بررسي وصف طبيعت و طرديات در اشعار وصفي ابن معتز

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي وصف طبيعت و طرديات در اشعار وصفي ابن معتز

Abstract : پايان نامه حاضر که به بررسي وصف طبيعت و طرديات در اشعار وصفي ابن معتز مربوط است از پنج فصل تشکيل شده است: فصل اول: کليات، فصل دوم: بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر شاعر، فصل سوم: بررسي زندگي شاعر، آثار، فصل چهارم: تاريخچه وصف از آغاز تا عصر شاعر، بررسي وصف طبيعت در اشعار وصفي ابن معتز، فصل پنجم: بررسي وصف حيوانات در اشعار طرد ابن معتز.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 3
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي وصف طبيعت و طرديات در اشعار وصفي ابن معتز

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir