بررسي آرا اجتماعي جبران خليل جبران

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي آرا اجتماعي جبران خليل جبران

Abstract : موضوع اين پايان نامه بررسي آرا و عقايد نابغه مشهور لبناني، جبران خليل جبران است. او سبي نو در ادبيات ايجاد کرد و به عنوان يکي از گرداننگان نهضت روشن فکري و ادبيات جديد عرب به شمار مي رود. وي همچنين از بنيانگذاران شعر آزاد به شمار مي آيد و نثرش از تازگي و رواني بسيار برخوردار است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 29
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي آرا اجتماعي جبران خليل جبران

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir