بیسواد، حاكی‌ از بیسوادى، بیسوادى Analphabet

فارسی : بیسواد، حاكی‌ از بیسوادى، بیسوادى

انگلیسی : Analphabet