بررسي و مقايسه ادبيات مقاومت در شعر نصراله مرداني و محمود درويش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و مقايسه ادبيات مقاومت در شعر نصراله مرداني و محمود درويش

Abstract : پژوهش حاضر پس از نگاهي گذرا به بررسي جنگ ايران و عراق و جنگ اعراب و اسرائيل و نيز اشره به شعر مقاومت ايران و فلسطين و مهمترين ويژگيها و مضامين آندر دو فصل جداگانه پس از بيان مختصري از زندگي نصراله مرداني و محمود درويش با نگرشي کلي به بررسي همه جانبه عناصر شعري از قبيل زبان، بيان، عاطفه، انديشه، موسيقي و ...اين دو شاعر پرداخته و وجوه تشابه و تفاوت در شعر آنها را يادآور شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 38
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و مقايسه ادبيات مقاومت در شعر نصراله مرداني و محمود درويش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir