رمز در اشعار محمود درويش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : رمز در اشعار محمود درويش

Abstract : در دوره جديد در فلسطين نام محمود درويش با مقاومت و رمز قرين شده است. بيشترين تاثير را پيروان رمانتيسم نوخاسته در جهان عرب بخصوص علي محمود طه و ابراهيم ناجي بر شاعر گذاشته اند. نگارنده اين تحقيق سعي کرده دردها و آلام دنياي عرب و مخصوصا فلسطين را از منظر محمد درويش آن هم در آئينه رمز در اشعارش بررسي کند.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 17
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF رمز در اشعار محمود درويش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir