بازتاب داستان هاي قرآني در شعر شاعران معاصر کلاسيک عربي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بازتاب داستان هاي قرآني در شعر شاعران معاصر کلاسيک عربي

Abstract : قرآن کريم منبع عقيدتي و پشتوانه معنوي ما مسلمانان محسوب مي شود. شاعر معاصر عرب متناسب با توانايي فکري خود به شرح زندگي پيامبران پرداخته مظاهر چنين اهدافي را مي توان در سرفصلهاي زير پيدا کرد. يکي اطاعت از راهبر ديني و مرجعيت الهي، امدادهاي غيبي و الهي به پيامبران و پيروان رستين انها،پرهيز از ظلم و فراخواني به اخلاق نيک. در اين پژوهش روشن گرديد برخي شاعران در يک قصيده به چند موضوع از داستانهاي قرآني پردخته اند و برخي به يکي از موضوعات اين داستانها اکتفا کرده اند.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 33
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بازتاب داستان هاي قرآني در شعر شاعران معاصر کلاسيک عربي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir