بررسي مولفه هاي هنري در شعر احمد مطر

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي مولفه هاي هنري در شعر احمد مطر

Abstract : احمد مطر يک شاعر سياسي است. اما از لحاظ هنري با بکارگيري زباني گويا، عميق گزنده و آميخته با طنز و بهره گيري از موسيقي بيروني، دروني، فکري و کناري وتکنيکهاي بلاغي و زباني توانست خود را در مصاف پرخواننده ترين شاعران معاصر عرب قرار دهد. در اين پژوهش محقق تلاش نموده مهمترين مولفه ها و عوامل هنري تشکيل دهنده حضور قوي شعر احمد مطر در شعر معاصر را شناسايي نمايد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 27
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي مولفه هاي هنري در شعر احمد مطر

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir