بررسي ديدگاه هاي ديني و اخلاقي سامي بارودي در آيينه اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي ديدگاه هاي ديني و اخلاقي سامي بارودي در آيينه اشعارش

Abstract : در اين پايان نامه اوضاع سياسي و اجتماعي معاصر کشور مصر مورد ارزيابي قرار داده و نيز شخصيت و زندگينامه محمو سامي بارودي را مو رد بررسي قرار داده است و همچنين مضامين ديني و اخلاقي شعر او استخراج و مورد نقد و تحليل قرار گرفته و بارودي را شخصي دين مدار و دين پژوه مطرح مي کند.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 2
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي ديدگاه هاي ديني و اخلاقي سامي بارودي در آيينه اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir