معرفي شخصيت ادوارد سعيد

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : معرفي شخصيت ادوارد سعيد

Abstract : ادوارد سعيد يکي از مشهورترين نويسندگان و انديشمندان جهاني به شمار مي رود. او به خاطر تحقيقات و نقدهاي ادبي اش درباره نويسندگان مشهور معروف است.سعيدترکيب درخشاني از پژوهشگران، زيبايي شناس و فعال سياسي است. اين رساله شامل چهار فصل است. کليات، زندگينامه، نقد ادوارد سعيد، بررسي ديدگاههاي نقدي وي و اصول نقد وي.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 32
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF معرفي شخصيت ادوارد سعيد

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir