(طب‌) استسقاء عمومی‌ یا لحمی‌ بدن‌، ورم‌ تقریبا شدید، پشام‌ Anasarca

فارسی : (طب‌) استسقاء عمومی‌ یا لحمی‌ بدن‌، ورم‌ تقریبا شدید، پشام‌

انگلیسی : Anasarca