بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جزء اول قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جزء اول قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي

Abstract : در اين پژوهش ابتدا مبحث الفاظ طرح شده تا جايگاه کنايه معلوم شود. سپس کلياتي از استعاره و کنايه و فرق هاي اين دو با ساير موارد مجاز و استعمال لفظ در معناي غير حقيقي بيان شده است و در فصلي به مقايسه و بررسي کنايات ‎۱۵ جز اول قرآن با تعدادي از کنايات مشهور عصر جاهلي پرداخته شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 18
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جزء اول قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir