بررسي مباحث ادبي در تفسير مجمع البيان

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي مباحث ادبي در تفسير مجمع البيان

Abstract : شيخ طبرسي صاحب تفسير مجمع البيان است وي در موارد فراواني به به کاوش در اين زمينه ها مي پردازد. و بخش مفصلي رابه شرح لغات و واژه شناسي اختصاص داده است. اين تحقيق بر پنج فصل است. که فصل سوم آن در رابطه با واژه شناسي، نقش آن در تفسير و ميزان اهتمام او به واژه شناسي، فصل چهارم مباحث صرفي و نحوي در تفسير و پنجم به مباحث علوم بلاغي در تفسير مجمع البيان اختصاص دارد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 35
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي مباحث ادبي در تفسير مجمع البيان

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir