بررسي نماد و اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي نماد و اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور

Abstract : اين رساله شامل چهار فصل است: در فصل آغازين کليات تحقيق آورده شده، در فصل دوم ادبيات معاصر عرب بررسي شده، سپس شخصيت صلاح عبدالصبور و جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اعتقادي زندگي او مورد پژوهش قرار گرفته شده، فصل سوم نيز تعريف جامعي نيز از دو مورد نماد و اسطوره را شامل مي شود و فصل چهارم در بر گيرنده عنوان رساله است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 28
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي نماد و اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir