم زندگي نامه امام شافعي، سوم شامل عصر عباسي ، چهارم و پنجم نيز به اثبات الهام پذيري امام شافعي از آيات قرآن و احاديث نبوي در سرودن اشعار پرداخته و سعي بر آن بوده تا با بررسي موضوعات و مضامين اشعار ، آيات و احاديثي را که شاعر از آنها الهام گرفته استخراج و ذکر شود.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 42
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF الهام پذيري از قرآن و حديث نبوي در اشعار امام شافعي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir