كاهنده‌ شهوت‌ Anaphrodisiac

فارسی : كاهنده‌ شهوت‌

انگلیسی : Anaphrodisiac