بررسي و مقيسه تشخيص در جز ‎۳۰قرآن کريم با معلقات سبع

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و مقيسه تشخيص در جز ‎۳۰قرآن کريم با معلقات سبع

Abstract : در اين پايان نامه به جنبه اعجاز لفظي و بهره گيري از انواع صنايع بلاغي در قرآن کريم مي پردازد. در اين ميان تشيص هاي موجود در جز ‎۳۰ قرآن کريم و معلقات سبع از منظرهايي که آمده قابل بررسي است. روش پژوهش در اين پايان نامه کتابخانه اي بوده است. يافته ها نشان داد از تشخيص هاي موجود در جز ‎۳۰ قرآن ‎۴۲ موردمختص به آن بوده و‎۱۱ مورد آنها هم با تشخيص هاي موجود در معلقات سبع مشترک مي باشند.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 39
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و مقيسه تشخيص در جز ‎۳۰قرآن کريم با معلقات سبع

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir