ديدگاههاي سياسي حافظ ابراهيم در اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : ديدگاههاي سياسي حافظ ابراهيم در اشعارش

Abstract : اين رساله سعي شده با مراجعه به اشعار سياسي حافظ ابراهيم و ساير منابع مربوط، ديدگاهها و افکار سياسي وي در چند بخش مورد تجزيه تحليل قرار گيرد. از جمله اينکه حافظ ابراهيم به بيان حوادث و رخدادهاي سياسي به وجود آمده در کشورش پرداخته و از آن ياد نموده و به آمال و آلام ملت خويش توجه خاصي نموده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 22
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF ديدگاههاي سياسي حافظ ابراهيم در اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir