بررسي مدايح پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) و اشعار عاشورايي در غديريه بولس سلامه

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي مدايح پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) و اشعار عاشورايي در غديريه بولس سلامه

Abstract : بولس سلامه مسيحي شاعر قرن معاصر از لبنان مي باشد. او بزرگترين فصل ديوان خود را به واقعه غدير اختصاص داده و به همين مناسبت اسم کتاب خود را عيد الغدير نهاده است

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 40
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي مدايح پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) و اشعار عاشورايي در غديريه بولس سلامه

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir