ميزان تاثير کنايه در بلاغت قرآن کريم

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : ميزان تاثير کنايه در بلاغت قرآن کريم

Abstract : اين پژوهش با رويکردي تفسيري، پيرامون کنايه در قرآن تدوين گرديده است. و متضمن چهار فصل است. يکي از نتايج پژوهش اين است که اکثر کنايه هاي موجود در قران کريم از نوع کنايه از صفت است. به دليل اينکه در بيان حقايق و اعجاز قرآن اهميت بيشتري دارد و بسياري از رفتارها و تعاملات و برخوردهاي مناسب را مقصود قرار داده و به مسايل اخلاقي عنايت داشته و دارد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 19
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF ميزان تاثير کنايه در بلاغت قرآن کريم

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir