هرچیزى كه‌ مورد لعن‌ واقع‌ شود، لعنت‌ و تكفیر، مرتد شناخته‌ شده‌ از طرف‌ روحانیون‌ Anathema

فارسی : هرچیزى كه‌ مورد لعن‌ واقع‌ شود، لعنت‌ و تكفیر، مرتد شناخته‌ شده‌ از طرف‌ روحانیون‌

انگلیسی : Anathema