تجزیهاى، تحلیلی‌، (من‌.) مربوط به‌ مكتب‌ یا فلسفهء تحلیلی‌، روانكاوى، قابل‌ حلبطریق‌ جبرى Analytical

فارسی : تجزیهاى، تحلیلی‌، (من‌.) مربوط به‌ مكتب‌ یا فلسفهء تحلیلی‌، روانكاوى، قابل‌ حلبطریق‌ جبرى

انگلیسی : Analytical