بررسي روميات ابوفراس الحمداني

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي روميات ابوفراس الحمداني

Abstract : ابو فراس در روميات، شاعر اوج و حضيض و آرزوهاي پژمرده است. اين تحقيق با عنوان بررسي روميات به بررسي اشعار ابوفراس الحمداني در اسارت مي پردازدو مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول کليات، دوم بررسي روزگار شاعر، سوم بررسي زندگي شاعر، چهارم فضاي کلي روميات و فصل پنجم روميات ابوفراس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 20
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي روميات ابوفراس الحمداني

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir