بررسي آرا و انديشه هاي ناقدانه عباس محمود العقاد

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي آرا و انديشه هاي ناقدانه عباس محمود العقاد

Abstract : ورود مکتب نقدي ديوان به عرصه شعر و ادب عربي، نقطه آازين يک جدال پردامنه در ادبيات عرب به شمار مي رود. اين امر در ابتداي قرن بيستم و توسط گروهي از ادبا از جمله عباس محمود عقاد آغاز شد. آنان مکتب نقدي را در عربي بنيان نهادندکه به نام "ديوان" شهرت يافت. از مهمترين ملاحظات نقدي توجه به دو عنصر صدق عاطفه و وحدت عضوي در شعر بود

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 26
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي آرا و انديشه هاي ناقدانه عباس محمود العقاد

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir